Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 123

कार्तिक--वत्सले, ही हो माझी कृष्णी.

वत्सला--केवढी झाली कृष्णी ? कृष्णे, तूं इतकी वर्षे कोठें लपली होतीस ?

कृष्णी--वेळेवर येण्यासाठीं.

सुश्रुता--कृष्णे, बघूं तुझा हात ? केवढा आला आहे फोड ! खरी शूर हो तूं.

नागानंद--कसला फोड ?

कार्तिक--राजपुरुषांनी जळतें लाकूड 'तुमची होळी करूं' असें दाखविण्यासाठीं आणलें होतें. कृष्णीनें ते आढून घेंतलें व स्वत:च्या हातावर ठेवून ती म्हणाली, 'कोणाला घालता भीति ? सती जाणा-या स्त्रिया आगीला भीत नाहींत. निखा-यांना फुलें समजून त्या ओंजळींत घेतात.'

वत्सला--(कृष्णीला हृदयाशी धरून) खरी नागकन्या. नागपूजेनें असें धैर्य येत असेल तर ती कोण त्याज्य म्हणेल ?

कार्तिक--आज सारें गोड झालें. आपल्या गांवातील भेद मिटलें, कृष्णीनें स्वत:च्या हातावर निखारें ठेवले व गांवातील द्वेषावर निखारा ठेवला गेला. माझी आईहि तुमच्याबरोबर येण्यास तयार झाली आणि बाबा आमच्याबरोबर येणार.

कृष्णी--आपण आतां आपल्या घरीं जाऊं. वडिलांचे आशीर्वाद घेऊं.

सुश्रुता--हें काहीं परक्याचे घर नाहीं.

कृष्णी-- तसें नाहीं मी म्हटलें. आजी, मी तुमचीच आहें. आम्ही तुमचींच आहोंत.

कार्तिक व कृष्णी कार्तिकाच्या घरीं गेलीं. कार्तिक आईला म्हणाला. 'आई, ही तुझी सून. तुला आवडतें की नाहीं सांग.' आईनें तिला पोटाशी धरिलें. 'धन्य आहेस तूं.' ती म्हणाली. नंतर दोघें पित्याच्या पायां पडली. कार्तिक वडिलांस म्हणाला, 'बाबा, मुलावर राग नका करूं.' वडील म्हणाले, 'तुम्ही मुलेंच बरोबर असतां. तुम्हाला दूरचें दिसतें. आम्हांला जवळचेहिं दिसेनासें होतें. खरेखर आम्ही आंधळे होतो. आशीर्वाद आहे तुम्हाला. तुम्ही मरायला निघतां, आणि आम्ही मरतुकडयांनी का घरीं राहावें ? वास्तविक आम्ही सर्व वृध्दांनी ती जनमेजयाची होमकुंडे भरून टाकली पाहिजेल. तुम्ही सुखाचे संसार क्षणांत फेंकून आगीला कवटाळायला निघालांत. धन्य तुम्ही मुलें ! तुमच्याजवळच खरा धर्म आहे; खरा देव आहे. आम्ही वृध्दांनी उगीच काथ्याकूट करावा. आशीर्वाद, तुम्हाला शत आशीर्वाद. या पोरीनें हातावर कोलीत ठेवलें-- माझ्या हृदयावर निखारे पडल्यासारखें झालें. अशी रत्नें--त्यांना आम्ही 'नाग' 'नाग' म्हणून नीच मानतों. आम्हीच खरोखर नीच. कृष्णें, मुली, धन्य तुझी मायबापें !  धन्य माझा कार्तिक--ज्याला तुझी जोड मिळाली !'

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154