Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 55

"तुम्हांला घोडयांबद्दल प्रेम वाटतें एकूण ?' आस्तिकांनी प्रश्न केला.

"भगवान् श्रीकृष्णाचे घोडयावर किती प्रेम !  ते आपल्या पीतांबरांतून घोडयांना चंदी देत, घोडयांना स्वत: खरारा करीत, त्यांच्या अंगांतील शल्यें काढीत !  तें सारें ऐकुणच माझे मनं उचंबळतें. ' परीक्षिति म्हणाला.

"श्रीकृष्णाचे जीवन म्हणज अगाध सिंधु ! त्यांत बुडया माराव्या तितक्या थोडयाच !' आस्तिक म्हणाले.

"तुमच्या आश्रमांतील मुलें नाहींत का येत ? त्यांनाहि येऊं दे आमच्या-बरोबर पोहायला. आज मी राजेपण विसरून आलों आहें. सामान्य मनुष्य या नात्यानें मी आलों आहें. आज मुलांत हंसूं दे; नाचूं दे; कुदूं दे; खेळूं दे; मला लहान होऊं दे.' परीक्षिति म्हणाला. 

"मी बोलावूं का सर्वांना ?' एका मुलानें विचारलें.

"भोजनाची व्यवस्था ठेवणारे वगळून बाकीच्यांना बोलाव.' आस्तिकांनी सांगितलें.

उडया मारीत मुलें आली. लंगोट नेसून तीं तयार झाली. त्यांनी दंड थोपटले. त्यांचे शत प्रतिध्वनि उमटले. एकानें शिंग वाजवलें. गंमत वाटली. नदींत भरपूर पाणी होतें. नागांची काळीं मुलें व आर्यांची गोरी मुलें - श्वेत व नील कमळेंच फुललीं आहेत कीं काय, असें वाटत होतें.

"धरा रे मला कोणी.' राजा म्हणाला.

"मी पकडतों, मी.' एकजण म्हणाला.

राजाने बुडी मारली. त्यानेंहि मारली. मध्येंच वर येत.  पुन्हां पुन्हां गुप्त होत. राजा सांपडेना.

"हरलास ना ?' राजानें हंसून विचारिलें.

"मी लहान आहें.' तो मुलगा म्हणाला.

"लहानांनी तर म्हाता-यांच्या पुढें गेलें पाहिजे.' परीक्षिति म्हणाला.

"पुरें आतां. अति तेथें माती ! 'राजा म्हणाला.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154