Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 136

'तुम्हीं वेंचलें नाहीं ? ' शशांकाने विचारिलें.

'भरपूर वेंचलें. त्यांतच तूंहि पुढें सांपडलास. धरून ठेवलेल्या, हृदयाच्या पेटींत भरून ठेवलेल्या, सोन्यांतच पुढें तुझी चिमुकली मूर्ति मिळाली. सोन्याची मूर्ति  ! 'माता त्याला कुरवाळून म्हणाली.

'मी का सोन्याचा ? तर मग हें सोनें खरें कीं खो तें आगींत घालून पाहीन. पाहूं ना, आई ? 'त्याने विचारिलें.

'पाहा.' माता म्हणाली.

'बाबा, बांसरी वाजवायला नाहीं शिकलों मी येथें. तुम्ही जगाला ऐकवतां, मला कधीं ऐकवणार ? येथें करा ना वेणुवादन. मी ऐकेन, सारे आश्रमवासी ऐकतील.' शशांक म्हणाला.

'तूं बरा हो, मग ऐकवीन. आज नको.' नागानंद म्हणाला.

'बरा नाही झालों तर--' त्यानें विचारिलें.

'बरें, वाजवतों.' नागानंद म्हणाले.

'सर्वांनाच ऐकवा.' तेथें पाठीमागें येऊन उभे राहिलेले आस्तिक म्हणाले. सर्व मुलें जमली.  आस्तिक तेथें मुलांतच बसले. नागानंदानें बांसरी वाजविली. गोड गीत त्यानें वाजविलें. मुलांना बसवेना, ती नांचू लागली. हातांत हात घेऊन नाचूं लागलीं.  शशांक नागांच्या फणेसारखी फणा करून बसता राहिला.

थांबली वेणु.

'कल्पना आली आम्हांला. तुम्ही जनतेला कसें वेड लावीत असाल तें कळलें. मुसळांना अंकुर फोडणारें, पाषाणांना पाझर फोडणारें संगीत ! ' आस्तिक म्हणाले.

'बांबूच्या बांसरींतून मधुर सूर काढणें सोपें आहे.  जीवनाच्या बांसरींतून काढील तो खरा. भगवन्, आपलें जीवन म्हणजे अमर मुरली. ती सारखी संगीतच स्रवत आहे.' नागानंद म्हणाला.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154