Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 136

पाली भाषेतः-

६६८ न हि वग्गु वदन्ति वदन्ता। नाभिजवन्ति न ताणमुपेन्ति।
अंगारे संथते सेन्ति। अग्गिनिसमं जलितं पविसन्ति।।१२।।

६६९ जालेन च ओनहियाना। तत्थ हनन्ति अयोमयकूटेहि।
अन्धं व तिमिसमायन्ति। तं विततं१(१ म.-वित्थतं.) हि यथा महिकायो।।१३।।

६७० अथ लोहमयं पन कुम्भिं। अग्गिनिसमं जलितं पविसन्ति।
पच्चन्ति हि तासु चिररत्तं। अग्गिनिसमासु समुप्पिलवासो।।१४।।

६७१ अथ पुब्बलोहितमिस्से। तत्थ किं पच्चति किब्बिसकारी।
यं यं२(२ रो.-नं.) दिसतं अधिसेति। तत्थ किलिस्सति३(३ रो., अ.- किलिज्जति.)
संफुसमानो।।१५।।

मराठी अनुवादः-


६६८ तेथें गोड बोलणारे नसतात. रक्षण करण्याला कोणी धांवून येत नाहींत, व कोणी त्राण करीत नाहींत. तेथें जमिनीवर पसरलेल्या जळत्या कोळशांवर निजावें लागतें व धगधगीत अग्नींत प्रवेश करावा लागतो.(१२)

६६९ तेथें त्यांना जाळ्यांत बांधून लोखंडी घणांनीं ठोकतात, व ते धुक्याप्रमाणें पसरलेल्या अन्धतमाला जातात.(१३)

६७० आणि आगीप्रमाणें प्रज्वलित लोखंडी कढईत ते पडतात, व त्या आगीसारख्या कढईत खालीं वर जात येत ते दीर्घकाळ शिजतात.(१४)

६७१ आणि तेथें पू आणि रक्त यांनीं भरलेल्या कढईत कल्मषकारी मनुष्य पडतो. तो ज्या ज्या दिशेला जातो, तेथें तेथें त्या पदार्थांनीं माखला जाऊन कष्ट पावतो.(१५)

पाली भाषेतः-

६७२ पुळवावसथे सलिलस्मिं। तत्थ किं पच्चति किब्बिसकारी।
गन्तुं न हि तीरमपत्थि१(१ अ.-तीरवमत्थीति पि पाठो.)। सब्बसमा हि समन्तकपल्ला।।१६।।

६७३ असिपत्तवनं पन तिण्हं। तं पविसन्ति समाच्छिदगत्ता२।(२ म.-समुच्छिन्नकगत्ता.)
जिव्हं वळिसेन गहेत्वा। आरचयारचया३(३ अ.-आरजयारजया.) विहनन्ति।।१७।।

६७४ अथ वेतरणिं पन दुग्गं। तिण्हधारं खुरधारमुपेति।
तत्थ मन्दा पपतन्ति। पापकरा पापानि करित्वा४।।१८।।(४ म.-पापानि ध कत्वा.)

६७५ खादन्ति हि तत्थ रुदन्ते। सामा सबला काकोलगणा च।
सोणा सिगाला पटिगिज्झा। कुलला वायसा च वितुदन्ति।।१९।।

मराठी अनुवादः-

६७२ तो पापी मनुष्य तेथें किड्यांनीं भरलेल्या पाण्यांत पडतो. चारी बाजूंस उंच कांठ असल्यामुळें त्याला बाहेर पडण्यास तीर सांपडत नाहीं.(१६)

६७३ तेथें प्राणी तीक्ष्ण असिपत्रवनांत शिरतात. त्यांचीं गात्रें छिन्न होतात. त्यांच्या जिभा गळानें ओढून काढतात. डोक्याभोंवतीं गरगर फिरवून (जमिनीवर) आपटले जातात.(१७)

६७४ आणि तीक्ष्ण धारेच्या क्षुरधारांनीं भरलेल्या बिकट वैतरणी नदीला ते जातात, व ते मन्दबुद्धि पापी पापें आचरून त्या नदींत पडतात.(१८)

६७५ तेथें रडत असतांना त्यांना काळे व कबरे डोम-कावळे, कुत्रे, कोल्हे, सेनपक्षी व कावळे अत्यंत आसक्तीनें टोंचीत असतात.(१९)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229