Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 116

ती त्या शिलाखंडावर जाऊन बसली. तिकडे सूर्य अस्ताला जात होता. लाल-लाल रंग पसरला होता. वारा गोड सुटला होता, सुगंधी, शीतल असा वारा. कृष्णीचें हृदय फुलून आलें होतें. तोंडावर प्रेम व प्रसन्नता गळयांत फुलांची सुंदर माळ घातली. कृष्णी एकदम चमकून उठली. त्यानें तिला हृदयाशीं धरिलें.

'कृष्णे, तूं माझी देवता.' तो म्हणाला.

'तुम्ही माझे देव.' ती म्हणाली.

दोघें त्या शिलाखंडावर बसलीं होती. वा-यावर कृष्णीचे केस उडत होते. तिचें हृदय प्रेमसिंधूत डुंबत होते.

'आपण दोघें घरी जाऊं व आईचा आशीर्वाद घेऊं. सुरुता आजींचाहि घेऊं.' ती म्हणाली.

'तूंच येथें असस. फुलें झोपडींत टाकीत असस. दारावर तोरणें बांधीत असस. सुश्रुता आजी म्हणाल्या, 'गंधर्व असें करतात.' तो गंधर्व सांपडला. ती अप्सरा सांपडली. कृष्णे, तुला भीति कशी वाटत नसें ? 'त्यानें तिचा विचारिलें.

'प्रेम जीवनांत भरलें म्हणजे भीति जाते. कोणतीहि भावना पराकोटीला गेली कीं दुस-या भावना नष्ट होतात. ' ती म्हणाली.

दोघें गेलीं. हातांत हात घालून गेली. सुश्रुता आजी कृगाजिनावर बसली होती. जपतप करीत होती. तों ही वधूवरें आलीं. तिच्या पायां पडली.

'आजी, ही कृष्णी माझी झोंपडी सजवी. माझ्या झोंपडींत फुलें ठेवी. माझ्या निद्रेत ही माझी प्रेमपूजा करून जाई. मला प्रदक्षिणा घालून जाई. या कार्तिकाला तिनें देवत्व दिलें आहे या मातीच्या ढिपळज्ञला तिनें आपल्या प्रेमाच्या शक्तीनें मोलवान् मोतीं बनविले आहें. खापरीला परिस बनविलें आहे. आजी, आम्हांला आशीर्वाद द्या. आम्हीं सायंकाळी आकाशांत पेटलेल्या देवाच्या घरच्या अग्नीसमक्ष एकमेकांस वरिलें. ' तो म्हणाला.

वृध्देनें कृष्णीला जवळ घेतलें. तिच्या तोंडावरून हात फिरविला. त्यांना तिनें आशीर्वाद दिला. तिनें त्यांना केळीं खावयाला दिलीं. गोड गोड केळीं.

नंतर कृष्णीच्या घरीं उभयंता आलीं. आई वाट पाहत होती.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154