Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 121

'राजाच्या क्रोधाला शांत करण्यासाठीं बळी पाहिजेच असेल तर मी माझा देतें. मी नागकन्या आहें. परंतु मीं आर्याला वरिलें आहे. पत्नी पतींत मिळून जाते. मला आतां वास्तविक स्वतंत्र अस्तित्व नाहीं. मी आतां नाग कीं आर्य ? राजपुरुषांना सांगता येईल का ? पति पत्नीचा होतो व पत्नी पतीची होते. या देशांत आतां कोण खरे आर्य व कोण खरे नाग ?  शेंकडों नागकन्यांनी आर्यांना वरिलें आहे व शेंकडों आर्यकन्यांनी नागांना वरिलें आहें. या गांवातील आर्यकन्या वत्सला हिनें नागाला माळ घातली. मी नागकन्या आहें. मी आर्याला जीवन वाहिलें. नाग आणि आर्य ! काय आहे त्यांच्यात भेद ? आर्यमाता मुलांना वाढवते व नागमाता का फेंकून देते ? आर्य थोर आहेत व नाग का नीच आहेत ? आर्य व नाग हे शेवटीं मानव आहेत.

या सर्व गांवाची राख होण्यापेक्षां माझाी एकटीची होऊं दे. पेटूं दे जनमेजयाचे तें होमकुंड. ते होमकुंड एक दिवस सर्व आर्यांचे भस्म करील. ह्या होमकुंडाला आर्यांनी विझविलें पाहिजे. नागांची होळी पाहाल तर पुढे तुमची होळी होईल हे ध्यानांत धरा. पेराल तें मिळेल. नाग निर्भय असतों. नागकन्या निर्भय असतात. आम्हांला मारणाराची भीति नाहीं. कुठें आहे तुझें तें कोलित ? आण तें इकडे. (ती हिसकून घेतें.) माझ्या या हातावर हें बघ मी ठेवतें कोलित.  बघ.  बघ, फुलाप्रमाणें आत अग्नीला धरू शकतो, निखा-यांना फुलें मानतो, कोणला भीति घालतां, माकडांनो ? तुम्हांला ना माणुसकी, ना विवेक. या येथें शेंकडों आयाबहिणी बसल्या आहेत. यांचे शाप तुम्हांला भस्म करितील. तुम्ही नागांना नाहीं जाळीत, तुमचें भावी कल्याण तुम्ही जाळीत आहांत. पकडा मला, करा बध्द. खालीं नका माना घालूं. त्या होळींत नेऊन फेंका.

सभेंत फार प्रक्षुब्धता उत्पन्न झाली. सुश्रुता आजीं तेथें गेली. ती वृध्द सती उभी राहिली. ती म्हणाली. 'मलाहि न्या. माझ्या मुलानें कित्येक वर्षापूर्वी नागांच्या वसाहतीला आर्यांनी आग लावली असतां आगींत शिरून नागांना वांचविलें. त्या मुलाची मी माता. मलाहि आज आगींत शिरूं दे. नाग आगींत जात असतील तर आर्य कसे दूर राहतील ? नागमाता जाळल्या जात असतां आर्यमाता का दूर राहतील ? नागपत्न्या पतींपासून ओढल्या जात असतां आर्यपत्न्या पतीजवळ कशा राहतील ? स्त्रियांनी स्त्रीधर्म ओळखावा. मातेनें मातृधर्म ओळखावा. ही कृष्णी निघाली. परवां तिनें लग्न लावलें. प्रियकराचा हात जन्माचा हातीं घेतला. कोंवळी पोर. फुलाची कळी. ती आगींत शिरावयाला जाते. हातावर हंसत निखारे ठेवते. कोणाला हें पाहवेल ?  येथें कोणाला हे पाहवतें का ? चला-आपण सा-याजणीं जाऊं. जनमेजयासमोर उभ्या राहूं. जाळ म्हणावें आम्हांला. कर तुझ्या क्रोधाची शांति. या सर्व मायबहिणी ! उठा. या इकडे. शाबास. राजपुरुषांनो, पकडा आम्हांला. न्या. माझ्या देहाचीं हाडें आधीं फेंका यज्ञांत.'

कार्तिक एकदम तेथें धांवून गेला. तो म्हणाला, 'गांवातील स्त्रिया निघतात नि पुरुष मागें राहणार ? चला, आपण सारे जाऊं.  होळीचा समारंभ पार पाडूं. स्त्रियांच्या पुढे पुरुष होऊं देत. स्त्रियांनी आजपर्यंत कधीं अग्नीची भीति बाळगलीं नाहीं. त्या हंसत सती जातात. आतां पुरुषांनी दाखवावें तें तेज. चला, सारा गांव निघूं दे.'

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154