Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 17

"नदी का बुडवील ? मातेच्या प्रेमसागरांत बुडून का कोणी मरतो ? अमृताच्या सिंधूत बुडी मारण्याची कां भीति वाटावी ? नाहीं. ही लोकमाता मला बुडवणार नाहीं. मारतें मी उडी.' वत्सला हंसून म्हणाली.

"वत्सले, म्हाता-या आजीचा अंत पाहूं नकोस. तुझ्यासाठी मी जगत आहे.' सुश्रुता सद्गदित् होऊन म्हणाली.

"बरें, रडूं नको तूं. मी तेथें थोडयाशा खळखळ पाण्यांत जाऊन अंग धुतें.' ती म्हणाली. वत्सला बरीच पुढें गेली. पाणी फार नव्हतें तेथें. परंतु पाण्याला जोर होता.

"आजी, नदी मला ओढीत आहे. चल म्हणत आहे. जोर करीत आहे.' थट्टामस्करी करीत वत्सला म्हणाली.

"तूं इकडे ये. पाण्याला तेथें ओढ आहे. एकदां घसरलीस तर सांवरतां येणार नाहीं. पुढें डोह आहे. ये इकडे पोरी.' आजी म्हणाली.

इतक्यांत घों घों आवाज येऊं लागला. जणू समूद्राचा आवाज ! नदी पुढें समुद्राकडे जात होती. तो लबाड समुद्रच तिला पकडण्यासाठी पाठीमागून घों घों करीत येत होता की काय ? का नदीचा पिता पर्वत रागावून तिला परत नेण्यासाठी येत होता ? घों घों आवाज - कसला बरें आवाज !

"आजी, हा बघ घों घों आवाज. माझ्या हृदयांतहि घों घों आवाज होत आहे. तेथें जणूं तुफान सागर उचंबळत आहे ! हा जीवनांतीलच आवाज का बाहेर ऐकूं येत आहे ? घों घों आवाज. गोड परंतु भेसूर ! अंगावर रोमांच उभे करणारा आवाज.  जीवनाच्या तारा न् तारा कंपायमान करणारा आवाज ! घों घों आजी, हा आवाज थरकवतो ! परंतु उन्मादवितो. विलक्षण आवाज !' "पळा, पळा सारी, प्रचंड लोंढा वरून येत आहे. पळा, निघा सारीं पाण्यांतून. या लौकर बाहेर. मुलांनो, निघा बाहेर, बायांनो, निघा बाहेर ! हा पाहा कचरा आला वाहत - येणार. प्रचंड लोंढा येणार ! पाणीं चढूं लागलें ! आले रें आले ! घों घों करीत पाणी आलें, पळा, पळा !'

एकच हांक झाली. कोणाचे कलश तेथेंच राहिले. कोणाची भांडी तेथेंच राहिलीं, कोणाची वस्त्रें राहिलीं, कोणाची आसनें राहिलीं.  धांवपळ झाली. पाण्यांतून भराभरा पळतां येईना. कोणी ठेंचाळले, पडले. पुन्हां घाबरून सांवरले. तीरावर येऊन एकदांचे उभे राहिले.

परंतु वत्सला कोठें आहे ?  ती पाण्यांत नाचत आहे,  तिला भय ना भीति !

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154