Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 98

पाली भाषेत :-

५०१    ये अत्तदीपा विचरन्ति लोके | अकिंचना सब्बधि विप्पमुत्ता |
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे | यो ब्राम्हणो पुञ्ञऽपेक्खो यथेज ||१५||

५०२  ये हेत्थ१(१. सी.- एत्थ.) जानन्ति य़थातथा इदं | अयमन्तिमा नत्थि पुनब्भवो ति |
कालेन तेसु हव्यं पावेच्छे | यो ब्राम्हणो पुञ्ञऽपेक्खो यजेथ ||१६||

५०३    यो वेदगू झानरतो सतीमा२( २ म. – सतिमा.) संबोधिपत्तो सरणं बहुन्नं |
कालेन तम्हि हव्यं पवेच्छे | यो ब्राम्हणो पुञ्ञऽपेक्खो यजेथ ||१७||

५०४    अध्दा अमोघा मम पुच्छना अहु | अक्खासि मे भगवा दिक्खिणेय्ये |
त्वं हेत्थ जानासि यथातथा इदं. | तथा हि ते विदितो एस धम्मो ||१८||

मराठीत अनुवाद :-

५०१.  जो ब्राम्हण पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जे अकिंचन, सर्व प्रकारें विमुक्त, या जगांत स्व:ला द्वीप१ (१ समुद्रांतील बेटाप्रमाणे सु-स्थिर) बनवून राहतात. त्यांना योग्य वेळीं हव्य द्यावें. (१५)

५०२.  जो ब्राम्हण पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जे आपणांस यथार्थतया जाणतात, ‘हा आपला शवटचा जन्म  आहे व आपणांस. पुवर्जन्म नाही’ हें जाणातात, त्यांना योग्य वेळीं हव्य द्यावें. (१६)

५०३.  जो ब्राम्हण पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जो वेदपारग, ध्यानरत, स्मृतिमान्, संबोध-प्राप्त व पुष्कळांना तारणारा, त्याला योग्य वेळीं हव्य द्यावें. (१७)

५०४.     (माघ-) माझें विचारणें सफल झालें. भगवन्तानें दक्षिणार्ह कोण हें मला सांगितलें. हें तूं यथातथ्य जाणतोस; कारण हा धर्म तुला माहित आहे. (१८)

पाली भाषेत :-

५०५  यो याचयोगो दानपति गहट्ठो (इति माघो माणवो) | पुञ्ञऽत्थिको यजति पुञ्ञऽपेक्खो|
ददं परेसं इध अन्नपानं | अक्खाहि मे भगवा यञ्ञसंपदं ||१९||

५०६  यजस्सु  यजमानो (माघा ति भगवा) | सब्बत्थ च विप्पसादेहि चित्तं |
आरम्मणं यजमानस्स यञ्ञं१(१ प. यञ्ञो.) | एत्थ पतिट्ठाय जहाति दोसं ||२०||

५०७ सो२(२. म. –यो.) वीतरागो पविनेय्य३( ३ म. , सी.-विनेय्यं.) दोसं | मेत्तं चित्तं भावयं अप्पमाणं |
रत्तिं-दिवं सततं अप्पमत्तो| सब्बा दिसा फरते अप्पमञ्ञं ||२१||

मराठीत अनुवाद :-

५०५. या जगांत इतरांना अन्नपान देणारा, जो याचकप्रिय, दानपति गृहस्थ – असें माघ माव माणव म्हणाला – पुण्याच्या अपेक्षेनें पुण्यप्राप्तीसाठीं यज्ञ करतो, त्याची, हे भगवन्, यज्ञसंपदा कोणती तें मला सांगा. (१९)

५०६. यजमान होऊन यज्ञ कर – हे माघा, असें भगवान् म्हणाला- सर्वत्र१(१ टीकाकाराच्या मताप्रमाणे ‘सर्वत्र’ म्हणजे सर्वकाळीं – दान देण्यापूर्वी, दान देत असताना व दानानंतर. ५०९ गाथेवरील टीप पहा) चित्त  प्रसन्न ठेव. यज्ञ यजमानाला आलंबनासारखा आहे; ह्यावर स्थित राहून यजमान द्वेष सोडून देतो. (२०)

५०७.  तो वीतराग द्वेष सोडून अप्रमाण मैत्रीची भावना करणारा रात्रंदिवस जागृत राहून सर्व दिशा, अप्रमाण (मैत्री, करूणा, मुद्रिता, उपेक्षा-या.) भावनांनी भरून टाकतो.

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229