Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

ग्रंथपरिचय 11

देव व गन्धर्व देखील त्याची स्थिति जाणत नाहींत (६४४). ही शब्दातीत स्थिति आहे. बावरीच्या सोळा शिष्यांपैकीं एकानें म्हणजे उपसीवानें बुद्धाला प्रश्न विचारला कीं, मुनि विमुक्त झाल्यानंतर तो कोणच्या स्थितींत असतो? तो उच्छेद पावतो कीं शाश्वत कालपर्यंत निरोगी असा असतो? बुद्धानें उत्तर केलें कीं, तो अस्तंगत आहे. त्याची मोजमापानें गणना केली जात नाहीं, व कोणचेही शब्द त्याचें वर्णन करूं शकत नाहींत.

अत्थंगतस्स न पमाणमत्थि । येन नं वज्जु तं तस्स नत्थि ।
सब्बेसु धम्मेसु समूहतेसु । समूहता वादपथाऽपि सब्बे ।। (१०७६)

बुद्धधर्म
: नीतिधर्म-- बुद्धधर्माला नीतिधर्म असेंही कित्येक वेळां म्हटलें जातें व ह्याला भरपूर बळकटी सुत्तनिपातांत आढळते. ईश्वराबद्दल जरी बुद्धधर्मांत- विशेषत: प्राचीन बुद्धधर्मांत-मुग्धता बाळगलेली आढळते, तरी बौद्ध लोक देव-देवता, स्वर्ग, नरक, कर्म, पुनर्जन्म यांवर विश्वास ठेवतात. ब्राह्मणांचे देव, शक्र, ब्रह्मा, वगैरे-ह्यांना बुद्धापेक्षां ते कनिष्ठ समजतात व ते बुद्धाकडे येऊन त्याला वन्दन करतात असें वर्णन आढळतें. नीतिमय आयुष्य घालविण्याबद्दल व जगाचें खरें स्वरूप जाणण्याबद्दल भिक्षूंना व गृहस्थलोकांना बुद्ध नेहमीं उपदेश करीत असे. धम्मिकसुत्तांत (२६) नीतिमय आयुष्य घालविण्याबद्दलचे नियम सांगितले आहेत व त्या नियमांचें पालन झालें म्हणजे गृहस्थ-व्रताचें पालन झालें. ह्या नीतिपरतेचे दुसरे लक्षण जें दिसून येतें तें हें कीं, ब्राह्मण, श्रमण, स्नातक (न्हातक) खेत्तजिन, वेदगू, परिब्बाजक, नाग, पण्डित, सोत्थिय, इत्यादि शब्दांचा अर्थ नीतिपर लावणें होय. अशा तर्‍हेचे या शब्दांचे अर्थ सभियसुत्तांत (३२) दिलेले आढळतात.

भाषा व विचारमांडणी
:- सुत्तनिपाताचें प्रचीनत्व त्याच्या विषयांप्रमाणें त्याच्या भाषेवरूनही दिसून येते. डॉ. फाउसबोल ह्यांनीं खालील विशेषाकडे विद्वानांचें लक्ष वेधलेंच आहे :-

नामांची व क्रियापदांचीं वैदिक बहुवचनी रूपें-समूहतासे (१४), पच्चयासे (१५), पण्डितासे (८७५-७६); किंवा, चरामसे (३२), सिक्खिसामसे (८१४).

संक्षिप्त रूपें-विनिच्छया, लक्खणा, (विनिच्छयानि, लक्खणानि); मन्ता, परिञ्ञा, लाभकभ्या (मन्ताय, परिञ्ञाय, लाभकभ्याय) सन्त्या, दुग्गच्चा, तिथ्या, सम्मुच्चा, थियो.
कांहीं ठिकाणीं छन्दाकरितां रूपें संक्षिप्त केलेलीं आहेत—
तद (तदा) ६८५, जनेत्व (जनेत्वा) ६९५, यद (यदा) ६९६, सिंचित्व (सिंचित्वा) ६७१.
वैदिक कृदन्त रूपें : विप्पहातवे, उण्णमेतवे, संपयातवे, (वैदिक तवै-प्रत्ययापासून).
वाढविलेलीं रूपें—आतुमानं (८८८), सुवामि (६६६), सुवाना (२१०).
आर्षरूपें—सग्घसि (सक्खिस्ससि), पाव किंवा पावा (पवदति), पवेच्छे (पवेसेय्य), सुस्सं (सुणिस्सामि), दट्ठु (दिस्वा), परिब्बसानो (परिवसमानो), अवोचासि (अवोच), रुण्णेन (रुदितेन) ५८४, उग्गहायान्त (उग्गण्हन्ति) ७९१.
अनियमित शब्द—व्यप्पथ (१६४, ९६१), भुनहू, पटिसेनियन्ति, क्यास्स (९६१), उपय (७८७), अवविदाता (७८४).
कांहीं ठिकाणीं सांकेतिक शब्दयोजना किंवा संक्षिप्त रचना आढळते—कुप्पपटिच्चसन्ति (७८४), सञ्ञसञ्ञी, विसञ्ञसञ्ञी, विभूतसञ्ञी (८७४), दिगुण. एकगुण (७१४).

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229