Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 186

पाली भाषेत :-

५३
[१५. अत्तदण्डसुत्तं]


९३५ अत्तदण्डा भयं जातं जनं पस्मथ मेघकं१। (१ नि. म.-मेघगं.)
संवेग कित्तयिस्सामि यथा संविजितं२ मया।।१।। (२ सी.-संविदितं.)

९३६ फन्दमानं पजं दिस्वा मच्छे अप्पोदके यथा।
अञ्ञमञ्ञेहि व्यारुद्धे दिस्वा मं भयमाविसि।।२।।

९३७ समन्तमसरो३ लोको दिसा सब्बा समेरिता। (३ नि., म.-समन्तमसारो.)
इच्छं भवनमत्तनो नाद्दसासिं४ अनोसितं।।३।। (४ नि.-नाद्दसामि.)

मराठीत अनुवाद :-

५३
[१५. अत्तदण्डसुत्त]

९३५ हातीं धारण केलेल्या दण्डापासून१ (१ पुढील अर्थ टीकेला अनुसरून दिलेला आहे-‘स्वत:च्या दुश्चरितांमुळें भय उत्पन्न झालें आहे.’) भय उत्पन्न झालें आहे. परस्परांशीं कलह करणार्‍या लोकांकडे पहा. ज्या योगें मला संवेग प्राप्त झाला तो संवेग मी (आतां) सांगतों. (१)

९३६ थोड्या पाण्यांत तडफडणार्‍या माशांप्रमाणें परस्परांशीं विरोध करून तडफड करणार्‍या लोकांना पाहून माझ्या अंत:करणांत भय शिरलें.(२)

९३७ हें सभोंवतीचें जग असार आहे व सर्व दिशा कंपित होत आहेत, (असें मला वाटूं लागलें). यांत माझ्यासाठीं निवार्‍याची जागा शोधीत असतां ती मला कोठेंच मोकळी आढळेना. (३)

पाली भाषेत :-

९३८ ओसाने त्वेव व्यारुद्धे दिस्वा मे अरति अहु।
अथेत्थ सल्लमद्दाक्खिं दुद्दसं हदयनिस्सितं१।।४।। (१ नि.-हदयं सितं.)

९३९ येन सल्लेन ओतिण्णो दिसा सब्बा विधावति।
तमेव सल्लं अब्बुय्ह न घावति निसीदति२।।५।। (२ नि.-न सीदती.)

९४० तत्थ सिक्खानुगीयन्ति (यानी लोके गथितानि) न तेसु पसुतो सिया।
निब्बिज्झ सब्बसो कामे सिक्खे निब्बाणमत्तनो।।६।।

९४१ सच्चो सिया अप्पगब्भो अमायो रित्तपेसुणो।
अक्कोधनो लोभपापं वेविच्छं वितरे मुनि।।७।।

मराठीत अनुवाद :-

९३८ शेवटपर्यंत (मरणाच्या दारीं असतांनाही) हे लोक भांडत आहेत, हें पाहून मला जगाचा अत्यंत कंटाळा आला, तेव्हां आपल्याच हृदयांतील दुर्दर्श असें शल्य मला दिसलें—(४)

९३९ ज्या शल्यानें विद्ध झाला असतां माणूस सर्व दिशांना धांवपळ करतो, पण तें बाहेर काढलें असतां तो धांवपळ न करतां एका जागीं स्थिर होतो. (५)

९४० त्यासाठीं शिकवण (शिक्षा) सांगितली जाते—जगांत ज्या ग्रन्थी आहेत त्यांत बद्ध होऊं नये. कामोपभोगांपासून सर्वथा विरक्त होऊन आपणाला निर्वाण कसें मिळेल हें शिकावें. (६)

९४१ मुनीनें सत्यप्रिय, अप्रगल्भ, अमायावी आणि चाहाडीपासून मुक्त व्हावें. आणि अक्रोधन होऊन लोभ, पाप आणि विवेत्सा१ (१ टीकाकार ‘मात्सर्य’ असा अर्थ देतो.) (हांवरेपणा) तरून जावें. (७)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229