Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 120

'जाऊं मी ? ' आईने विचारिलें.

'जा.' दोघें म्हणाली.

माता निघून गेली. गांवांतील सारी नागमंडळी रात्रीं पसार झालीं. गांवांत रात्रभर कोणाला झोंप आली नाही. कार्तिकाच्या घरीं त्यांचे आईबाप अस्वस्थ होते. उद्यां काय होणार याची सर्वांना चिंता वाटत होती.

दुसरा दिवस उजाडला. गांवांत राजपुरुष आले. त्यांच्याबरोबर सैनिक होते. गांवातील सर्व स्त्री-पुरुषांस सभेला बोलवण्यांत आले. 'कोणीहि घरीं राहतां कामा नये. राहील तर त्याचा शिरच्छेद होईल' अशी दवंडी देण्यांत आली. राजपुरुष उच्चासनावर बसलें. गांवातील सर्व स्त्री-पुरुष जमा झाले. मुलेंबाळें आलीं.

मुख्य राजपुरुष बोलूं लागला, 'तुमच्य गांवांतील सर्व नागलोकांस बध्द करण्यासाठीं मी आलों आहें. सशस्त्र सैनिकांसह आलों आहे. महाराजाधिराज जनमेजयमहाराज यांचें आज्ञापत्र तुम्हाला माहितच आहे. कालचे तुमच्या गांवातून नागमंडळी निघून गेली. त्यांना विरोध करणें येथींल आर्यांचे काम होतें. एकहि नाग बाहेर जाऊं देता कामा नयें, अशी राजाज्ञा आहे. वास्तविक हा सर्व गांव अपराधी आहे.  येथील सर्वांनाच राजबंदी करून नेले पाहिजे. परंतु मी गोष्टी इतक्या थराला नेऊं इच्छीत नाहीं. कोणी नाग येथें उरला असेल तर त्यानें निमूटपणें स्वाधीन व्हावें. नाग कोठें आहे, हें कोणाला माहीत असेल तर तयानें तें सांगावें. वेळ नाहीं. काम झटपट उरकावयाचें आहे.'

सभा स्तब्ध होती. कोणी उठेना, बोलेना.

राजपुरुष संतापला. 'काय ? येथें कोणीच नाग नाहीं ?  निर्नाग आहे हें गाव ? '

पुन्हां सारे शांत.

राजपुरुषाचा क्रोध अनावर झाला. तो म्हणाला, 'या सर्व गांवाल आग लावून पेटवून टाकतों. आणा रें तें जळजळींत कोलित. हें पाहा जळजळीत पेटतें कोलित. ही निशाणी, ही खूण. नागांना आधार देणारी गांवे आम्ही भस्म करूं. तुमचा गांव सुरक्षित राहावयास पाहिजे असेल तर नाग आमच्या स्वाधीन करा. त्यांची जनमेजयमहाराज तिकडे करतील होळी. त्यांनी सर्पपूजकांचे हवन आरंभिलें आहे. तुमच्या गांवाचे हवन व्हावयास नको असेल तर त्या हवनास बळी द्या, आहुति द्या.'

तेजस्वी कृष्णी राजपुरुषाकडे जाऊं लागली. सर्वांचे डोळे तिच्याकडे वळले तिच्या डोळयांत निर्भयता होती. ती तेथें उभी राहिली. क्षणभर तिनें सर्वांकडे पाहिलें. ती बोलू लागली.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154