Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 208

पाली भाषेत :-

५९
[५. मेत्तगूमाणवपुच्छा (४)]


१०४९ पुच्छामि तं भगवा ब्रूहि मे तं (इच्चायस्मा मेत्तगू)। मञ्ञामि तं वेदगुं भावितत्तं।
कुतो नु दुक्खा१(१ सी., Fsb-दुक्खाय.)(२ नि.-समुपागता, सी., Fsb-सदा गता.)समुदागता इमे। ये केचि लोकस्मिं३ (३म., Fsb-लोकस्मि.)अनेकरूपा।।१।। 

१०५० दुक्खस्स वे४(४म.-चे.) मं पभवं अपुच्छसि। (मेत्तगू ति भगवा)। तं ते पवक्खामि यथा पजानं।
उपधीनिदाना पभवन्ति दुक्खा। ये केचि लोकस्मिं अनेकरूपा।।२।।

५९
[५. मेत्तगूमाणवपुच्छा (४)]

मराठीत अनुवाद :-


१०४९ हे भगवन्, तुला मी वेदपारग आणि भावितात्म समजतों; - असें आयुष्मान् मेत्तगू म्हणाला - म्हणून, हे भगवन्, मी तुला विचारतों तें सांग. जीं या जगांत अनेकविध दुःखें आहेत, तीं कोठून उत्पन्न होतात? (१)

१०५० जर तूं मला दुःखाची उत्पत्ति विचारतोस — हे मेत्तगू असें भगवान् म्हणाला — तर ती मला ठाऊक आहे त्याप्रमाणें मी तुला सांगतों. जीं या जगांत अनेकविध दु:खें आहेत, तीं उपाधीपासून उत्पन्न होतात. (२)

पाली भाषेत :-


१०५१ यो वे अविद्वा उपधिं करोति। पुनप्पुनं दुक्खमुपेति मन्दो।
तस्मा हि१(१-१ अ., म.-पजानं.) १जानं उपधिं न कयिरा। दुक्खस्स जातिप्पभवानुपस्सी।।३।।

१०५२ यं तं अपुच्छिम्ह अकित्तयी नो। अञ्ञं तं पुच्छामि२(२ नि.; म.-पुच्छाम.) तदिघ ब्रूहि।
कथं नु धीरा वितरन्ति ओघं। जातिजरं सोकपरिद्दवं३(३म.-परिदेवं.) च।
तं मे मुनि४(४रो.- मुनी.) साधु वियाकरोहि। तथा५ (५सी.- यथा.) हि ते विदितो एक धम्मो।।४।।

१०५३ कित्तयिस्सामि६(६म.-कित्तयिस्साम.) ते धम्मं (मेत्तगू ति भगवा) दिट्ठे७(७म.-दिट्ठे व।) धम्मे अनीतिहं। 
यं विदित्वा सतो चरं। तरं लोके विसत्तिकं।।५।।

मराठीत अनुवाद :-

१०५१ जो अविद्वान् उपाधि जोडतो, तो पुनः पुनः दुःख भोगतो. म्हणून दुःखाचें उत्पत्तिकारण पाहणार्‍या जाणत्या माणसानें उपाधि जोडूं नये. (३)

१०५२ जें मीं विचारलें, तें तूं सांगितलेंस. आतां दुसरें विचारतों तें सांग. सुज्ञ जन ओघ, जन्म, जरा, शोक आणि परिदेव कसे तरून जातात तें, हे मुने, मला नीट समजावून सांग. कारण, हा धर्म तुला चांगला माहीत आहे. (४)

१०५३ जो परंपरागत नसून, माणसाच्या आयुष्यांत (प्रत्यक्ष फलदायक) - हे मेत्तगू, असें भगवान् म्हणाला - आणि ज्याचें ज्ञान होऊन, स्मृतिमान् होऊन वागणारा मनुष्य या जगांत तृष्णेच्या पार जातो, तो धर्म मी तुला सांगतों. (५)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229