Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 50

पाली भाषेत :-

१४
[२. आमगन्धसुत्तं]


२३९ सामाकचिगूलक१( १ रो.- डिंगुलक.)चीनकानि२(२ म.-चीनकानि च.)। पत्तप्फलं मूलप्फलं गविप्फलं।
धम्मेन लद्धं सतमस्नमाना३(३ रो.-सतमञ्हमाना.सी.-सतमसमाना)। न कामकामा अलिकं भणन्ति।।१।।

२४० यदस्नमानो४(४ रो., सी.-यदञ्हमानो.) सुकतं सुनिट्ठितं। परंहि दिन्नं पयतं पणीतं।
सालीनमन्नं परिभुज्जमानो। सो भुञ्जसि५(५ रो. भुञ्जती, म.- भुञ्जति.) कस्सप आमगन्धं।।२।।

मराठीत अनुवाद :-

१४
[२. आमगन्धसुत्त]


२३९. (तिष्य तापस-) श्यामक, चिंगूलक१, (१ चिंगूलक= कण्हेराच्या फुलांच्या आकाराचें अरण्य-धान्य. चीनक=जंगली मूग) चीनक झाडांचीं पानें, कन्दमूळ आणि फळें योग्य मार्गानें मिळवून त्यांजवर निर्वाह करणारे कामानें प्रेरित होऊन खोटें बोलत नसतात. (१)

२४०. हे काश्यपा, परक्यांनीं दिलेलें निवडक व चांगल्या रीतीनें शिजविलेलें तांदुळाचें सुरस व उत्तम अन्न स्वीकारणारा तूं आमगंध२ (मूळ अर्थ—दुर्गंधी कच्चें मांस) (अमेध्य पदार्थ) खातोस! (२)

पाली भाषेत :-

२४१ न आमगन्धो मम कप्पती ति। इच्चेव त्वं भाससि बह्मबन्धु१(१ सी.-ब्रह्मबन्धुं.)
सालीनमन्नं परिभुञ्ञमानो। सकुन्तमंसेहि सुसंखतेहि।
पुच्छामि तं कस्सप एतमत्थं। कथप्पकारो तव आमगन्धो।।३।।

२४२ पाणातिपातो वध-छेद-बन्धनं। थेय्यं मुसावादो निकतिवञ्चनानि।
अज्झेनकुत्तं२( २ सी. अज्झेनकुज्झं; रो.- अज्झेनकुज्जं.) परदारसेवना। एसामगन्धो न हि मंसभोजनं।।४।।

२४३ ये इध कामंसु असञ्ञता जना। रसेसु गिद्धा असुचीकमिस्सिता३(३ म.- असुचिभावमिसिता.)
नत्थीक४( ४ रा., अ.-नत्थिकदिट्ठिं; म.-नत्थि कुदिट्ठि.) दिट्ठि विसमा दुरन्नया। एसामगन्धो न हि मंसभोजनं।।५।।

२४४ ये लूखसा दारुणा पिट्ठिमंसिका। मित्तद्दुनो निक्करुणातिमानिनो।
अदानसीला न च देन्ति कस्स चि। एसामगन्धो न हि मंसभोजनं।।६।।

मराठीत अनुवाद :-

२४१. हे ब्रह्मबन्धु, पक्ष्यांच्या मांसानें सुमिश्रित असें तांदुळाचें अन्न खात असतां, तूं ‘आपणांला आमगंध योग्य नाही’ असेंच म्हणतोस, तेव्हां हे काश्यपा, मी ही गोष्ट तुला विचारतों कीं, तुझा आमगंध कशा प्रकारचा आहे? (३)

२४२. (काश्यप बुद्ध-) प्राणघात, वध, छेद, बन्धन, चोरी, खोटें भाषण, ठकविणें, नाडणें, जारणमारणादिकांचा अभ्यास आणि परस्त्रीगमन—हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नव्हे. (४)

२४३. ज्यांना स्त्रियांच्या बाबतींत संयम नाहीं, जे जिह्वालोलुप, अशुचि-कर्ममिश्रित, नास्तिक, विषम आणि दुर्विनीत, (अशांचें कर्म)—हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नव्हे. (५)

२४४. जे रुक्ष, दारुण, पाठीमागें निंदा करणारे, मित्रद्रोही, निर्दय, अतिमानी, कृपण, कोणाला कांहीही देत नाहींत (अशांचें कर्म)—हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नव्हे. (६)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229