Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 177

पाली भाषेत :-

८८३ यमाहु सच्चं तथियं ति एके। तमाहु अञ्ञे तुच्छं मुसा ति।
एवंऽपि विग्गय्ह विवादियन्ति१। कस्मा न एकं समणा वदन्ति।।६।। (१ म.-विवादयन्ति.)

८८४ एकं हि सच्चं न दुतियमत्थि। यस्मिं पजा नो विवदे पजानं।
नाना ते सच्चानि सयं थुनन्ति। तस्मा न एकं समणा वदन्ति।।७।।

८८५ कस्मा नु सच्चानि वदन्ति नाना। पवादियासे कुसला वदाना।
सच्चानि सुतानि२ बहूनि नाना। उदाहु ते तक्कमनुस्सरन्ति।।८।। (२ रो-सु तानि.)

८८६ न हेव सच्चानि बहूनि नाना। अञ्ञत्र सञ्ञाय निच्चानि लोके।
तक्कं च दिट्ठिसु  पकप्पयित्वा। सच्चं मुसा ति द्वयधम्ममाहु।।९।।

मराठी अनुवाद :-


८८३ कित्येक जें तथ्य आणि सत्य म्हणतात, तें दुसरे तुच्छ आणि खोटें म्हणतात, व याप्रमाणें वाद करून विवाद माजवितात. हे श्रमण एकच सत्य कां प्रतिपादीत नाहींत? (६)

८८४ सत्य एकच आहे, दुसरें नाहीं, ज्याविषयीं समंजस लोक आपसांत विवाद करणार नाहींत. पण श्रमण सत्यें अनेक अशी बढाई मारतात, आणि म्हणून ते ‘सत्य एक’ असें म्हणत नाहींत. (७)

८८५ ते आपणाला कुशल समजणारे वादी अनेक सत्यें आहेत असें कां म्हणतात? खरोखरच सत्यें पुष्कळ आणि अनेक आहेत असें परंपरागत आहे काय? कां ते नुसता तर्कच करीत असतात? (८)

८८६ जगांत सत्यें पुष्कळ आणि अनेक नाहींतच. संज्ञेशिवाय (स्वत:च करून घेतलेल्या कल्पनेशिवाय) त्यांत नित्य असें कांहीं नाहीं. सांप्रदायिक मतांत तर्क चालवून सत्य आणि असत्य या दोन गोष्टी ते प्रतिपादीत असतात. (९)

पाली भाषेत :-

८८७ दिट्ठे सुते सीलवते मुते वा। एते१ च१ निस्साय विमानदस्सी।(१-१ नि.-एतेसु.)
विनिच्छये ठत्वा पहस्समानो२। बालो परो अकुसलो३ ति चाह।।१०।।(२ नि.-पहंसमानो. ३नि.-अक्कुसलो.)

८८८ येनेव बालो ति परं दहाति। तेनातुमानं कुसलो ति चाह।
सयमत्तना सो कुसलो वदानो। अञ्ञं विमानेति तथेव४ पावा४।।११।। (४-४ नि.-तदेव पावद.)

८८९ अतिसरं५ दिट्ठिया सो समत्तो। मानेन मत्तो परिपुण्णमानी।(५ नि०अतिसारदिट्ठिया.)
सयमेव सामं मनसाऽभिसित्तो। दिट्ठि हि तस्स तथा समत्ता।।१२।।

८९० परस्स चे हि वचसा निहीनो। तुमो६ सहा होति निहीनपञ्ञो। (६ नि.-तुम्हो.)
अथ चे सयं वेदगू होति धीरो। न कोचि बालो समणेसु अत्थि।।१३।।

मराठीत अनुवाद :-

८८७. दुष्ट, श्रुत, शील, व्रत किंवा अनुमित यांतच अहंकाराचा नाश (म्हणजे शुद्धि) आहे असें जाणून व ठाम मत करून तो हर्षित होतो, आणि दुसरा मूर्ख व अकुशल आहे असें म्हणतो. (१०)

८८८ ज्या (सांप्रदायिक मताला चिकटून राहण्याच्या) गोष्टीमुळें तो दुसर्‍याला मूर्ख ठरवतो त्याचमुळें आपणाला कुशल म्हणतो. स्वत: आपणाला कुशल म्हणवतो, परक्याचा तिरस्कार करतो व त्याप्रमाणेंच बोलतो. (११)

८८९ आपल्या मतांत अत्यंत सार आहे अशा विचारानें तो फुगलेला, मानानें मत्त आणि परिपूर्णमानी होतो, व आपल्या मनानेंच आपणाला अभिषेक करून घेतो. कां कीं, ती सांप्रदायिकता त्यानें तशा रीतीनेंच स्वीकारलेली असते. (१२)

८९० दुसर्‍याच्या वचनानें जर हीनबुद्धि ठरतो, तर तो (दुसर्‍याला हीनबुद्धि ठरविणारा) त्याच्या बरोबरच स्वत:ही हीनबुद्धि ठरतो; आणि जर आपल्याच मतें आपण वेदपारग आणि सुज्ञ ठरतो, तर मग श्रमणांमध्यें मूर्ख असा कोणीच राहणार नाहीं. (१३)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229