Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 214

पाली भाषेत :-

६२
[८. नन्दमाणवपुच्छा (७)]


१०७७ सन्ति लोके मुनयो१(१ म. – मुनयो ति. ) (इच्चायस्मा नन्दो)। जना वदन्ति २(२ म. – कस्सिदं, यदियं. )तयिदं कथं सु३ (३ सी. म. – सु. )। 

ञाणूपपन्नं ४(४-४ म. – मुनि नो । )नो ४मुनिं वदन्ति। उदाहु वे५( ५ म. - ते. )
जीवितेनूपपन्नं।।१।।

१०७८ न दिट्ठिया न सुतिया न ञाणेन६(६ म. – सीलब्बतेनापी वदन्ति सुद्धिं. )। मुनीध नन्द कुसला वदन्ति।
विसेनिकत्वा अनिघा निरासा। चरन्ति७ (७ म. – वदन्ति )ये ते मुनयो ति ब्रूमि।।२।।

६२
[८. नन्दमाणवपुच्छा (७)]

मराठीत अनुवाद :-


१०७७ या जगांत कित्येकांना लोक मुनि म्हणतात; - असें आयुष्मान् नन्द म्हणाला — पण हें त्यांचें म्हणणें बरोबर आहे काय? ते ज्ञानसंपन्नाला मुनि म्हणतात कीं (केवळ व्रतादिक-) उपजीविकासंपन्नाला मुनि म्हणतात? (१)

१०७८ (भगवान्-) हे नन्दा, दृष्टीनें, श्रुतीनें किंवा ज्ञानानें मुनि होत नसतो असें सुज्ञ म्हणतात. मनांतील विरोध नष्ट करून जे निर्दुःख आणि निस्तृष्ण होऊन हिंडतात, त्यांना मी मुनि म्हणतों.(२)

पाली भाषेत :-


१०७९ ये केचि मे १(१ म.- समणा.)समणब्राह्मणासे (इच्चायस्मा नन्दो)। दिट्ठे२ (२Fsb. दिट्ठेन, नि.- दिट्ठसुतेनापि.)सुतेनापि वदन्ति ३(३ म.- सुद्धि.) सुद्धिं। 

सीलब्बतेनापि वदन्ति सुद्धिं। अनेकरूपेन वदन्ति ३(३ म.- सुद्धि.) सुद्धिं।

कच्चिंसु ते भगवा४(४ Fsb. [भगवा] ) तत्थ यता५(५ रो.- यथा.) चरन्ता। अतारु जाति च जरं च मारिस। 
पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मे तं।।३।।

१०८० ये केचि मे समणब्राह्मणासे (नन्दा ति भगवा)। दिट्ठे सुतेनापि वदन्ति सुद्धिं।
सीलब्बतेनापि वदन्ति सुद्धिं। अनेकरूपेन वदन्ति सुद्धिं।
किञ्चापि ते तत्थ यता चरन्ति ६(६म. – वदन्ति )। नातरिंसु जातिजरं ति ब्रूमि।।४।।

मराठीत अनुवाद :-

१०७९ जे कोणी श्रमण आणि ब्राह्मण — असें आयुष्मान् नन्द म्हणाला — दृष्टीनें आणि श्रुतीनें शुद्धि होते असें म्हणतात, शीलव्रतानें शुद्धि होते असें म्हणतात, किंवा दुसर्‍या अनेक उपायांनीं शुद्धि होते असें म्हणतात ते, हे भगवन्, हे मारिष, त्या त्या पंथांत यतात्मा होऊन वागत असतां जन्म आणि जरा तरून जातात काय? हें मी विचारतों. हे भगवन्, तें मला सांग. (३)

१०८० जे कोणी श्रमण आणि ब्राह्मण -- हे नन्दा, असें भगवान् म्हणाला — दृष्टीनें, श्रुतीनें शुद्धि होते असें म्हणतात, शीलव्रतानें शुद्धि होते असें म्हणतात, किंवा दुसर्‍या अनेक उपायांनीं शुद्धि होते असें म्हणतात, ते जरी त्या त्या पंथांत यतात्मा होऊन वागतात, तरी जन्म आणि जरा तरून जात नाहींत, असें मी म्हणतों. (४)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229