Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 219

पाली भाषेत :-

१०९३ मज्झे सरस्मिं तिट्ठतं (कप्पा ति भगवा) ओघे जाते महब्भये।
जरामच्चुपरेतानं दीपं पब्रूमि कप्प ते।।२।।

१०९४ अकिंचनं अनादानं एतं दीपं अनापरं।
निब्बाणं इति नं ब्रूमि जरामच्चुपरिक्खयं।।३।।

१०९५ एतदञ्ञाय१(१ सी.- ये त । ) ये सता दिट्ठधम्माभिनिब्बुता।
न ते मारवसानुगा न ते मारस्स पद्धगू२(२ सी.- पण्डगू, म.- पठगू, नि. (सी., म.) – पट्ठगू. ) ति।।४।।

कप्पमाणवपुच्छा निट्ठिता।

मराठीत अनुवाद :-


१०९३ सररूपी संसाराच्या मध्यभागीं राहत असतां - हे कप्पा, असें भगवान् म्हणाला, - व भयंकर ओघ चालला असतां, जरामृत्युपरायणासाठीं, हे कप्पा, मी तुला द्वीप कोणतें तें सांगतों. (२)

१०९४ आकिंचन्य आणि अनादान - हें तें अद्वितीय द्वीप होय. तें जरामृत्यूंचा क्षय करणारें निर्वाण होय, असें मी म्हणतों. (३)

१०९५ हें जाणून, जे स्मृतिमान् याच जन्मीं परिनिर्वाण पावतात ते माराला वश होत नाहींत; ते माराला अनुसरत नाहींत. (४)

कप्पमाणवपुच्छा समाप्त

६६
[१२. जतुकण्णिमाणवपुच्छा (११)]

पाली भाषेत :-


१०९६ सुत्वानऽहं वीरमकामकामिं१(१ सी., म.- वीर अकामकाभि.) (इच्चायस्मा जतुकण्णी२)(२सी., म.-ण्णि.) ओघातिगं पुट्ठुं अकाममागमं। 
सन्तिपदं३ (३ Fsb. सन्ती ) ब्रूहि सहाजनेत्त४(४ सी., म.- सहज.)। यथातच्छं भगवा ब्रूहि मे तं।।१।।

१०९७ भगवा हि कामे अभिभुय्य इरियति। आदिच्चो व पठविं तेजि५(५ सी.- तेऽपि.) तेजसा६(६ Fsb.-[ आदिच्चो...तेजसा ]. )। 
परित्तपञ्ञस्स मे भूरिपञ्ञ। आचिक्ख धम्मं यमहं विजञ्ञं।
जातिजराय७(७ जाती. ) इध विप्पहानं।।२।।

६६
[१२. जतुकण्णिमाणवपुच्छा (११)]

मराठीत अनुवाद :-


१०९६ हे वीरा, अकामकामी तूं आहेस हें ऐकून — असें आयुष्मान् जतुकण्णि म्हणाला—ओघ तरलेल्याला विचारण्यासाठीं मी आलो आहे. हे सहजनेत्रा१,( १ जन्माबरोबरच ज्याला सर्वज्ञता - ज्ञानचक्षु उत्पन्न झाला आहे.) शान्तिपद कोणतें तें सांग. हे भगवन्, तें मला यथार्थतया समजाव.(१)

१०९७ कारण तेजस्वी सूर्य जसा आपल्या तेजानें पृथ्वीचें आक्रमण करतो, तसा भगवान् कामोपभोगावर जय मिळवून हिंडत आहे. हे विपुलप्रज्ञा, मर्यादित प्रज्ञा ज्याची अशा मला, मी जाणूं शकेन अशा रीतीनें, जन्म आणि जरा यांचा नाश करणारा धर्म सांग. (२)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229