Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 30

'अंगावर वीज पडून. एकदा भर पावसाळा होता. आमच्या गांवी एक बाई आजारी होती. ताप होता तिच्या अंगांत. फार ताप. आम्हीं शीतला-देवीचीं गाणीं म्हटलीं. परंतु ताप हटेना. तिला वाटलें कीं, आपण मरणार. नागदेवाकडे जाणार. तिचा मुलगा दुस-या गांवी होता. मुलाला भेटायची तिची इच्छा होती. परंतु कोण जाणार निरोप घेऊन ? माझ्या आईजवळ ती म्हणाली, 'तुम्ही माता आहांत. मातृहृदय तुम्ही जाणतां. तुम्ही जा व माझ्या मुलाला घेऊन या.' माझी आई निघाली. मी घरीं निजलेला होतों. मी एकटाच होतों. आईनें मला उठवलें नाहीं. ती मध्यरात्रीं निघाली. मुसळधार पाऊस पडत होता. आकाश धरणीमातेला भेटण्यासाठी वांकत होतें.  संपूर्णपणे भेटण्यासाठीं टाहों फोडीत होतें. रडत होतें. मुलासाठीं माता रडत होती. त्या मातेसाठी माझी आई जात होती. अंधाराला वाट विचारीत जात होती. झगझग करणा-या विजेला वाट विचारीत होती. सकाळीं मी उटलों, तों आई जवळ नाहीं. मी त्या तापानें फणफणणा-या आईकडे गेलों. तिने सांगितलें सारें. बराच वेळ झाला तरी आई येईना. मला धीर निघेना. इतक्यांत त्या मातेचा मुलगा गांवाहून आला. धांवतच आला. त्याची आई उठली व तिनें त्याला जवळ घेतलें. परंतु माझी आई कोठें होती ? मला जवळ घेणारी आई कोठें होती ? त्या मुलानें सांगितलें कीं, ती दोघें बरोबर येत होती. परंतु अंधारात पावसांतून येतां येतां रस्ता चुकला. त्यानें एका ठिकाणीं थांबून हांका मारल्या. परंतु उत्तर मिळालें नाहीं. येईल मागून असें समजून तो आला निघून. परंतु आई आली नाहीं. मी कावराबावरा झालों. त्या बाईचा मुलगा व मी पाहावयास निघालों. पाऊस थांबला होता.  वाटोवाट झाडे पडली होती; माझी आई एके ठिकाणी पडलेली दिसली ! परंतु तिच्यांत प्राण नव्हता. मीं तिला मिठी मारली. परंतु ती हंसेना, उठेना. तो म्हणाला, 'वीज पडली अंगावर.' माझी आई गेली. दुस-या एका मातेच्या जीवनांत आनंद ओतण्यासाठीं ती मरण पावली. त्या प्रळयकाळच्या रात्रीं ती भ्याली नाहीं. हृदयांत अपार सेवा भरलेली असती कीं, सर्वत्र मित्र दिसतात. अंधार मित्र वाटतो, कांटे फुलांप्रमाणे वाटतात, संकट सखा वाटतें. माझी आई ! माझी आई ! कधीं भेटेल पुन्हां माझी आई ?' नागानंदाने करुण असा प्रश्न केला.

क्षणभर सारीं गंभीर होऊन उभी राहिलीं.

'शीतलादेवीचीं गाणीं म्हणतां म्हणजे काय करतां?' वत्सलेने विचारलें.

'आम्ही झाडांचे पल्लव तोडून आणतों. पानांचे द्रोण करून त्यांत पाणी भरतो. नंतर गाणीं म्हणत आजा-याभोंवती फिरतों. पल्लवांनी द्रोणांतील पाणी शिंपडतों.' नागानंदाने सांगितलें.

'त्यांतलें एखादें गाणें म्हणा ना.' ती आग्रहपूर्वक म्हणाली.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154