Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 191

पाली भाषेत :-

९६६ आतंकफस्सेन खुदाय फुट्ठो। सीतं अच्चुण्ह१ अधिवासयेय्य। (१ नि.-अतुण्हं.)
सो तेहि फुट्ठो बहुधा अनोको। विरियं परक्कम्म२ दळ्हं करेय्य।।१२।। (२ नि. परक्कमं.)

९६७ थेय्यं न करेय्य३ न मुसा भणेय्य। मेत्ताय फस्से तसथावरानि। (३ नि.-कारे.)
यदाविलत्तं मनसो विजञ्ञा। कण्हस्स पक्खो ति विनोदयेय्य।।१३।।

९६८ कोधातिमानस्स वसं न गच्छे। मूलंऽपि तेसं पलिखञ्ञ तिट्ठे।
अथप्पियं वा पन अप्पियं वा। अद्धा भवन्तो अभिसंभवेय्य।।१४।।

९६९ पञ्ञं पुरक्खत्वा४ कल्याणपीति। विक्खंभये तानि परिस्सयानि। (४ नि.-पुरक्खित्वा.)
अरतिं सहेथ सयनह्मि पन्ते। चतुरो सहेय्य परिदेवधम्मे।।१५।।

मराठीत अनुवाद :-

९६६ रोगानें आणि भुकेनें त्रस्त झाला असतां (तो उपद्रव) व शीत आणि अत्युष्ण हीं त्यानें सहन करावींत. त्या विघ्नांनीं अनेक रीतींनीं त्रास दिला तरी, गृहरहित राहून, त्यानें आपला उत्साह पराक्रम दृढ करावा.(१२)

९६७. त्यानें चोरी करूं नये, खोटें बोलू नये, स्थिर आणि चर प्राण्यांवर मैत्रीची भावना करावी, आणि मनाचा कलुषितपणा हा माराचा (कृष्णाचा) पक्षपाती असें जाणून त्याचा नाश करावा. (१३)

९६८ त्यानें क्रोधाला आणि अतिमानाला वश होऊं नये; त्यांचीं मुळें देखील खणून काढावींत; आणि मग त्या वृद्धिंगत होऊं पाहणार्‍याला प्रिय अथवा अप्रिय वस्तूवर खात्रीनें जय मिळवितां येईल. (१४)

९६९ कल्याणप्रिय मनुष्यानें प्रज्ञेचा पुरस्कार करून तीं विघ्नें सहन करावींत; एकान्तवासस्थळीं असंतोष वाटला असतां तोही सहन करावा, आणि चार शोकदायक गोष्टी सहन कराव्यात - (१५)

पाली भाषेत :-

९७० किंसुअसिस्सामि१ २कुवं वा असिस्सं। दुक्खं वत सेत्थ३ कुवज्ज सेस्सं४। (१ नि.-असिस्सं.) (२ नि.- कुथ वा.) (३-४ नि.- वेत्थ क्वज्ज सेय्यं.)
एते वितक्के परिदेवनेय्ये। विनयेथ सेखो अनिकेतसारी५।।१६।। (५ नि.-अनिकेतचारी.)

९७१ अन्नं च लद्धा वसनं च काले। मत्तं स६ जञ्ञा इध तोसनत्थं। (६ नि. - सो.)
सो तेसु गुत्तो यतचारि७ गामे। ८रुसितोऽपि वाचं फरुसं न वज्जा।।१७।।(७ नि.- यतचारी.)
(८ नि.- दूसितोऽपि.)

९७२ ओक्खित्तचक्खु न च पादलोलो। झानानुयुत्तो बहुजागरस्स।
उपेक्खमारब्भ समाहितत्तो। तक्कासयं कुक्कुच्चियूपछिन्दे९।।१८।। (९ नि. - कुक्कुच्चं चूपछिन्दे.)

मराठीत अनुवाद :-

९७० (त्या ह्या-) ‘मी आज काय खाईन; अथवा कोठें जेवेन; रात्रीं निजण्याचे बाबतींत मला फार त्रास झाला; (तेव्हां) आज मी कोठें निजावें?’ अनागारिक भावानें राहणार्‍या शैक्ष्यानें (सेखानें) या (चार) दु:खकारक वितर्कांचा नाश करावा. (१६)

९७१ योग्य वेळीं अन्न आणि वस्त्र मिळालें असतां, आपला संतोष रहावा म्हणून त्या पदार्थांच्या सेवनांत त्यानें प्रमाण जाणावें. त्या पदार्थांपासून मनाचें रक्षण करणार्‍या व गांवांत संयमानें वागणार्‍या त्या भीक्षूनें (इतरांनीं राग येण्याजोगें कृत्य केलें असतांही) रुष्ट होऊन कठोर वचन बोलूं नये. (१७)

९७२ त्यानें आपली दृष्टि पायांजवळ ठेवावी; पायांनीं चंचळ होऊं नये; ध्यानरत व्हावें; (व) रात्रीचा बराच काळ जागृतावस्थेंत घालवावा; उपेक्षेचा अवलंब करून चित्ताची एकाग्रता मिळवावी, व तर्क आणि कौकृत्य१ (१. ९२५ व्या गाथेवरील टीप पहा.) यांचा त्याग करावा. (१८)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229