Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 227

पाली भाषेत :-

११३० अपारा पारं गच्छेय्य भावेन्तो मग्गमुत्तमं।
मग्गो सो१( १ सी., Fsb- [सो ] ) पारंगमनाय२(२ सी.-पारगम.) तस्मा पारायणं इति।।७।। 

११३१ पारायणमनुगायिस्सं (इच्चायस्मा पिंगियो)
यथा३(३ म.- तथा.) अद्दक्खि तथा अक्खासि४( ४ म.- यथादक्खि तथाक्खासि; Fsb. [यथा...अक्खासि]) विमलो भूरिमेधसो।
निक्कामो५( ५ अ.-निक्कमो, निक्खामो.) निब्बनो६( ६ म.-निप्पुनो, निब्बूनो.) नाथो७( ७ म., नि.- नागो.) किस्स हेतु मुसा भणे।।८।।

११३२ पहीनमलमोहस्स मानमक्खप्पहायिनो।
हन्दाहं कित्तयिस्सामि गिरं वण्णूपसंहितं।।९।।

मराठीत अनुवाद :-

११३० त्या उत्तम मार्गाची भावना करून तो (संसाराच्या) अलिकडल्या तीरापासून पलीकडल्या तीराला जाईल. तो मार्ग पार जाण्यासाठीं आहे म्हणून त्याला ‘पारायण’ असें म्हणतात. (७)

११३१ पारायणाचें मी अनुगान करतों - असें आयुष्मान् पिंगिय म्हणाला - विमल विपुलप्रज्ञानें (बुद्धानें) जसा हा मार्ग जाणला, तसा उपदेशिला. तो निष्काम आणि निस्तृष्ण नाथ कोणत्या उद्देशानें खोटें बोलेल? (८)

११३२ ज्याचे मल आणि मोह नष्ट झाले आहेत आणि त्यानें अहंकाराचा व (परगुणाबद्दलच्या) तिरस्काराचा त्याग केला आहे, त्याच्या सुंदर वाणीचें मी वर्णन करीत राहीन. (९)

पाली भाषेत :-

११३३ तमोनुदो बुद्धो समन्तचक्खु। लोकन्तगू सब्बभवातिवत्तो।
अनासवो सब्बदुक्खप्पहीनो। सच्चव्हयो ब्रह्मे१(१ सी., म., Fsb.-ब्रह्म.) उपासितो मे।।१०।।

११३४ दिजो यथा कुब्बनकं पहाय। बहुप्फलं काननं आवसेय्य।
एवंऽपहं अप्पदस्से२(२ म.- दसे.) पहाय। महोदधिं हंसरिवऽज्झपत्तो३(३ म. - हंसोरिवज्झुपत्तो)।।११।।

११३५ ये मे पुब्बे वियाकंसु हुरं गोतमसासना। “इच्चासि, इति भविस्सति”।
सब्बं तं इतिहीतिहं सब्बं तं तक्कवड्ढनं।।१२।।

११३६ एको४(४ सी.- एसो.) तमुनदासीनो५( ५ सी. - तमनुद्दोसीनो.) जातिमा६(६ म.- जुतिमा.) सो पभंकरो।
गोतमो भूरिपञ्ञाणो गोतमो भूरिमेधसो।।१३।।

मराठीत अनुवाद :-

११३३ तमाचा नाश करणारा, समन्तचक्षु, संसारपारग, सर्व भवाच्या पलीकडे गेलेला, अनाश्रव आणि सर्व दुःखापासून मुक्त, असा हा बुद्ध आहे. हे ब्राह्मणा, त्या नावांप्रमाणें वर्तणार्‍या बुद्धाची मीं उपासना केली. (१०)

११३४ ओसाड जंगल सोडून पक्षी जसा फलसंपन्न वनांत जातो, किंवा हंस जसा मोठ्या सरोवराला जातो, त्याप्रमाणें अल्पप्रज्ञांना सोडून मी येथें (गोतमापाशीं) आलों. (११)

११३५ गोतमाच्या उपदेशापूर्वीं मला जे सांगत कीं, ‘हें असें होतें आणि हें असें होईल’, तें सर्व केवळ परंपरागत आलेलें आणि तर्क वाढविणारें होतें. (१२)

११३६ पण हा विपुलप्रज्ञ गोतम, हा विपुलबुद्धि गोतम — एवढाच एक तमाचा नाश करणारा व खरा प्रकाश पाडणारा मला आढळला. (१३)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229