Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 105

'सौम्यपणा आतां संपला. माझें पत्र जाळणा-यांस मी जाळीन. पत्राचा सत्र सुरु करून सूड घेतों. सर्पसत्र सुरू करतों. नागांना जाळण्याचें सत्र !' जनमेजय म्हणाला.

'महाराज, नागांनीं आपलें सैन्य ठार केलें. आणि सारे नाग आतां इंद्राच्या आश्रयार्थ गेले.' वार्ताहरानें वार्ता दिली.

'काय, इंद्राने आमच्या शत्रूस आश्रय दिला ? ' जनमेजय क्रोधानें म्हणाला.

'राजा, तूं आतां उग्र रूप धारण कर. इंद्राला खरमरीत पत्र लिही. इतरहि सामंतांना नागांच्या बाबतींत कडक धोरण स्वीकारण्याविषयीं लिही. त्यांचे गुळमुळीत धोरण असतें असें कळतें. ' वक्रतुंड म्हणाला.
'सर्व नागांना पकडून येथेंच पाठविण्याविषयी लिहितों. येथें करूं त्यांची होळी. त्या बावळटांना नागांना शिक्षा करण्याचें धैर्य होणार नाहीं. येथेंच उभारूं सहस्त्रावधि तुरुंग.  प्रत्यहीं काढूं बळी. घेऊं पुरा सूड. असेंच करतों.' जनमेजय म्हणाला.

'फारच चांगलें. सा-या नागांच्या मुसक्या बांधून येथें आणूं. गांवोगांव तुझे राजपुरुष जाऊं देत, सैनिक जाऊं देत.' वक्रतुंड म्हणाला.

'इंद्रांशी युध्दच करावलें लागेल.' जनमेजय म्हणाला.

'करूं युध्द. सारें सामंत आपापलीं सैन्यें घेऊन तुझ्या बाजूनें उभें राहतील.  त्यांना ससैन्य सिध्द राहण्याविषयीं लिही. ' वक्रतुंड म्हणाला.

विचार करून जनमेजयानें इंद्राला पत्र लिहिलें. तें पत्र घमेंडीचें होतें. सत्तच्या उन्मादाचें होतें.

'महाराज इंद्र यांस,
नागजातीचे लोक माझ्या राज्यांतून आपल्या आश्रयाला गेले आहेत, असें कळतें. वास्तविक आमचें व नागांचें वैर आहे हें जाणून आपण त्यांना आश्रय दिला न पाहिजे होता.  नागांची दुष्ट जात क्षमार्ह नसून हननार्ह आहे. त्यांनी माझें शासन मोडलें; एवढेंच नाहीं, ती मीं पाठविलेलें पत्र सभा भरवून तुच्छतेनें जाळलें माझें पत्र जाळणा-या जातीची मीहि होळी करण्याचें ठरविलें आहे.  नागांचा नि:पात करण्याची मीं प्रतिज्ञा केली आहे. तुमच्या घराण्याचें व आमचे पूर्वापार संबंध फार स्नेहाचे आहेत. आपला घरोबा फार व ऋणानुबंधहि तसाच आहे. माझे पणजोबा आपल्या राजधानींत राहून नृत्यादि कला शिकते झाले, नाना शस्त्रास्त्रें संपादिते झाले. नरवीर पार्थांचा महिमा सर्वांस ज्ञात आहे. आणि त्यांची माता कुंती. त्यांच्या प्रतसमाप्तीप्रीत्यर्थ  तुमच्या घराण्याकडूनच श्वेतवर्ण ऐरावत पाठविण्यात आला होता. असे आपले संबंध. त्या संबंधांत वितुष्ट येऊं नये अशी माझी मनापासून इच्छा आहे. आपण नागांना आश्रय द्याल तर फसाल. ते तुमच्यावरच उलटतील. माझ्या पूज्य पित्याचा त्यांनी कसा विश्वासघातानें वध केला ती हकीकत तुम्हांला ज्ञातच आहे. असों तरी नागांस पत्रदेखत निष्कासित करावें. कळावें.

महाराजाधिराज जनमेजय'

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154