Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 67

'परंतु आधीं आणखी थोडें दूध घ्या.' तो म्हणाला.

'ते कशाला ? अजीर्ण होईल.' ती म्हणाली.

'बांसरी ऐकून सारें जिरेल. बांसरी तुम्हांला पागल बनवील. तुम्हाला मागून इतर कांही खाण्यापिण्याची शुध्द नाहीं राहणार. तुम्हाला भावनांचा भार सहन होणार नाहीं. म्हणून आधीं दूध पिऊन ठेवा म्हणजे तोल सांभाळेल. माझे ऐका.' तो म्हणाला.

'मी अशी दुबळी नाहीं. इतके दिवस माझें हृदय जो भार सहन करीत आहे, त्याच्याहून अधिक भार कोठें आहे जगांत ? वाजवां आतां लौकर. मी अधीर झाले आहें. पुरुष नेहमीं अंत पाहत असतात.' ती म्हणाली.

त्याने बासरी हातांत घेतली. दोनचार सूर काढून पुन्हां त्यानें ती नीट पुसली. जणूं सर्व सृष्टीला त्यानें आमंत्रण दिलें. सूचना दिली. पांख रें उडत उडत आलीं व जवळच्या वृक्षांवर बसलीं. हिरव्या निळया पंखांचे पक्षी ! गाईंनी माना वर केल्या. वासरांनी इकडे माना वळविल्या. वत्सला जरापदर सरसावून बसली. नागानंद वाजवूं लागले. दिव्य गीत आळवूं लागले. तें एक प्रसिध्द प्रेमगीत होतें. कपोताक्षीच्या तीरावरील सर्व गांवांत तें माहीत होतें. अनेक स्त्रियांच्या तोंडी तें होतें. काय होतें त्या गाण्यांत ? थोडा भावार्थ सांगूं ? त्यांतील सारा अर्थ सांगणें शक्तीबाहेरचें आहे. तो स्वसंवेद्य आहे. फुलांचा सुवास का समजून द्यावयाचा असतो ? अन्नाची चव का व्याख्यानानें कळते ? तसेंच गीताचें, काव्याचें ! परंतु थोडे सांगतों.

'भोळया डोळया ! त्या वेळीं त्याला कशाला रें पाहिलेंस तूं ? सांगत होतें बघूं नकोस. बघूं नकोस म्हणून. परंतु ऐकलें नाहीस. विश्वास टाकलास त्याच्यावर. परंतु आतां फसलास. रड आतां जन्मभर; रड आतां रात्रंदिवस.

आणि हें अधीर व बावळट हृदय ! त्याला नको देऊ जागा म्हणून पुन: पुन: याला सांगितलें, परंतु नाही ऐकलें यानें. आतां कांटा बोंचतो म्हणून सारखें रडत बसतें. रड म्हणावें आतां जन्मभर, रड रात्रंदिवस.

हे हात ! आतां कृश झाले म्हणून रडतात. परंतु त्याला घट्ट धरून ठेवण्यांत शक्ति उगीच खर्चू नका म्हणून सांगत होतें. नाहीं ऐकलें त्या वेळी ह्यांनी. मारली त्याला मिठी. परंतु आतां गेले गळून.

हृदयांतून धैर्य गळतें, डोळयांतून अश्रु गळतात, हातांतून कांकणें गळतात. परंतु सारें जीवनच कां एकदम गळून जात नाहीं ?

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154