Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 212

पाली भाषेत :-

१०६६ कित्तयिस्सामि ते सन्तिं (धोतका ति भगवा) दिट्ठे धम्मे अनीतिहं
यं१(१ सी.- सं.) विदित्वा सतो चरं तरे लोके विसत्तिकं।।६।।

१०६७ तं २(२ सी.- वाऽहं.)चाहं अभिनन्दामि महेसि सन्तिमुत्तमं।
यं विदित्वा सतो चरं तरे लोके विसत्तिकं।।७।।

१०६८ यं किञ्चि संपजानासि (धोतका ति भगवा)। उद्धं अधो तिरियं ३( ३ सी.-वाऽपि.)चापि मज्झे।
(४म. - एते.)एतं विदित्वा५ (५सी., Fsb-विदित्वान.)संगो ति लोके। भवाभवाय माऽकासि तण्हं ति।।८।।

धोतकमाणवपुच्छा निट्ठिता।

मराठीत अनुवाद :-


१०६६ परंपरागत नसून, आपल्या आयुष्यांत (प्रत्यक्ष फलदायक), अशी - हे धोतका, असें भगवान् म्हणाला — व जिचें ज्ञान मिळवून, स्मृतिमान् होऊन वागणारा या जगांत तृष्णेच्या पार जातो, ती शांति मी तुला सांगतों. (६)

१०६७ हे महर्षें, जिचें ज्ञान मिळवून, स्मृतिमान् होऊन वागणारा तृष्णेच्या पार जातो, त्या उत्तम शांतीचें मी अभिनंदन करतों. (७)

१०६८ जें काहीं वर, खालीं, चौफेर आणि मध्यें — हे धोतक, असें भगवान् म्हणाला - तूं जाणशील, तें या जगांत आसक्तिमय आहे, असें जाणून भवाभवाविषयीं तृष्णा धरूं नकोस.(८)

धोतकमाणवपुच्छा समाप्त

६१
[७. उपसीवमाणवपुच्छा (६)]

पाली भाषेत :-


१०६९ एको अहं सक्क महन्तमोघं (इच्चायस्मा उपसीवो) अनिस्सितो नो विसहामि तारितुं।
आरम्मणं ब्रूहि समन्तचक्खु। यं निस्सितो ओधमिमं तरेय्य१(१ नि.-तरेय्यं.)।।१।।

१०७० आकिञ्चञ्ञं पेक्खमानो सतीमा (उपसीवा ति भगवा)। नत्थी ति निस्साय तरस्सु ओघं।।
कामे पहाय विरतो कथाहि। तण्हक्खयं रत्तमहाभिपस्स२(२ रो. ए.- नत्तमहाभिपस्स, सी. नत्तमहाभि तपस्स, म., नि. (म) - रत्तमहाभिपस्स, [वस्सं ] अ. (म.) - तण्हक्खय रत्तमहं विपस्स.)।।२।।

६१
[७. उपसीवमाणवपुच्छा (६)]

मराठीत अनुवाद :-

१०६९ हे शाक्या, हा महौघ — असें आयुष्मान् उपसीव म्हणाला - मी कशाचाही आश्रय न करतां एकाकी तरून जाऊं शकत नाहीं. हे समन्तचक्षु, ज्याच्या आश्रयानें मी हा ओघ तरूं शकेन, असें आलंबन मला सांग. (१)

१०७० आकिंचन्य पाहणारा आणि स्मृतिमान् होऊन — हे उपसीवा, असें भगवान् म्हणाला — “काहीं नाहीं” या आलंबनाच्या आश्रयानें ओघ तरून जा, कामोपभोगांचा त्याग करून शंकांपासून विरत हो, आणि रात्रंदिवस तृष्णाक्षयाचें (निर्वाणाचें) चिन्तन कर. (२)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229