Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 32

'माझ्या आईची शपथ, माझ्या प्राणांची शपथ. जाऊं नका.' वत्सला म्हणाली. तिघें परतली.

'थांबा, तुमचा मी हात धरतें. पडाल हों.' वत्सला म्हणाली.

'तिनें एका हातानें नागानंदाचा हात धरला व दुस-या हातानें कार्तिकाचा धरला.

'तुम्ही दोघें दोहों बाजूंस मला नका ओढूं. मी तुम्हाला ओढून नेतें. तुम्ही मुकाटयानें या. तुम्ही माझ्या ताब्यांत. जणूं चोर पकडले दोघें !' ती हंसून म्हणाली.

'चोर पळूं बघतो. मुकाटयाने येत नाही.' नागानंद म्हणाला.

'सैल सोडलें तर पळूं बघतो. घट्ट बांधून नेलें तर मग गडबड करीत नाहीं. कार्तिक पुरा कैदी झाला आहे. त्याला धरलें नाहीं तरी नीट पाठोपाठ येईल, बरोबर येईल. तुम्हांलाच घट्ट धरून नेतें. तुमचें दोन्हीं हात पकडून धरून नेतें.' ती म्हणाली.

'स्त्रियांच्या एका हातांत पुरुषांचे दोन हात पकडण्याची का शक्ति असते ?' हंसत नागानंदानें विचारिलें.

'असते. एखादें सुकुमार फूल महान् नागाला गुंगवून टाकतें. त्या लहानशा फुलाच्या सुगंधांत सापाची महान् फणा खालीं वांकविण्याची शक्ति असते. तुम्ही तर पाहिला असेल हा प्रकार.' तिनें हात आवळून म्हटलें.

'पाहिला आहे. आतां अनुभवीतहि आहें.' तो म्हणाला.

'कार्तिक कोठे आहें कार्तिक ? गेला वाटतें ? तो वडिलांना फार भितो. मला नाहीं भित्रीं माणसें आवडत. मला आगीशीं खेळणारीं माणसें आवडतात. आज नदीला पाणी चढत होतें. मी कार्तिकला हांक मारीत होतें. मरणाशीं खेळलों असतो. नदीच्या जबडयांत शिरलों असतों व बाहेर आलों असतों. परंतु कार्ति कचरला. तुम्ही कशी घेतलीत उडी, फेंकलेंत जीवन ! जीवन कुरवाळणारा मला नाहीं आवडत.' ती म्हणाली.

'परंतु माझा हात तर कुरवाळीत आहेस.' तो म्हणाला.

'बोलण्यांत विसरलें. आतां पकडते घट्ट. नाग असे घट्ट विळखें घालती कीं मग तोडून काढावा लागतो. तशी माझी ही पकड कोण सोडवतो बघूं. वत्सलेची वज्राची पकड असते.' ती म्हणाली.

दोघें घरीं आली. सुश्रुता अंगणांत बसली होती.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154