Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 106

पाली भाषेतः-

५३८. यानि च तीणि यानि च सट्ठि। समणप्पवादसितानि१(१म.-निस्सितानि.) भूरिपञ्ञ।
सञ्ञक्खर२सञ्ञनिस्सितानि।(२म.-पञ्चक्खर.) ओसरणानि विनेय्य ओघतम३गा।।२९।। (३ अ. (ब्याकरण)-ओघतममगा। ओघन्तमगा ति वा पाठो।)

५३९ अन्तगूऽसि पारगूऽसि दुक्खस्स। अरहाऽसि सम्मासंबुद्धो खीणासवं तं मञ्ञे।
जुतिमा मुतिमा पहूतपञ्ञो। दुक्खस्सऽन्तकर अता४रयि मं।।३०।।(४-सी.-अतारेसि.)

५४० यं मे कंखितमञ्ञासि। विचिकिच्छं५ मं अतारेसि नमो ते। (५-म.,सी-विचिकिच्छा.)
मुनि मोनपथेसु पत्तिपत्त६। अखिल आदिच्चबन्धु सोरतोऽसि।।३१।। (६-म.-पत्तिपत्तं.)

मराठी अनुवादः-

५३८. हे विपुलप्रज्ञ, हीं साठ आणि तीन१,(१. दीघनिकायांतील ब्रह्मजालसुत्तांत विवरण केलेलीं बासष्ट व सत्काय दृष्टि (आत्मवाद) मिळून त्रेसष्ट.) श्रमणवादावर व केवळ कल्पनामय शब्दांवरच अवलंबून राहणारीं व ज्यांचा आसरा अनेक श्रमणांनी घेतलेला आहे, अशीं मतें (उतार) सोडून तूं ओघ तरून गेलास!(२९)

५३९. तूं दु:खाच्या अन्ताला गेलास, तूं दु:खाच्या पार गेलास. तूं अर्हन् सम्यक्-संबुद्ध आहेस. तुला मी क्षीणाश्रव समजतों. तू द्युतिमान्, मतिमान् आणि विपुलप्रज्ञ आहेस. हे दु:खान्तकर, तू मला तारलेंस!(३०)

५४०. तूं माझ्या शंका जाणल्यास व संशयबद्ध अशा मला तारलेंस. तुला मी नमस्कार करतों. हे मौनमार्गात पूर्णत्व पावलेल्या मुने, हे काठिण्यरहित आदित्यबन्धो, तूं खरोखर शान्त आहेस.(३१)

पाली भाषेतः-


५४१ या मे कंखा पुरे आसि तं मे व्याकासि चक्खुमा।
अद्धा मुनीऽसि संबुद्धो नत्थि नीवरणा तव।।३२।।

५४२ उपायासा च ते सब्बे विद्धस्ता विनलीकता।
सीतिभूतो दमपत्तो घितिमा सञ्चनिक्कमो।।३३।।

५४३ तस्स ते नागनागस्स महावीरस्स भासतो।
सब्बे देवाऽनुमोदन्ति उभो नारदपब्बता।।३४।।

५४४ नमो ते पुरिसाजञ्ञ नमो ते पुरिसुत्तम।
सदेवकस्मिं लोकस्मिं नत्थि ते पटिपुग्गलो।।३५।।

मराठी अनुवादः-


५४१. जी मला पूर्वी शंका होती, तिचें चक्षुष्मन्तानें समाधान केलें. खात्रीनें तूं संबुद्ध मुनि आहेस. कारण तुला आवरणें१(१.कामच्छंद, व्यापाद, अनुत्साह व आळस, भ्रान्तचित्तता, व कुशंका हीं पांच आवरणें.) नाहींत.(३२)

५४२. तुझें सर्व शोक विध्वस्त झाले आहेत, विनाश पावले आहेत. तूं शान्तिमय, दमप्राप्त, धृतिमान् आणि सत्यनिष्कम आहेस!(३३)

५४३. त्या तुझें नागनागाचें महावीराचें भाषण नारद आणि पर्वत२(२.महाभारतांत शान्तिपर्वांत ह्या दोन ऋषींची माहिती दिली आहे. (भाण्डारकर प्राच्य संशोधन मन्दिर प्रत, १२.३० पहा.) हे दोघे व सकल देव अनुमोदितात.(३४)

५४४. हे पुरुषाजन्या, तुला नमस्कार असो. हे पुरुषोत्तमा, तुला नमस्कार असो. या सदेवक लोकांत तुझ्यासारखा दुसरा पुरुष नाहीं.(३५)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229