Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 180

पाली भाषेत :-

८९८ सीलुत्तमा संयमेनाहु सुद्धिं। वतं समादाय समुट्ठितासे।
इधेव सिक्खेम अथऽस्स सुद्धिं। भवूपनीता कुसला वदाना।।४।।

८९९ स चे चुतो सीलवतातो१ होति। स२ वेधति कम्मं विराधयित्वा।(१ नि.-सीलवततो.) (२म.-पवेदति, नि.-पवेधति.)
स३ जप्पति पत्थयतीध४ सुद्धिं। सत्था व५ हीनो पवसं घरम्हा।।५।।(३-४ नि.-पजप्पति पत्थयतिच्च.) (५म.-सत्था विहीनो.)

९०० सीलब्बतं वा पि पहाय सब्बं। कम्मं च सावज्जऽनवज्जमेतं।
सुद्धिं असुद्धिं ति अपत्थयानो। विरतो चरे सन्तिमनुग्गहाय।।६।।

मराठी अनुवाद :-

८९८. शील हेंच उत्तम समजणारे व व्रताचरणांतच मोठेपणा मानणारे संयमानेंच शुद्धि होते असें म्हणतात. ते भवांत बद्ध झालेले व आपणास कुशल म्हणविणारे म्हणतात कीं, याच पंथांत शुद्धि मिळत असल्याचें आम्ही शिकतों; व (४)

८९९ (अशीं व्रतें आचरणारा) तो जर आपल्या शीलव्रतापासून च्युत झाला तर आपलें कर्तव्य चुकलें म्हणून कंपित होतो. घर सोडून सार्थाच्या (तांड्याच्या) समूहासह प्रवास करणारा माणूस सार्थापासून मागें पडला असतां (जसा सार्थसमूहांत जाण्याकरितां) काकुळतीनें याचना करतो, तसा हा आपली शुद्धि करून घेण्याकरितां काकुळनें याचना करतो (५)

९०० पण सर्व शीलव्रतें व वाईट आणि बरें कर्म सोडून शुद्धीची आणि अशुद्धीची आस्था न बाळगतां माणसानें (दृष्टीमुळें प्राप्त होणार्‍या कल्पित) शान्तीचा१ (१ टीकाकार ‘शान्ति’ शब्दाचा अर्थ ‘दृष्टि’ असाच करतो. त्यानें ‘कोणतीहि दृष्टि न पकडतां’ असाच अर्थ दिला आहे. ‘निद्देस’ ह्या जुन्या अट्ठकथेंतही असाच अर्थ आहे.) लाभ न होतांही विरक्त होऊन राहावें. (६)

पाली भाषेत :-

९०१ तपूपनिस्साय१ जिगुच्छितं वा। अथ वाऽपि दिट्ठं व सुतं मुतं वा।(१ म.तमुपनिस्साय.)
उद्धंसरा सुद्धमनुत्थुनन्ति । अवीततण्हासे भवाभवेसु।।७।।

९०२ पत्थयमानस्स हि जप्पितानि। संवेधितं२ २वाऽपि पकप्पितेसु। (२-२सी. संवेदितं चापि)
चुतूपपातो इध यस्स नत्थि। स केन वेधेय्य कुहिं३ पजप्पे३।।८।। (३-३ रो. कुहिं च )

९०३ यमाहु धम्मं परमं ति एके। तमेव हीनं ति पनाहु अञ्ञे।
सच्चो नु वादो कतमो इमेसं। सब्बे व हीमे कुसला वदाना।।९।।

९०४ सकं हि धम्मं परिपुण्णमाहु । अञ्ञस्स धम्मं पन हीनमाहु ।
एवंऽपि विग्गय्ह विवादियन्ति४। सकं सकं सम्मुतिमाहु सच्चं।।१०।। (४ नि.-विवादयन्ति.)

मराठी अनुवाद :-

९०१. तप, जिगुप्सित (एक प्रकारचें तप), दृष्ट, श्रुत, किंवा अनुमित यांवर अवलंबून शुद्धि आहे असें ते निरनिराळ्या भवाविषयीं सतृष्ण राहून मोठ्या कंठरवानें प्रतिपादितात. (७)

९०२ याचना करणार्‍याच्या ठिकाणीं काकुळतीची भाषा असते, आणि कल्पिलेल्या वस्तूंमध्यें तो कम्प पावतो. पण ज्याला च्युति आणि उत्पत्ति राहिली नाहीं, तो कशानें कंप पावणार व कोठून काकुळणार? (८)

९०३ ज्याला कित्येक परमधर्म म्हणतात, त्यालाच दुसरे हीनधर्म म्हणतात. हे सर्वच आपणाला कुशल म्हणवतात, तेव्हां त्यांपैकीं कोणाचा वाद खरा? (९)

९०४ आपला धर्म परिपूर्ण आणि दुसर्‍याचा धर्म हीन असें ते म्हणतात. याप्रमाणें वाद करून ते विवाद माजवितात आणि आपापणांस संमत असलेली दृष्टिच सत्य म्हणतात. (१०)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229