Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 37

'झोंपाळूं म्हणजे का वाईट ?' नागेशनें विचारलें.

'मुळींच नाहीं. तो विपुल अन्नाला आपल्या पोटांत ठाव देतो. अन्नब्रह्माचा तो थोर एकनिष्ठ उपासक असतो.' प्रद्युम्न म्हणाला.

'खूप जेवणारा का वाईट असतो ?' नागेशनें विचारलें.

'मुळींच नाहीं. तो मारामारींत पहिला असतो. सर्वांना रडवतों.' हलधर बोलला.

'येऊं का रडवायला, अशी देईन एक !' नागेश म्हणाला.

'परंतु नागेश उत्कृष्ट सेवकहि आहे. त्या दिवशीं त्या वाटसरूची होडी उलटली. हांकाहांक झाली. नागेशनें कितीजणांना त्या दिवशीं वांचविलें ! शक्ति ही वाईट वस्तु नाहीं. शक्तीच्या पाठीमागें शिव हवा, एवढेंच. बरें, नागेश, एकदां हंस बघूं. राग गेला ? आतां एक प्रयोग करूं या. येथें तूं नीज. तुझ्या अंगावर बरींच पांघरुणें घालतों. झोंपलास तरी चालेल. झोंपच लागली पाहिजे असेंहि नाहीं. आणि तूं, आर्यव्रत, तूहि ये. तुझ्या अंगावरहि तितकीच कांबळीं घालतों. निजा दोघे. हंसतां काय ? निजा.' आस्तिक म्हणाले.

ते दोघे कुमार झोंपले.

'मी माझा पांवा वाजवतों म्हणजे यांना झोंप लागेल.' मुरलीधर म्हणाला.

'मी गातों. सामवेदांतील मंत्र म्हणतों.' जानश्रुति म्हणाला.

तेथें एक महान् प्रयोग सुरू झाला. सारें शांत होत होतें. संगीत सुरू होतें, पांवा वाजत होता. वेदगान चाललें होतें. नागेशचे डोळे, ते पाहा मिटत चालले, उघडले जरा, मिटले, मिटले आणि आर्यव्रत, तोहि चालला निद्रेकडे. चालला, मिटले डोळे, झोंपला.

'दोघे झोंपले ना रे ?' आस्तिकांनी विचारलें.

'नागेश तर कधींच झोंपला. झोंप म्हटलें कीं तो झोंपतो.' हृषीकेश म्हणाला.

'परंतु ऊठ म्हटलें की उठत नाहीं. तो अर्धा अर्जुन झाला आहे. अर्जुनाला गुडाकेश म्हणत. निद्रा त्याच्या स्वाधीन होती. इच्छा असतांच जागा होई, इच्छा असतांच निजे. एक प्रकारचे इच्छामरण व इच्छाजीवनच तें. आतां आपण एक गम्मत करूं या. तुम्ही पाहा हो.' आस्तिक म्हणाले.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154