Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 224

पाली भाषेत :-

७०
[१६ मोघराजमाणवपुच्छा (१५)]

१११६ द्वाहं सक्कं १अपुच्छिस्सं( १ सी.-स्स) (इच्चायस्मा मोघराजा) न मे व्याकासि चक्खुमा।
याव ततियं च२(२ म.-व.) देविसि व्याकरोती३( ३ म.-ब्या) ति मे सुतं।।१।।

१११७ अयं लोको परो४(४-४ सी., म.-परलोको.) लोको४ ब्रह्मलोको सदेवको।
दिट्ठि५(५ म.-दिट्ठि.) ते नाभिजानाति६(६ रो.-जानामि.) गोतमस्स यसस्सिनो।।२।।

१११८ ७( ७ सी.-Fsb.-एतं.)एवं अभिक्कन्तदस्साविं अत्थि पञ्हेन आगमं।
कथं लोकं अवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सति८।।३।।

मराठीत अनुवाद :-

७०
[१६ मोघराजमाणवपुच्छा (१५)]

१११६ मीं शाक्याला (बुद्धाला) दोनदां प्रश्न विचारला - असें आयुष्मान् मोघराजा म्हणाला —पण त्या चक्षुष्मन्तानें मला उत्तर दिलें नाहीं. तिसर्‍यांदा प्रश्न विचारला असतां तो देवर्षिं उत्तर देत असतो असें मी ऐकलें आहे. (१)

१११७ हा लोक, परलोक, आणि सदेवक ब्रह्मलोक तुझी, यशस्वी गोतमाची, (सांप्रदायिक) दृष्टी कशा प्रकारची आहे हें जाणत नाहीं. (२)

१११८ अशा प्रकारें उच्च दर्जाची ज्याची दृष्टी, त्याजपाशीं मी हा प्रश्न विचारण्याच्या इच्छेनें आलों आहें — ‘जगाकडे कोणत्या रीतीनें पाहिलें असतां त्या माणसाकडे मृत्युराजा पाहत नसतो?’ (३)

पाली भाषेत :-

१११९ सुञ्ञतो लोकं अवेक्खस्सु मोघराज१( १ सी., म., Fsb. - राजा. ) सदा सतो।
अत्तानुदिट्ठिं ऊहच्च२( २म. - उहञ्च. ) एवं मच्चुतरो सिया।
एवं लोकं अवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सती ति।।४।।

मोघराजमाणवपुच्छा निट्ठिता ।

मराठीत अनुवाद :-

१११९ (भगवान्) हे मोघराजा, सदोदित स्मृतिमान् होऊन जग शून्य आहे हें अवलोकन कर, आणि आत्मदृष्टि सोडून दे; येणें करून मृत्यूच्या पलीकडे जाणारा हो. अशा रीतीनें जो जगाकडे पाहतो त्याजकडे मृत्युराजा पाहत नसतो. (४)

मोघराजमाणवपुच्छा समाप्त

७१
[१७ पिंगियमाणवपुच्छा (१६)]

पाली भाषेत :-


११२० जिण्णोऽहमस्मि अबलो वीतवण्णो (इच्चायस्मा पिंगियो)।
नेत्ता न सुद्धा सवनं न फासु। माऽहं नस्सं मोमुहो अन्तराय३। (३ म. - रायं.)
आचिक्ख धम्मं यमहं विजञ्ञं। जातिजराय४( ४ Fsb. जाति  ) इध विप्पहानं।।१।।

७१
[१७ पिंगियमाणवपुच्छा (१६)]


११२० मी जीर्ण, अबल आणि वीतवर्ण आहें — असें आयुष्मान् पिंगिय म्हणाला — माझे डोळे साफ नाहींत; कानांना ऐकण्यास कठिण पडतें. तेव्हां मोहबद्ध होऊन मध्येंच माझा अन्त न व्हावा, म्हणून मला समजेल अशा रीतीनें जन्मजरेचा नाश करणारा धर्म सांग(१)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229