Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 185

पाली भाषेत :-

९३० न च कत्थिता सिया भिक्खु । न च वाचं पयुतं१ भासेय्य। (१म.-पयुत्तं.)
पागब्भियं न सिक्खेय्य। कथं विग्गाहिकं न कथयेय्य।।१६।।

९३१ मोसवज्जे न निय्येथ। संपजानो सठानि न कयिरा।
अथ जीवितेन पञ्ञाय। सीलब्बतेन नाञ्ञमतिमञ्ञे।।१७।।

९३२ सुत्वा रुसितो२ बहुं वाचं२। समणानं पुथुवचनानं। (२-२ नि.-दूसितो बहुवाच.)
फरुसेन ते न पतिवज्जा। न हि सन्तो पटिसेनिकरोन्ति३।।१८।। (३ नि.-पटिसेनि.)

९३३ एतं च धम्ममञ्ञाय। विचिनं भिक्खु सदा सतो सिक्खे।
सन्ती ति निब्बुतिं ञत्वा। सासने गोतमस्स नप्पमज्जेय्य।।१९।।

मराठीत अनुवाद :-


९३० भिक्षूनें आत्मश्लाघायुक्त बडबड करणारा होऊं नये, (दान-) सूचक वाक्य बोलूं नये, प्रगल्भता करूं नये, आणि वादविवादांत पडूं नये. (१६)

९३१ त्यानें असत्य भाषण करूं नये, लोक ठकविले जातील असें बुद्धिपूर्वक आचरण करूं नये, आणि आपल्या सदाचारानें, प्रज्ञेनें, शीलानें आणि व्रतानें दुसर्‍याची अवहेलना करूं नये. (१७)

९३२ इतर श्रमण याला निरनिराळ्या वचनांनीं (राग आणूं पाहत असतां) यानें त्यांचें भाषण ऐकून रुष्ट होऊन कठोर वचनानें त्यांचा प्रतिकार करूं नये. कां कीं, सन्तजन प्रतिकारबुद्धि बाळगीत नसतात. (१८)

९३३ भिक्षूनें हा धर्म जाणून व स्मृतिमान् होऊन तो सदोदित शिकावा. शान्ति हेंच निर्वाण असें जाणावें व त्यानें गोतमाच्या पंथांत बेसावधपणें वागूं नयें. (१९)

पाली भाषेत :-

९३४ अभिभू हि सो अनभिभूतो। सक्खिधम्मं अनीतिहमदस्सी१। (१ नि.-अद्दसि.)
तस्मा हि तस्स भगवतो। सासने अप्पमत्तो सदा नमस्समनुसिक्खे ति (भगवा ति)।।२०।।

तुवट्टकसुत्तं निट्ठितं।

मराठीत अनुवाद :-

९३४ तो (भगवान्) जयशाली पण अजिंक्य, आणि परंपरागत नसून (अनीतिह१)( प्र१  ‘अन्+इति+ह’ - अशी ह्या शब्दाची व्युत्पत्ती घेतली पाहिजे. याच्या उलट ‘इतिहीतिह (इति+ह+इति+ह)’ असा शब्द गाथा १०८४, ११३५ मध्यें आला आहे. ‘अनीतिह’ ह्या शब्दांतील ‘नी’ केवळ छंदाकरितां दीर्घ केलेला दिसतो. पुढें गाथा १०५३ व १०६६ पहा. ‘प्रत्यक्ष’, ‘आत्मप्रत्यक्ष’ असा अर्थ टीकाकारानें दिला आहे.)प्रत्यक्ष फल देणारा असा धर्म जाणणारा, म्हणून त्या भगवन्ताला नमस्कार करून त्याच्या पंथांत सदोदित सावधपणें वागण्यास शिकावें. (२०)

तुवट्टकसुत्त समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229