Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 75

पाली भाषेत :-

३६८ सारुप्पमत्तनो विदित्वा। न च भिक्खु हिंसेय्य कंचि१( १ म.-किंचि.) लोके।
यथातथियं विदित्वा धम्मं। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१०।।

३६९ यस्सानुसया न सन्ति केचि। मूला अकुसला समूहतासे।
सो निरासयो अनासयानो२(२ रो.-अनाससानो, म.- निरासो अनासिसानो.)। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।११।।

३७० आसवखीणो पहीनमानो। सब्बं रागपथं उपातिवत्तो।
दन्तो परिनिब्बुतो ठितऽत्तो। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१२।।

३७१ सद्धो सुतवा नियामदस्सी। वग्गगतेसु न वग्गसारि धीरो।
लोभं दोसं विनेय्य पटिघं। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१३।।

मराठीत अनुवाद :-

३६८. आपलें उचित (कर्तव्य) काय आहे हें जाणून कोणाचीही या जगांत हिंसा करणार नाहीं असा जो भिक्षु, तो यथातथ्य धर्म जाणून या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१०)

३६९. ज्याच्या अन्त:करणांत पापानुशय राहिले नाहींत, ज्यानें अकुशलांचीं मुळें खणून काढलीं, तो निस्तृष्ण आणि नि:स्पृह असा होऊन या सम्यक्-परिव्राजक होईल. (११)

३७०. ज्याचे आश्रव क्षीण झाले व अहंकार नष्ट झाला, जो कामसुखाचा सर्व मार्ग सोडून पलीकडे गेला, जो दान्त, परिनिर्वृत व स्थितात्मा, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१२)

३७१. जो श्रद्धावान्, श्रुतसंपन्न, सम्यग्मार्गदर्शीं, पक्षपाती लोकांत पक्षपातानें वागत नाहीं, तो धीर पुरुष लोभ, द्वेष आणि क्रोध सोडून या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१३)

पाली भाषेत :-
३७२ संसुद्धजिनो विवत्तच्छद्दो १( १ म.-विवटच्छदो.)। धम्मेसु वसी पारगू अनेजो।
संखारनिरोधञाणकुसलो। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१४।।

३७३ अतीतेसु अनागतेसु चापि। कप्पातीतो अतिच्च सुद्धिपञ्ञो।
सब्बायतनेहि विप्पमुत्तो। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१५।।

३७४ अञ्ञाय पदं समेच्च धम्मं। विवटं दिस्वान पहानमासवानं।
सब्बूपधीनं परिक्ख२यानो(२ रो.-परिक्खया.)। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्य।।१६।।

३७५ अद्धा हि भगवा तथेव एतं। यो सो एवं विहारि दन्तो भिक्खु।
सब्बसंयोजनिये च वीतिवत्तो। सम्मा सो लोके परिब्बजेय्या ति।।१७।।

सम्मापरिब्बाजनियसुत्तं निट्ठितं

मराठीत अनुवाद :-

३७२. शुद्ध मार्गानें क्लेशांना जिंकणारा, (लोभ, द्वेष आणि मोह यांच्या) आवरणानें विरहित, धर्मांत प्रवीण, संसारपाग, अप्रकंप्य व संस्कारनिरोधाच्या ज्ञानांत कुशल असा जो, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१४)

३७३. अतीत आणि अनागत कालांतीलही अहंकाराच्या कल्पनांच्या पार गेलेला, अत्यंत शुद्ध प्रज्ञा असलेला, व सर्व आयतनांपासून मुक्त असा जो, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१५)

३७४. आर्यसत्यें१ (१ टीकाकाराच्या मताप्रमाणें हा अर्थ आहे.) जाणून व धर्माचा बोध करून घेऊन व आश्रवांचा नाश स्पष्टपणें पाहून जो सर्व उपाधींचा क्षय करतो, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१६)

३७५. हे भगवन्, हें तुझें म्हणणें बरोबर आहे. जो भिक्षु याप्रमाणें दान्त व सर्व संयाजनांपासून मुक्त होऊन राहतो, तो या जगांत सम्यक्-परिव्राजक होईल. (१७)

सम्मापरिब्बाजनियसुत्त समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229