Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 6

ती वाळलेली फुलें, किती वर्ष झाली त्या गोष्टीला ? चाळीस वर्षें होऊन गेली; परंतु चंदनाच्या करंडयात तीं वाळलेली फुलें मीं ठेवली आहेत. ज्या ज्या वेळीं मला अपार शोक होतो, दु:खाच्या आठवणी येतात, हृदय जळूं लागतें, त्या त्या वेळी तो अमोल करंडक मी हृदयाशी धरतें. शोकसागर तरून जाण्याचा तो माझा भोपळा आहे. तो करंडक म्हणजे माझा सेतु, माझा आधार, माझा विसावा हा पाहा मीं पदरांत धरला आहे ह्या वेळेला. तूं येण्याच्या आधीं स्मृतिसागर हेलावून आला होता. ह्या करंडकाच्या ह्या नावेचा आधार घेतला. ही बघ, ही चंदनाची डबी. ही सुंदर करंडिका रत्नाकराला त्याच्या एका नागमित्रानें दिली होती. रत्नाकरास नागांबद्दल प्रेम वाटे. कसे काळेसावळें दिसतात, जणूं गगनाची बाळें, समुद्राची मुलें, असे म्हणायचा. त्याचें हृदय तो जिवंत असतांना मला कळलें नाहीं. आज अधिक यथार्थपणे मी त्याला जाणूं शकतें. रत्नाकर काळाच्या पुढें होता. त्याच्या काळांत त्याचे विचार कोणाला फार रुचत नसत, समजत नसत. तो मेल्यावर त्याची ही डबी, नागमित्रानें दिलेली ही प्रेमाची भेट. तिच्यांत माझी पतीची भेटहि मीं ठेवली. ही चंदनाची लहानशी डबी ! परंतु ह्या डबींत अंतर्बाह्य माझ्या पुत्राचें व पतीचें जीवन भरून राहिलें आहे आणि आर्य व नागजातीचें प्रेमहि त्यांत मिसळलेलें आहे. माझा सारा ठेवा ह्यांत आहे.' असें म्हणून सुश्रुतेनें तो चंदनी करंडक मस्तकीं धरला. तिनें डोळे मिटले. जणूं भारताच्या ध्येयाची ती पूजा करीत होती. भारताचें ईश्वरनिर्मित कर्म डोक्यावर धरून पवित्र होत होती.

कार्तिक सारें ऐकत होता, बघत होता. ती पवित्र समाधि त्याच्यानें भंगवेना. हळूहळू तिनें डोळे उघडले. तो करंडक हातांत होता.

"वास येतो आहे चंदनाचा.' कार्तिक म्हणाला.

"तो चंदनाचा आहे का नागबंधूंच्या प्रेमाचा आहे ?' तिने विचारलें.

"सुश्रुताआजी, वत्सलेचे वडीज आज असते तर त्यांनी कोणाची बाजू घेतली असती ? नाग व आर्य यांचीं सारखीं भांडणें होत आहेत. काय करावें कळत नाही. मी ज्या आश्रमांत राहतों, तेथें नागांचा द्वेष शिकविला जातो. मला तेथें राहण्याची इच्छा होत नाहीं. परंतु बाबांचा हट्ट. घरीं येथें आलों आहें, तर लहान भाऊं सारखे नागांच्या विरुध्द बोलत असतात. कारण बाबा तेंच त्यांना शिकवतात. नाग का वाईट आहेत ? जरा दिसतात काळे म्हणून का वाईट झाले ते ? त्यांच्यातहि शूर, त्यागी व प्रेमळ लोक आहेत. मग हीं कां भांडणें ? आज नदीवर मारामारी झाली. आर्य तरुण पोहत होते, तेथे एक नाग तरुण आला. तेथें पाणी होतें. उडया मारण्याची तेथें गंमत होती. परंतु आर्य कुमारांनी त्याला हाकललें. मग तिकडून नागकुमारांची टोळी आली. चांगलीच जुंपली.  मी दोघांना शांत राहा असें सांगितलें. 'नदी तर दोघांनाहि या म्हणत आहे; ती कोणालाच ना म्हणत नाही. तिला काय वाटेल तुमचीं भांडणें पाहून ? ती रडेल.' असें मी म्हटलें. परंतु इतक्यांत पाऊस येईल असें वाटलें. टपटप पाणी पडूं लागलें. त्यामुळे मारामारी थांबली. आकाशाच्या अश्रूंनी थांबवलें भांडण ! 'मी तुम्हां सर्वांना माझ्या पांघरुणाखाली घेत असतों. मग तुम्ही कां एकमेकांना जवळ घेत नाहीं ?' असें का तें आकाश मुके अश्रू ढाळून त्या मुलांना शिकवीत होतें ? सुश्रुता आजी, गोष्टी वाईट थराला जाऊं लागल्या आहेत. मी माझा आश्रम सोडून देऊं का ? परंतु बाबा रागावतील ! आश्रम सोडायचा तर घरहि सोडलें पाहिजे.' कार्तिक म्हणाला.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154