Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 112

पाली भाषेतः-

५४८ परिपुण्णकायो सुरुचि सुजातो चारुदस्सनो।
सुवण्णवण्णोऽसि भगवा सुसुक्कदाठोऽसि विरियवा।।१।।

५४९ नरस्स हि सुजातस्स ये भवन्ति वियंजना।
सब्बे ते तव कायस्मिं महापुरिसलक्खणा।।२।।

५५० पसन्ननेत्तो सुमुखो ब्रह्मा उजु पतापवा।
मज्झे समणसंघस्स आदिच्चो व विरोचसि।।३।।

५५१ कल्याणदस्सनो भिक्खु कंचनसन्निभत्तचो।
किं ते समणभावेन एवं उत्तमवण्णिनो।।४।।

मराठी अनुवादः-

५४८ हे भगवन्, तूं परिपूर्णकाय, सुरुचि, सुजात, चारुदर्शन, सुवर्णवर्ण, सुशुक्कदन्त व वीर्यवान् आहेस!(१)

५४९ सुजात मनुष्याचीं जीं लक्षणें असतात, तीं सर्व महापुरुषलक्षणें तुझ्या देहावर आहेत!(२)

५५० प्रसन्ननेत्र, सुमुख, भव्य, सरळ आणि प्रतापवान् असा तूं श्रमणसंघाच्या मध्यें सूर्यासारखा प्रकाशतोस! (३)

५५१ तूं कल्याणदर्शनकारक व सोन्यासारख्या कांतीच्या भिक्षु आहेस. अशा उत्तम कान्तिसंपन्नाला तुला हें श्रामण्य कशास हवें?(४)

पाली भाषेतः-

५५२ राजा अरहसि भवितुं चक्कवत्ती रथेसभो।
चातुरन्तो विजितावी जम्बुसण्डस्स१ इस्सरो।।५।।(१ म.-जंबुमण्डस्स.)

५५३ खत्तिया भोजराजानो अनुयुत्ता भवन्ति ते।
राजाभिराजा मनुजिन्दो रज्जं कारेहि गोतम।।६।।

५५४ राजाऽहमस्मि सेला (ति भगवा) धम्मराजा अनुत्तरो।
धम्मेन चक्कं वत्तेमि चक्कं अप्पतिवत्तियं।।७।।

५५५ संबुद्धो पटिजानासि (इति सेलो ब्राह्मणो) धम्मराजा अनुत्तरो।
धम्मेन चक्कं वत्तेमि इति भाससि गोतम।।८।।

५५६ को नु सेनापति भोतो सावको सत्थुदन्वयो२।(२ म.-सत्थुअन्वयो, थे. गा.- सत्थुरन्वयो.)
को ते इमं अनुवत्तेति धम्मचक्कं पवत्तितं।।९।।(३ म.-पवत्तियं.)

मराठी अनुवादः-

५५२. तूं रथर्षभ, चारही दिशांवर सत्ता चालविणारा, विजयी, जम्बुद्वीपाचा ईश्वर असा चक्रवर्ती राजा होण्यास योग्य आहेस. (५)

५५३. हे गोतमा, क्षत्रिय आणि मांडलिक राजे (भोजराजे) तुझे अंकित होवोत, राजाधिराज मनुजेन्द्र होऊन तूं राज्य कर! (६)

५५४. हे सेला, मी राजा आहें—असें भगवान् म्हणाला-मी अनुत्तर धर्मराजा आहें. पूर्वी कोणीही न चालूं केलेलें असें चक्र मी धर्मानुसार चालू करीत आहे.(७)

५५५. तूं आपणाला संबुद्ध म्हणवतोस—असें सेल ब्राह्मण म्हणाला—तूं आपणांला अनुत्तर धर्मराजा म्हणवतोस, व हे गोतमा, आपण धर्मानुसार चक्र चालूं करतों, असें म्हणतोस,(८)

५५६. तर मग शास्त्याच्या मागोमाग जाणारा सेनापति म्हणतां येईल असा तुझा श्रावक कोण? जें तूं धर्मचक्र चालूं केलेंस, तें तुझ्या मागोमाग कोण चालूं ठेवील? (९)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229