Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 213

पाली भाषेत :-

१०७१ सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो (इच्चायस्मा उपसीवो)। आकिञ्चञ्ञं निस्सितो हित्वमञ्ञं१ (१ सी., म.- हित्वा अञ्ञं. )
सञ्ञाविमोक्खे२(२ म.-विमुखे, विमोक्खे. ) परमेविमुत्तो३(३म., नि.-ऽधिमुत्तो )। तिट्ठे४ (४-४ म.-तिट्ठेय्य सो. ) नु ४सोतत्थ अनानुयायी५(५म.-धायि, वायि, तयि. )।।३।।

१०७२ सब्बेसु कामेसु यो वीतरागो (उपसीवा ति भगवा)। आकिञ्चञ्ञं निस्सितो हित्वमञ्ञं१(१ सी., म.- हित्वा अञ्ञं. )। 
सञ्ञाविमोक्खे परमे विमुत्तो। तिट्ठेय्य सो तत्थ अनानुयायी।।४।।

१०७३ तिट्ठे६ चे६ (६-६ सी.-तिट्ठेय्य  )सो तत्थ अनानुयायी। पूगंऽपि७(७म.-पूगं.) वस्सानं८(८म.-वस्सति, अ.-पूगानि वस्सानं. ) समन्तचक्खु।  
तत्थेव सो सीति सिया विमुत्तो। चवेथ९(९रो., सी.- भवेथ.) विञ्ञाणं तथाविधस्स।।५।।

मराठीत अनुवाद :-

१०७१ जो सर्व कामोपभोगांत वीतराग - असें आयुष्मान् उपसीव म्हणाला — अन्य पदार्थ सोडून आकिंचन्याचा आश्रय करणारा, आणि त्या परम संज्ञाविमुक्तीनें विमुक्त झालेला, तो
त्या भवांत स्थिर१( १ मूळ ‘अनानुयायी’ ह्या शब्दाचा अर्थ ‘कंप न पावणारा’ ‘न चळणारा’ असा ‘निद्देस’ ह्या जुन्या ग्रंथांत दिला आहे. ) राहूं शकेल काय? (३)

१०७२ जो सर्व कामोपभोगांत वीतराग — हे उपसीवा, असें भगवान् म्हणाला — अन्य पदार्थ सोडून आकिंचन्याचा आश्रय करणारा व त्या परम संज्ञाविमुक्तीनें विमुक्त झालेला, तो त्या भवांत स्थिर१ राहूं शकेल. (४)

१०७३ हे समन्तचक्षु, जर तो तेथें असंख्य वर्षे स्थिर राहिला, तर तो तेथेंच (निर्वाण-शान्ति) पावेल कीं त्याचें विज्ञान पुनर्जन्म घेईल? (५)

पाली भाषेत :-

१०७४ १(१ म.-अच्चि.)अच्ची यथा वातवेगेन खित्तो२(२म., नि.-खित्ता.) (उपसीवा ति भगवा)। अत्थं ३(३सी.- फलेति.)पलेति न उपेति संखं। 
एवं मुनि नामकाया विमुत्तो४(४म.- धिमुत्तो.)। अत्थं पलेति न उपेति संखं।।६।।

१०७५ अत्थं गतो सो उद वा सो नत्थि। उदाहु वे सस्सतिया अरोगो।
तं मे मुनि साधु वियाकरोहि। तथा हि ते विदितो एस धम्मो।।७।।

१०७६ अत्थं - गतस्स न पमाणमथि५(५सी.- मेति.) (उपसीवा ति भगवा) येन नं वज्जु६ (६म.- वज्जुं.) तं तस्स नत्थि।
सब्बेसु धम्मेसु समूहतेसु। समूहता वादपथा७ (७म.- मधा, बत्था.)पि सब्बे ति।।८।।

उपसीवमाणवपुच्छा निट्ठिता।

मराठीत अनुवाद :-


१०७४ दिव्याची ज्योत वार्‍याच्या वेगानें झपाटली गेली असतांना - हे उपसीवा, असें भगवान् म्हणाला - अस्ताला जाते आणि कोणतेंही नामाभिधान पावत नाहीं, त्याप्रमाणें नामकायापासून विमुक्त झालेला मुनि अस्ताला जातो आणि कोणतेंही नामाभिधान पावत नाहीं. (६)

१०७५ (उपसीव-) हे मुने, तो अस्ताला जातो, कीं नाश पावतो? किंवा तो सदासर्वदा अरोग होतो? हें मला नीट समजावून सांग. कारण हा धर्म तुला चांगला समजतो.(७)

१०७६ जो अस्तास जातो त्याला मोजमाप नाहीं - हे उपसीवा, असें भगवान् म्हणाला —ज्याच्यायोगें त्याला कांहीं नांव देतां येईल तें त्याला नाहीं. सर्वच पदार्थ लय पावले म्हणजे त्यांजविषयीं सर्व वाक्प्रचारही लय पावतात. (८)

उपसीवमाणवपुच्छा समाप्त

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229