Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 169

पाली भाषेत :-

४७

[९. मागन्दियसुत्तं]

८३५ दिस्वान तण्हं १अरतिं १रगं(१-१ म.-अरती च रागं. नि.-अरतिं च रागं.) च। नाहोसि छन्दो अपि मेथुनस्मिं।
किमेविदं मुत्तकरीसपुण्णं। पादाऽपि नं संफुसितुं न इच्छे।।१।।

८३६ एतादिसं चे रतनं न इच्छसि। नारिं नरिन्देहि बहूहि पत्थितं।
२दिट्ठिगतं(२ Fsb.-दिट्ठी.) सीलवतानुजीवितं। भवूपपात्तिं च वदेसि कीदिसं।।२।।

मराठीत अनुवाद :-

४७
[९. मागन्दियसुत्त]


८३५. (भगवान्-) तृष्णा, अरति आणि रगा (रति) या तीन मारकन्यांना१(१ या तीन मारकन्या बुद्धाला मोह पाडण्यासाठीं आल्या अशी कथा संयुत्तनिकायाच्या सगाथावग्गांत आहे. मागन्दिय ब्राह्मणानें आपली कन्या बुद्धास अर्पण करण्यासाठीं आणली. त्या प्रसंगीं बुद्धानें ही गाथा म्हटली असें अट्ठकथेंत सांगितलें आहे.) पाहून देखील स्त्रीसंगाचा विचार मनांत आला नाहीं. केवळ मूत्रकरोषानें भरलेलें स्त्रीशरीर आहे. त्याला पायानेंही मी स्पर्श करूं इच्छीत नाहीं.(१)

८३६ (मागन्दिय-) अनेक राजांनीं प्रार्थिलेलें असें हें स्त्री-रत्न जर तूं इच्छीत नाहींस, तर अशी तुझी दृष्टि, शील, व्रत व उपजीविका कोणती? आणि तुझा परलोक कशा प्रकारचा म्हणतोस?(२)

पाली भाषेतः-


८३७ इदं वदामी ति न तस्स होति (मागन्दिया ति भगवा) धम्मेसु निच्छेय्य समुग्गहीत।
पस्सं च दिट्ठीसु अनुग्गहाय। अज्झत्तसन्तिं१(१ सी., म.-अज्झत्तं सन्तिं (गाथा ९१९ पहा)) २पचिनं(२ म.-पविचिनं.) अदस्स३(३ म.-अद्दसं.)।।३।।

८३८ विनिच्छया४ ४यानि(४-४ म.-विनच्छयानि.) पकप्पितानि (इति मागन्दियो। ते वे५(५ सी.-चे.) मुनि६(६ Fsb.-मुनी.) ब्रूसि अनुग्गहाय।
अज्झत्तसन्ती ति यमेतमत्थं। कथं नु धीरेहि पवेदितं तं।।४।।

८३९ न दिट्ठिया न सुतिया न ञाणेन (मागन्दिया ति भगवा)। सीलब्बतेनापि न७ ७सुद्धिमाह।(७-७ म.-विसुद्धि, सी.-माहा.)
अदिट्ठिया अस्सुतिया८(८ म., अ.- असुतिया.) अञ्ञाणा९(९ Fsb.-अञाणा.)। असीलता अब्बता नोऽपि तेन
एते च१० (१० म. –न.) निस्सज्ज११ (११ म.-निसज्ज.)
अनुग्गहाय। सन्तो अनिस्साय भवं न जप्पे।।५।।

मराठी अनुवादः-

८३७. त्या मला-हे मागन्दिया, असें भगवान् म्हणाला- धर्मपंथांत नीट विचार करून, एकादी दृष्टि पकडून, ‘ही माझी’ असें म्हणावेसें वाटत नाहीं. या ज्या दृष्टि त्या पकडण्याला योग्य नव्हेत असें जाणून व विचार करून मीं अध्यात्म-शान्ति मिळविली.(३)

८३८ जीं विकल्पिलेलीं निश्चित मतें आहंत-असें मागन्दिय म्हणाला-तीं, हे मुनि, पकडण्याला योग्य नव्हत असें तूं म्हणतोस, तर मग ही जी अध्यात्म-शान्ति, ती सुज्ञांनीं कशी वर्णिलेली आहे? (४)

८३९ दृष्टीनें, श्रुतीनें आणि ज्ञानानें-हे मागन्दिया, असें भगवान् म्हणाला-किंवा शीलानें आणि व्रतानें शुद्धि नाहीं. अदृष्टीनें अश्रुतीनें, अज्ञानानें, अशीलानें आणि अव्रतानेंही शुद्धि नाहीं; हे सर्व पंथ पकडण्यास योग्य नाहींत म्हणून ते सोडून, अनासक्त, शान्त माणसानें भव प्राप्त करून घेण्याकरितां काकुळतीस येऊं नये. (५)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229