Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 72

शेपटी आपटीत आपटीत तो पाहा येत आहे वाघ ! त्याचें तें पिवळें धमक सोन्यासारखें रसरशीत अंग व त्यावर ते पट्टे ! तो पाहा त्याचा मृत्यूप्रमाणें जबडा ! ते पाहा आगीसारखें डोळे ! भेसूर सौदर्यं ! ती त्याचीं तीक्ष्ण नखें ! हुंगीत हुंगीतयेतो आहे. कसला घेत आहे वास ? त्याला का माणसाचा वास येत आहे ? छे: ! भ्रम झाला त्याला बहुधा. तो समोरच्या भक्ष्यावर तो तुटून पडला. मोहाला बळी पडला. समोरची मेजवानी पाहून भुलला व जवळ छपलेलें मरण त्याला कळले नाहीं.

पंजांनी तो गाईला फाडफाडून खात होता. मध्येंच डुरकाळी मारी. प्रेमळ डुरकाळी. तो का राणीला बोलावीत होता ? वाघिणीला हाक मारीत होता ? खा, पोटभर मांस खा, हें काय ? अस्वस्थ कां झाला वाघ ? काय बघतो आहे ? काय हुगतों आहे ? सभोंवती हिंडतो आहे. पुन्हां लागला ताव मारायला. खा, खा पोटभर मांस. पुढची चिंता पशूंनीं करूं नये !

तो पाहा लांब भाला जारानें घुसला त्याच्या अंगांत ! वाघानें उडी मारली. चवताळला तो ! खवळला तो ! प्रचंड गर्जना केली त्यानें. त्या मृत गाईच्या देहांतील अणुरेणुहि त्या गर्जनेंने जिवंत झाले असतील. त्या डुरकाळीनें मढीं खडबडून उठलीं असतीं, जिवंतांची मढीं झालीं असतीं. वाघाच्या अंगात तो भाला घुसला होता. त्या भाल्यासकट तो उसळला. नागानंदाच्या कीर्तीचा व पराक्रमाचा झोंडाच जणूं वाघ नाचवीत होता, फडकवीत होता. वाघानें नागनंदावर झेंप घातली, परंतु त्यानें चुकविली. त्यानें तलवार मारली. परंतु ती त्या भाल्यावर आपटली, भाला तुटला. पुन्हां आला वाघ. बाँ, बाँ करून आला. नागनंदानें त्या वेळीं तलवारीचा असा वार केला कीं, वाघाचें मुंडके तुटलें. वाघ मरून पडला. परंतु ही कोणाची आरोळी ? अरे, ही वाघीण आली ? ती चवताळली. नागानंद उभा राहिला. पवित्र्यांत उभा राहिला. ती रक्तरंजित तलवार त्याच्या हातांत होती. वाघीण फार क्रूर दिसत होती. परंतु वाघिणीच्या पाठींत कोणी मारली तलवार ? वाघीण मागें मुरडली. कोण होतें तेथें ? नागानंद एकदम धांवला. त्यानें वाघिणीवर बार केला. वाघिणींने कोणाला धरलें होतें ? कोणाला मारला पंजा ? पुन्हां वळली, पुन्हां नागानंदाचा वार ! पडली मरून. वाघ-वाघीण तेथें मरून पडलीं. परंतु; नागानंदाच्या मदतीला कोण आलें होतें धांवून ?

नागानंद व वत्सला एकमेकांस बिलगून बसली होती. ते दोन जीव समोर मरून पडले होते. रानांतील राजाराणी तेथें मरून पडलीं होती.

'तुला लागलें का ?' नागानंदानें हळूच विचारलें.

'हो.' ती म्हणाली.

'कोठें ?' त्यानें भीतीनें व प्रेमानें पाहून विचारिलें.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154