Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 82

पाली भाषेत :-

४०८ अगमा राजगहं बुद्धो मगधानं गिरिब्बजं।
पिण्डाय अभिहारेसि आकिण्णवरलक्खणो।।४।।

४०९ तमद्दसा बिम्बिसारो पासादस्मिं पतिट्ठितो।
दिस्वा लक्खणसंपन्नो इममत्थं अभासथ।।५।।

४१० इमं भोन्तो निसामेथ अभिरूपो ब्रह्मा१(१ म.-ब्रह्मा.) सुचि।
चरणेन चेव संपन्नो युगमत्तं च पेक्खति।।६।।

४११ ओक्खित्तचक्खु सतिमा नायं नीचकुलामिव।
राजदूता विधा२वन्तु( २ म.-राजदूताऽभिधावन्तु.) कुहिं भिक्खु गमिस्सति।।७।।

मराठीत अनुवाद :-

४०८. बुद्ध मगधांच्या गिरिव्रजाला-राजगृहाला-गेला, आणि ज्याच्या शरिरावर उत्तम लक्षणें फैलावलीं आहेत, असा तो भिक्षेसाठीं फिरूं लागला. (४)

४०९. आपल्या प्रासादावर बसलेल्या बिंबिसार राजानें त्याला पाहिलें, व त्या लक्षणसंपन्नाला पाहून तो राजा याप्रमाणें बोलला: (५)

४१०. भो, हा पहा कोणीतरी सुन्दर, भव्य पवित्र, वागणुकीनें चांगला केवळ कासर्याइतक्या अंतरावरच खालीं१ (१ युगमात्र—गाडीला किंवा नांगराला जुंपलेल्या बैलाच्या मानेवरील जुवाइतक्याच अंतरावर) दृष्ट ठेवून चालत आहे. (६)

४११. ज्याची दृष्टि खालीं आहे व जो स्मृतिमान, तो हा नीच कुळांतीलसा दिसत नाहीं. हा भिक्षु कोठें जातो हें पाहण्यासाठीं राजदूतांना दवडूं द्या. (७)

पाली भाषेत :-

४१२ ते पेसिता राजदूता पिट्ठितो अनुबन्धिसुं।
कुहिं गमिस्सति भिक्खु कत्थ वासो भविस्सति।।८।।

४१३ सपदानं चरमानो गुत्तद्वारो सुसंवुतो।
खिप्पं पत्तं अपूरेसि संपजानो पतिस्सतो।।९।।

४१४ स पिण्डचारं चरित्वा निक्खम्म नगरा मुनि।
पण्डवं अभिहारेसि एत्थ वासो भविस्सति।।१०।।

४१५ दिस्वान वासूपगतं ततो दूता उपाविसुं।
एको च दूतो आगत्वा राजिनो पटिवेदयि।।११।।

४१६ एस भिक्खु महाराज पण्डवस्स पुरक्खतो।
निसिन्नो व्यग्घुसभो व सीहो व गिरिगब्भरे।।१२।।

मराठीत अनुवाद :-

४१२. याप्रमाणें पाठविलेले ते राजदूत तो भिक्षु कोठें जातो व कोठें राहतो, हें पाहण्यासाठीं त्याच्या मागोमाग गेले. (८)

४१३. गुप्तेन्द्रिय, सुसंवृत, सावध व जागृत अशा त्यानें (लहान मोठें घर वर्ज्य न करतां) ओळीनें भिक्षा घेऊन आपलें पात्र त्वरित भरलें.(९)

४१४. तो मुनि भिक्षा घेऊन व नगरांतून निघून वस्तीला राहण्यासाठीं पांडव पर्वतापाशीं आला.

४१५. वस्तीला राहिलेल्या त्याला पाहून ते दूत तेथेंच बसले, आणि त्यांपैकीं एकानें येऊन राजाला हें वर्तमान दिलें—(११)

४१६. महाराज, तो हा भिक्षु गिरिगव्हरांत राहणार्या  व्याघ्रासारखा, ऋषभासारखा किंवा सिंहासारखा पांडव पर्वताच्या पायथ्याशी बसला आहे. (१२)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229