Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 101

पाली भाषेत :-

५१० कंखी वेचिकिच्छि आगमं (इति सभियो) | पञ्हे पुच्छितु अभिकंखमानो |
तेसन्तकरो भगवा१(१ म. – भवं भवाहि. रो.-भवाहि मे.) हि पुट्ठो | २( २ म., रो.-पञ्हे मे पुट्ठो अनुपुब्बं ......)अनुपुब्बं अनुधम्म व्याकरोहि मे ||१||

५११ दूरतो आगतोऽसि सभिया (इति भगवा) | पञ्हे पुच्छितुं अभिकंखमानो |
तेसन्तकरो भवामि पु३(३ रो.-ते, म.-तेसमन्त करोमि ते.)ट्ठो | ४(४ रो.- पञ्हे ते पुट्ठो अनुपुब्बं ... | म. पञ्हे पुठो अनुपुब्बं...|)अनुपुब्बं अनुधम्मं व्याकरोमि ते ||२||

५१२ पुच्छ मं सभिय पञ्हं | यं किंचि मनसिच्छसि |
तस्स तस्सेव पञ्हस्स | अहं अन्तं करोमि ते ति ||३||

मराठीत अनुवाद :-

५१०. संशय आणि शंका असलेला मी- असें सभिय म्हणाला प्रश्न विचारण्याच्या उद्देशानें आलों आहें. ते विचारले असतां तू माझे ते प्रश्न सोडव, व धर्माला अनुसरून, अनुक्रमें, त्यांचीं मला उत्तरें दे. (१)

५११. हे सभिया-असें भगवान् म्हणाला-तूं दूरच्या प्रदेशांतून प्रश्न विचारण्याच्या हेतूनें आला आहेस. ते विचारले असतां मी ते सोडवितों व धर्माला अनुसरून, अनुक्रमें, त्यांचीं तुला उत्तरें देतों. (२)

५१२. हे सभिया, जी काहीं तुझ्या मनांत इच्छा असेल तिला अनुसरून तूं मला प्रश्न विचार. तुझा जो जो प्रश्न असेल तो तो मी सोडवितों (३)

पाली भाषेत :-

अथ खो सभियस्स परिब्बाजकस्स एतदहोसि- अच्छरिय वत भो अब्भुंत वत भो, अब्भुतं वत भो, यावताऽहं अञ्ञेसु सभणेन गोतमेन ओकासकम्मं कतं ति अत्तमनो पमोदितो उदग्गो पीतिसोमनस्सजातो भगवन्तं पञ्हं पुच्छि-
५१३. किं पत्तिनमाहु भिक्खुनं (इति सभियो)| सोरतं१(१ रो.सोरत. अ.-सूरतं' ति पि.) केन कथं च दन्तमाहु |
बुध्दो ति कथं पवुच्चति | पुट्ठो मे भगवा व्याकरोहि ||४||

५१४. पज्जेन च भवं च विप्पहाय | वुसितवा खीणपुनब्भवो स भिक्खु ||५||

मराठीत अनुवाद :-

त्यावर सभिय परिव्राजकाला वाटलें कीं, इतर श्रमण-ब्राम्हणांनीं प्रश्न विचारण्यास मला सवड पण दिली नाही; असें असतां श्रमण गोतमानें आपणांला प्रश्न विचारण्याला मला सवड दिली हें मोठें आश्चर्य़, हें मोठें अदभुत होय. अशा प्रकारें हृष्ट, तुष्ट, उल्लसित आणि प्रीति-सौमनस्ययुक्त होऊन त्यानें भगवन्ताला प्रश्न विचारला-

५१३. कोणत्या गुणाच्या प्राप्तीनें भिक्षु होतो-असें सभिय म्हणाला-सुशांत कशामुळें होतो, दान्त कोणाला म्हणतात, व बुद्ध कसा होतो, हें मी विचारतों त्याचें, हे भगवन्, मला उत्तर दे. (४)

५१४. जो आपण तयार केलेल्या मार्गांनें – सभिया, असें भगवान् म्हणाला- परिनिर्वाणाला जातो, ज्याला शंका नाहीं, ज्यानें शाश्वत दृष्टी आणि उच्छेददृष्टि सोडून (ब्रम्हचर्याच्या मार्गाचें) आक्रमण केलेले आहे, व ज्याला पुनर्जन्म नाहीं, तो भिक्षु होय. (५)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229