Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 68

पाली भाषेत :-

२३
[११. राहुलसुत्तं]


३३५. कच्चि अभिण्हसंवासा नावजानासि पण्डितं |
उक्काधारो मनुस्सानं कच्चि अपचितो तया ||१||

३३६.  नाहं अभिण्हसंवासा अवजानामि पण्डितं |
उक्काधारो मनुस्सानं निच्चं अपचितो मया ||२||
वत्थुगाथा१ (१ म.  (न दिस्सति). |

३३७. पंचकामगुणे हित्वा पियरूपे मनोरमे |
सद्धाय घरा निक्खम्म दुक्खस्सऽन्तकरो भव ||३||

मराठीत अनुवाद :-

२३
[११. राहुलसुत्त]


३३५. (भगवान् - ) अतिपरिचयामुळें तूं त्या सुज्ञाची (शारिपुत्राची) अवज्ञा करीत नाहींस ना  ? मनुष्यासाठीं ज्ञानाची मशाल पाजळणार्‍या त्याचा तूं  आदर ठेवतोस ना?  (१)

३३६. (राहुल-) अतिपरिचयामुळें त्या सुज्ञाची मी अवज्ञा करीत नाहीं. मनुष्यासाठी ज्ञानाची मशाल पाजळणार्‍या  त्याचा मी सतत आदर ठेवतों. ( (२)

[(वरील ) गाथा प्रास्ताविक आहेत.]

३३७. मनाला आवडणारे व उल्लसित करणारे पंचेन्द्रियांचे विषय सोडून श्रद्धापूर्वक घरांतून नीघ व दु:खाचा अन्त कर .( ३)

पाली भाषेत :-

३३८. मित्ते भजस्सु कल्याणे प१न्तं(१ सी.- पत्थं, म. –पन्थं.) च सयनासनं |
विवित्तं अप्पनिग्घोसं मत्तञ्ञू होहि भोजने ||४||

३३९. चीवरे पिण्डिपाते च पच्चये सयनासने |
एतेसु तण्ह माऽकासि मा लोकं पुनरागमि ||५||

३४०. संवुतो पातिमोक्खस्मि इन्द्रियेसु च पंचसु |
सति कायगता त्यत्थु निब्बिदाबहुलो भव ||६||

३४१. निमित्तं परिवज्जेहि सुभं रागूपसंहितं |
असुभाय चित्तं भावेंहि एकग्गं सुसमाहितं ||७||

मराठीत अनुवाद :-

३३८. कल्याणमित्रांची संगति धर. तुझी बसण्या-उठण्याची जागा जेथें गडबड कमी अशा एकान्त स्थळीं असूं दे व तूं भोजनाचें बाबतींत मिताहारी हो.  (४)

३३९. चीवर    (भिक्षुवस्त्र) अन्न,  आजारांत  उपयोगी पडणारें औषध, आणि आश्रयस्थान यांच्यांत आसक्ति धरूं नकोस; इहलोकीं पुनर्जन्म घेऊं नकोस.  (५)

३४०. प्रतिमोक्षाच्या नियमांप्रमाणें संवृत राहून पञ्चेन्द्रियांत संयम ठेव, कायगतास्मृतीची भावना कर व वैराग्याकडे ओढा ठेव. (६)

३४१. कामविकार उत्पन्न होईल, असें शुभनिम्मित्त वर्ज्य कर, व जेणेंकरून चित्त एकाग्र व समाधियुक्त होईल अशा (शरिराच्या) अशुभभावाचें चिन्तन कर. (७)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229