Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 79

पाली भाषेत :-

३९० वादं हि एके पटिसेनियन्ति। न ते पसंसाम परित्तपञ्ञे।
ततो ततो ने पसजन्ति संगा। चित्तं हि ते तत्थ गमेन्ति दूरे।।१५।।

३९१ पिण्डं विहारं सयनासनं च। आपं च संघाटिरजूपवाहनं।
सुत्वान धम्मं सुगतेन देसितं। संखाय सेवे वरपञ्ञसावको।।१६।।

३९२ तस्मा हि पिण्डे सयनासने च। आपे च संघाटिरजूपवाहने।
एतेसु धम्मेसु अनूपलित्तो। भिक्खु यथा पोक्खरे वारिबिन्दु।।१७।।

३९३ गहट्ठवत्तं पन वो वदामि। यथाकरो सावको साधु होति।
न हेसो लब्भा सपरिग्गहेन। फस्सेतुं यो केवलो भिक्खुधम्मो।।१८।।

मराठीत अनुवाद :-

३९०. वाद उत्पन्न झाला असतां कित्येक त्यांत भाग घेऊन इतरांचा पराजय करूं पाहतात. त्या अल्पबुद्धी लोकांची आम्ही प्रशंसा करीत नाहीं. कारण, त्या त्या विषयांत त्यांना आसक्ति होते व आपलें चित्त कर्तव्यापासून ते दूर दवडावतात.(१५)

३९१. वरप्रज्ञाच्या (बुद्धाच्या) श्रावकानें, सुगतानें उपदेशिलेला धर्म ऐकून, भिक्षा, विहार, राहण्याची जागा, पाणी आणि चीवरें धुणें—यांचें मोठ्या विचारानें सेवन करावें.(१६)

३९२. म्हणून भिक्षा, विहार, राहण्याची जागा, पाणी आणि चीवरें धुणें—या गोष्टींत अनुपलिप्त होऊन भिक्षूनें कमलावरील जलबिन्दूप्रमाणें राहावें.(१७)

३९३. आतां ज्या रीतीनें वागणारा श्रावक सज्जन होतो, तें गृहस्थाचें व्रत मी सांगतों. सपरिग्रह गृहस्थाला संपूर्ण भिक्षुधर्माप्रमाणें वागणें शक्य नाहीं.(१८)

पाली भाषेत :-

३९४ पाणं न हाने न च घातयेय्य। न चानुजञ्ञा हननं परेसं।
सब्बेसु भूतेसु निधाय दण्डं। ये थावरा ये च तसन्ति लोके।।१९।।

३९५ ततो अदिन्नं परिवज्जयेय्य। किंचि क्कचि सावको बुज्झमानो।
न हारये हरतं नानुजञ्ञा। सब्बं अदिन्नं परिवज्जयेय्य।।२०।।

३९६ अब्रह्मचरियं परिवज्जयेय्य। अंगारकासुं जलितं व विञ्ञू।
असंभुणन्तो पन ब्रह्मचरियं। परस्स दारं नातिक्कमेय्य।।२१।।

३९७ सभग्गतो वा परिसग्गतो वा। एकस्स वे१को(१ सी.-चेको.) न मुसा भणेय्य।
न भासये भणतं नानुजञ्ञा। सब्बं अभूतं परिवज्जयेय्य।।२२।।

मराठीत अनुवाद :-

३९४. त्यानें प्राणहानि करूं नये, करवूं नये, किंवा तसें करणार्यां ना संमति देऊं नये; सर्व भूतमात्रांविषयीं, मग ते स्थिर असोत वा चर असोत, दण्डबुद्धि सोडून वर्तावें.(१९)

३९५. जाणत्या श्रावकानें त्यानंतर कोठेंही कशाचीहि चोरी सोडून द्यावी, दुसर्या कडून चोरी करवूं नये व चोरी करणार्या ला संमति देऊं नये; या प्रमाणें सर्व अदत्तादान वर्ज्य करावें.(२०)

३९६. सुज्ञ ज्याप्रमाणें धगधगीत जळणार्या  कोळशांची खाई वर्ज्य करतो, त्याप्रमाणें त्यानें अब्रह्मचर्य वर्ज्य करावें. पण जर ब्रह्मचर्य पाळण शक्य नसेल, तर निदान परदारगमन करूं नये.(२१)

३९७. सभेंत असतां किंवा परिषदेंत असतां, अथवा एकटाच दुसर्यां शीं बोलत असतां खोटें बोलूं नये, दुसर्या कडून बोलवूं नये, आणि खोटें बोलणार्या ला संमति देऊं नये. याप्रमाणें सर्व असत्य वर्ज्य करावें.(२२)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229