Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 166

पाली भाषेतः-

८१७ यसो कित्ति१(१ सी.-कित्ति.) च या पुब्बे हायते २वापि(२ सी.-हायते चापि.) तस्स सा।
एतंऽपि दिखा सिक्खेथ मेथुनं विप्पहातवे।।४।।

८१८ संकप्पेहि परेतो सो३(३ Fsb.-यो.) कपणो विय झायति।
सुत्वा परेसं निग्घोसं मंकु होति तथाविधो।।५।।

८१९ अथ सत्थानि कुरुते परवादेहि चोदितो।
एस ख्वस्स महागेधो मोसवज्जं पगाहति।।६।।

८२० पण्डितो ति समञ्ञातो४ (४ म.-पसञ्ञातो.) एकचरियं अधिट्ठितो।
अथापि मेथुने युत्तो मन्दो व परिकिस्सति।।७।।

मराठी अनुवादः-

८१७ त्यानें पूर्वी मिळविलेलें यश व कीर्ति नष्ट होतात, हेंही पाहून स्त्रीसंग सोडण्यास शिकावें.(४)

८१८ तो संकल्पपरायण माणूस दरिद्र्यासारखा चिंतामग्न होतो. तसा तो इतरांनीं केलेली निंदा ऐकून खजील होतो.(५)

८१९ आणि इतरांनीं वादांत आव्हान केलें असतां तो शास्त्रें१(१. शास्त्रे-मूळ सत्थानि; त्याचा अट्ठकथाकारानें ‘शस्त्रे’ असा अर्थ केला आहे. आपणांस व इतरास अपायकारण होतील अशीं वचनें बोलतो. चिनी संस्करण ह्याच अर्थाला जवळ आहे.) रचतो, असा हा महालुब्ध माणूस असत्यांत बुडून जातो.(६)

८२० एकचर्या (संन्यास) पत्करलेला एकादा माणूस ‘पंडित आहे’ अशी ख्याति पावतो; पण तो जर स्त्रीसंग करूं लागला तर मन्दबुद्धि माणसाप्रमाणें क्लिष्ट होतो.(७)

पाली भाषेतः-

८२१ एतमादीनवं ञत्वा मुनि पुब्बापरे इध।
एकचरियं दळ्हं कयिरा१(१ म.-कयिराथ, करियाथ.) न निसेवेथ मेथुनं।।८।।

८२२ विवेकं येव सिक्खेथ एतदरियानमुत्तमं२।(२ म.-एकचरियान.)
तेन३ सेट्ठो न३(३-३म.-न तेन सेट्ठो.) मञ्ञेथ स वे निब्बानसन्तिके।।९।।

८२३ रित्तस्स४(४ सी.-चित्तस्स) मुनिनो चरतो कामेसु अनपेक्खिनो।
ओघतिण्णस्स पिहयन्ति कामेसु गथिता५(५ म.-गधिता.) पजा ति।।१०।।

तिस्समेत्तेय्यसुतं निट्ठितं।

मराठीत अनुवाद
:-


८२१ पूर्व आणि अपर वर्तनांतील फरकामुळें उत्पन्न होणारा हा दोष पाहून मुनीनें या जगांत एकचर्या दृढ करावी व स्त्रीसंग करूं नये.(८)

८२२ एकान्तच शिकावा. तोच आर्यांना उत्तम वाटतो. तेणें करून त्यानें आपणांस श्रेष्ठ समजूं नये. तोच निर्वाणाच्या अगदीं जवळ आहे असें जाणावें.(९)

८२३ कामोपभोगांत अनपेक्ष होऊन एकान्तांत राहणार्‍या ओघतीर्ण मुनीचा कामोपभोगांत गुंतलेले लोक हेवा करतात.(१०)

तिस्समेत्तेय्यसुत समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229