Get it on Google Play
Download on the App Store

आस्तिक 36

'मी सांगतो.' शुध्दमति म्हणाला.

'सांग बरें.' गुरुदेव प्रसन्न होऊन म्हणाले.

'ज्याप्रमाणें झाड आपली मुळें सर्व दिशांत पसरून ओलावा मिळवितें व स्वत:ची वाढ करून घेतें, त्याप्रमाणें मानवानेंहि जेथें जेथें प्रकाश मिळेल, चांगुलपणा मिळेल, तेथून तेथून ता घेऊन स्वत:चा विकास करावा. जे झाड आपलीं मुळें दूरवर पसरतें, तें सुदृढपणें उभें राहते, असाच ना तुमचा आशय ?'

'होय बाळ. आर्यांनी नागांजवळचें चांगलें असेल तें घ्यावें व नागांनी आर्यांजवळचे घ्यावें. कोणाजवळ कांहींच चांगुलपणा नाहीं अशी भिकारी वस्तु वा व्यक्ति ईश्वराच्या विश्वांत नाही. विषांतहि अमृतत्व असतें. कांही विषें अप्रतिम औषधें होतात. उपयोग करून घेणा-यावर सारें आहे. आपण सर्व वस्तूंचा उपयोग करून घेतो. परंतु मानवाचा सदुपयोगआपणांस करून घेतां येऊं नये, हे आश्चर्य नाहीं का ? या आश्रमांतून तरी जे तरुण बाहेर पडतील ते मानव्याची उपासना करणारे होवोत. आजकाल आर्य व नाग यांच्यांत द्वेष वाढविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. प्रकट रीतींने होत आहेत, अप्रकट रीतींने होत आहेत. द्वेषसंवर्धनाचे आश्रम व शाळा सुरू होत आहेत. अशा या जगांत तुम्ही शांतीचे उदकुंभ भरून न्या.' आस्तिक गंभीरपणें म्हणाले.

'परंतु कांही लोक वाईटच असतात. 'दुर्जन: परिहर्तव्य:'।' बोधायन म्हणला.

'वाईटपणा हा एक वरचा पापुद्रा असतो. एखादा कंद जरा वर वाईट दिसला तर आपण एकदम फेंकीत नाहीं. तो आंत बघत जातों. चांगला भाग दिसेल तो घेतों. आपण एक गमतीचा प्रयोग करूं या. तुमच्यांत सर्वांत झोंपाळू कोण आहे ?' गुरुदेवांनी हंसून विचारिलें.

'नागेश.' आर्यव्रत म्हणाला.

'कधीं रे पाहिलेंस ? आर्यव्रतच आहे आळशी.' नागेश रागानें म्हणाला.

'आळशीं म्हणजे झोंपाळूं नव्हे.मी पडलेला असलों तरी जागा असतों.' आर्यव्रतानें उत्तर दिलें.

'तें तर फारच वाईट. मला झोंप लागलेली असते. मी उगीच लोळत नसतों.' नागेश म्हणाला.

'म्हणजे झोंप तुला फार येते हें तूंच कबूल केलेंस.' आस्तिक म्हणाले. सर्व मुलें हंसूं लागलीं.

आस्तिक

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
आस्तिक 1 आस्तिक 2 आस्तिक 3 आस्तिक 4 आस्तिक 5 आस्तिक 6 आस्तिक 7 आस्तिक 8 आस्तिक 9 आस्तिक 10 आस्तिक 11 आस्तिक 12 आस्तिक 13 आस्तिक 14 आस्तिक 15 आस्तिक 16 आस्तिक 17 आस्तिक 18 आस्तिक 19 आस्तिक 20 आस्तिक 21 आस्तिक 22 आस्तिक 23 आस्तिक 24 आस्तिक 25 आस्तिक 26 आस्तिक 27 आस्तिक 28 आस्तिक 29 आस्तिक 30 आस्तिक 31 आस्तिक 32 आस्तिक 33 आस्तिक 34 आस्तिक 35 आस्तिक 36 आस्तिक 37 आस्तिक 38 आस्तिक 39 आस्तिक 40 आस्तिक 41 आस्तिक 42 आस्तिक 43 आस्तिक 44 आस्तिक 45 आस्तिक 46 आस्तिक 47 आस्तिक 48 आस्तिक 49 आस्तिक 50 आस्तिक 51 आस्तिक 52 आस्तिक 53 आस्तिक 54 आस्तिक 55 आस्तिक 56 आस्तिक 57 आस्तिक 58 आस्तिक 59 आस्तिक 60 आस्तिक 61 आस्तिक 62 आस्तिक 63 आस्तिक 64 आस्तिक 65 आस्तिक 66 आस्तिक 67 आस्तिक 68 आस्तिक 69 आस्तिक 70 आस्तिक 71 आस्तिक 72 आस्तिक 73 आस्तिक 74 आस्तिक 75 आस्तिक 76 आस्तिक 77 आस्तिक 78 आस्तिक 79 आस्तिक 80 आस्तिक 81 आस्तिक 82 आस्तिक 83 आस्तिक 84 आस्तिक 85 आस्तिक 86 आस्तिक 87 आस्तिक 88 आस्तिक 89 आस्तिक 90 आस्तिक 91 आस्तिक 92 आस्तिक 93 आस्तिक 94 आस्तिक 95 आस्तिक 96 आस्तिक 97 आस्तिक 98 आस्तिक 99 आस्तिक 100 आस्तिक 101 आस्तिक 102 आस्तिक 103 आस्तिक 104 आस्तिक 105 आस्तिक 106 आस्तिक 107 आस्तिक 108 आस्तिक 109 आस्तिक 110 आस्तिक 111 आस्तिक 112 आस्तिक 113 आस्तिक 114 आस्तिक 115 आस्तिक 116 आस्तिक 117 आस्तिक 118 आस्तिक 119 आस्तिक 120 आस्तिक 121 आस्तिक 122 आस्तिक 123 आस्तिक 124 आस्तिक 125 आस्तिक 126 आस्तिक 127 आस्तिक 128 आस्तिक 129 आस्तिक 130 आस्तिक 131 आस्तिक 132 आस्तिक 133 आस्तिक 134 आस्तिक 135 आस्तिक 136 आस्तिक 137 आस्तिक 138 आस्तिक 139 आस्तिक 140 आस्तिक 141 आस्तिक 142 आस्तिक 143 आस्तिक 144 आस्तिक 145 आस्तिक 146 आस्तिक 147 आस्तिक 148 आस्तिक 149 आस्तिक 150 आस्तिक 151 आस्तिक 152 आस्तिक 153 आस्तिक 154