Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 159

पाली भाषेतः-

७८१ सकं हि दिट्ठिं कथमच्चयेय्य। छन्दा१नुनीतो(१ म.-छन्दानतीतो.) रुचिया नि निविट्ठो।
सयं समत्तानि पकुब्बमानो। यथा हि जानेय्य तथा वदेय्थ।।२।।

७८२ यो अत्तनो सीलवतानि जन्तु। अनानुपुट्ठो२(२ म.-फुट्ठो.) च परेस३(३ म.-परस्स.) पावा४।(४ म.-पाव.)
अनरियधम्मं कुसला तमाहु। यो आतुमानं सयमेव पावा।।३।।

७८३ सन्तो च भिक्खु अभिनिब्बुतत्तो। इतिऽहं ति सीलेसु अकत्थमानो।
तमरियधम्मं कुसला वदन्ति। यस्सुस्सदा नत्थि कुहिंचि लोके।।४।।

मराठी अनुवादः-


७८१ कारण आपल्या पंथाचा ज्याला छंद लागला, आवडीनें जो त्यांत बद्ध झाला व आपण स्वीकारलेल्या पंथाप्रमाणें वागूं लागला, तो त्या पंथापलीकडे कसा जाईल? कारण तो जसें जाणेल तसेंच बोलेल.(२)

७८२ विचारलें नसतां जो प्राणी इतरांना आपल्या संप्रदायाची शीलव्रतें सांगतो, व आपल्या संबंधींच्याच गोष्टी बोलतो, त्याला सुज्ञ अनार्यधर्मी म्हणतात.(३)

७८३ पण जो शांत आणि अभिनिर्वृतात्म भिक्षु ‘माझे हे हे नियम आहेत’ अशी बडबड करीत नाहीं व ज्याला या जगीं कोणचेही उत्सद१ (१. ५१५ व्या गाथेवरील टीप पहा.) नाहींत, त्याला सुज्ञ अनार्यधर्मी म्हणतात.(४)

पाली भाषेतः-

७८४ पकप्पिता१(१ म.-का.) संखता यस्स धम्मा। पुरक्खता२(२ म.-पुरे.) सन्ति३ अवीवदाता।(३ म.-सन्तिमवी.)
यदत्तनि४(४ रो.-नी.) पस्सति आनिसंसं। तं निस्सितो कुप्प-पटिच्च५-सन्तिं।।५।।(५.-पटिच्च सन्ति.)

७८५ दिट्ठिनिवेसा६(६ म.-दिट्ठि) न हि स्वातिवत्ता। धम्मेसु निच्छेय्य७(७ म.-निगच्छेय्य.) समुग्गहीतं।
तस्मा नरो तेसु निवेसनेसु। निरस्सति८(८ म.-नि.-नदस्सति.) आदियातिच्च९(९ म.-च.) धम्मं।।६।।

७८६ धोनस्स हि१०(१० रो.-ही.) नत्थि कुहिंचि लोके। पकप्पिता दिट्ठि भवाभवेसु।
मायं च मानं च पहाय धोनो। स केन गच्छेय्य अनूपयो११(११ सी., म.-अनुपयो.)
सो।।७।।

मराठी अनुवादः-

७८४ जो स्पष्टपणें न दिसणार्‍या मिज्ञ पदार्थांची कल्पना करतो व त्यांनाच आपलें ध्येय समजतो, तो आपणांला जी फायदेशीर वाटते, त्या प्रकोप्य आणि (बाह्य पदार्थांवर) अवलंबून असणार्‍या शांतीला चिकटून राहतो१.(१-१ ही गाथा अत्यंत क्लिष्ट व दुर्बोध आहे टीकाकाराला अनुसरून अर्थ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण पुढील अर्थ ही संभवनीय आहे. प्रकोप आणि आनंद ज्या ठिकाणीं शान्त होतो अशा अवस्थेला चिकटून राहतो.’ अट्टक-वग्गाच्या विपी संत्करणांतही असाच अर्थ अभिप्रेत आहे.) (५)

७८५ कारण सर्व गोष्टींचा विचार करून दृढपणें स्वीकारलेले संप्रदाय उल्लंघणें शक्य नसतें. म्हणून माणूस त्या संप्रदायांमधील बाकीचे पंथ सोडून एक स्वीकारतो.(६)

७८६ पण या जगांत भवाभवाविषयीं प्रकल्पिलेली ही सांप्रदायिकता धूतपापाला मुळींच नसते. तो माया आणि अहंकार सोडणारा कशामुळें सांप्रादायिकता स्वीकारील? तो निश्चळ होय. (७)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229