Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 20

'तिला कुंभाराच्या चाकावर घालूं, चला.' तो म्हणाला.

कार्तिक वत्सलेला घेऊन कुंभाराकडे गेला. बरोबर सुश्रुता होती. इतर मंडळी होती. स्त्री-पुरुषांची गर्दी होती. कुंभाराचें चाक गरगर फिरलें. पोटांतून भडभड पाणी बाहेर पडलें. वत्सलेच्या जिवांत धुगधुगी आली. छाती खालीवर होऊ लागली. तिनें डोळे उघडलें. श्रान्त निस्तेज डोळे !

वत्सलेला घरी नेण्यांत आले. तिला ऊबदार वस्त्रांत पांघरवून ठेवण्यांत आलें. कढत पाणी तिला देण्यांत आलें. सुश्रुता तिच्याजवळ बसली होती. परंतु तो प्राणदाता तरुण कोठे आहे ? तो काळासांवळा त्यागी तरुण कोठें आहे ? त्याला का सारे विसरले ? गरज सरो, वैद्य मरो, हीच का जगाची रीत ? कामपुरतेच का सारे मामा ?

'कार्तिक, तो तरुण कोठें आहें ? कोण तो, कोठला आहे तो ? त्याला जा आण. त्याने उडी घेतली. आपले प्राण त्यानें संकटात घातले. जा, कार्तिक जा, ' सुश्रुता म्हणाली.

कार्तिक गेला. नदीवर गेला. नदीवर आतां कोणी नव्हतें. फक्त ती नदीच भरून वाहत होती. इतक्यात त्याला दूर कोणी तरी दिसलें. कोण होते तें ? नदीतीरावरील दरडीवर तो तरुण उभा होता. नदीच्या लाल पाण्याकडे बघत होता. ज्या नदीजवळ तो झगडून आला, तिच्याकडे तो बघत होता. कार्तिक तेथें धांवतच गेला.

'काय करतां येथें ? तुम्ही दमला आहात.' तो म्हणाला.

"होय, दमलों आहे. मला विश्रांती पाहिजे आहे. विश्रांती घेण्यासाठीं जाऊं म्हणतो.' तो तरुण म्हणाला.

'चला, विश्रांती घ्यायला. सुश्रुता आजीने बोलावलें आहे. ज्या मुलीला वांचवलेत तिच्या आजीनें. ती मुलगी वांचली. ती आतां लौकरच नीट बरी होईल. अंथरुणांत गुरगटवून ठेवलें आहे तिला. चला, तेथें विसांवा घ्या.' कार्तिक म्हणाला.

'तो क्षणभर विसांवा. तो कितीसा पुरणार ? मला कायमचा विसांवा पाहिजे आहे. ही नदी देईल मला विसांवा. तिची एक वस्तु मी हिरावून आणली; तिला दुसरी वस्तु बदली देतों. मौल्यवान् वस्तु आणली; क्षुद्र वस्तु देतों.' तो तरुण म्हणाला.

'तुमचे जीवन काय क्षुद्र ? ' कार्तिकानें विचारलें.'

'ज्या जीवनाची जगांत कोणाला आवश्यकता नाही, ते क्षुद्र जीवन.  माझ्या जीवनाची कोणाला आहे जरुरी ? मला आई ना बाप, भाऊ ना बहीण, सखा ना मित्र. मी कशासाठी जगूं ?' त्या तरुणाने विचारले.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154