Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 35

पाली भाषेत :-

१६० कच्चि न रज्जति कामेसु (इति हेमवतो यक्खो) कच्चि चित्तं अनाविलं।
कच्चि मोहं अतिक्कन्तो कच्चि धम्मेसु चक्खुमा।।८।।

१६१ न सो रज्जति कामेसु (इति सातागिरो यक्खो) अथो चित्तं अनाविलं।
सब्बं मोहं अतिक्कन्तो बुद्धो धम्मेसु चक्खुमा।।९।।

१६२ कच्चि विज्जाय संपन्नो (इति हेमवतो यक्खो) कच्चि संसुद्धचारणो।
कच्चिऽस्स आसवा खीणा कच्चि नत्थि पुनब्भवो।।१०।।

१६३ विज्जाय१ (१-१ रो.-विज्जायमेव.) चेव१ संपन्नो (इति सातागिरो यक्खो) अथो संसुद्धचारणो।
सब्बस्स आसवा खीणा नत्थि तस्स पुनब्भवो।।११।।

मराठीत अनुवाद :-

१६०. तो विषयांत आसक्त होत नाहीं ना?-असें हेमवत यक्ष म्हणाला-त्याचे चित्त शान्त आहे काय? तो मोहाच्या पार गेला आहे काय? पदार्थांचें स्वरूप जाणण्यांत तो डोळस आहे काय? (८)

१६१. तो विषयांत आसक्त नाहीं- सातागिर यक्ष म्हणाला- आणि त्याचें चित्त शान्त आहे; तो सर्व मोहाच्या पार गेला आहे; तो बुद्ध पदार्थांचें स्वरूप जाणण्यांत डोळस आहे. (९)

१६२. तो प्रज्ञासंपन्न आहे काय?-असें हेमवत यक्ष म्हणाला-आणि ह्याचें आचरण शुद्ध आहे काय? त्याचे आश्रव क्षीण झाले आहेत काय? त्याला पुनर्जन्म नाहीं ना? (१०)

१६३. तो प्रज्ञासम्पन्न आहे- सातागिर यक्ष म्हणाला- आणि त्याचें आचरण शुद्ध आहे; त्याचे सर्व आश्रव क्षीण झाले आहेत आणि त्याला पुनर्जन्म नाहीं.(११)

पाली भाषेत :-

१६३ (अ) संपन्नं मुनिनो चित्तं कम्मना व्यप्पथेन च।
विज्जाचरणसंपन्नं धम्मतो नं पसंससि।।११(अ)।।

१६३ (आ) संपन्नं मुनिनो चित्तं कम्मना व्यप्पथेन च।
विज्जाचरणसंपन्नं धम्मतो अनुमोदसि।।११(आ)।।

१६४ संपन्नं मुनिनो चित्तं कम्मना व्यप्पथेन च।
विज्जाचरणसंपन्नं हन्द पस्साम गोतमं।।१२।।

१६५ एणिजंघं किसं धीरं अप्पाहारं अलोलुपं।
मुनिं वनस्मिं झायन्तं एहि पस्साम गोतमं।।१३।।

१६६ सीहं वेकचरं नागं कामेसु अनपेक्खिनं।
उपसंकम्म पुच्छाम मच्चुपासा पमोचनं।।१४।।

मराठीत अनुवाद :-

१६३ (अ). (हेमवत-) त्या मुनीचें मन शारीरिक व वाचसिक सत्कर्मांनीं संपन्न आहे- विद्याचरणसंपन्न असलेल्याची तूं धर्माला अनुसरूनच प्रशंसा करतोस. (११ अ)

१६३ (आ). (सातागिर-) त्या मुनीचें मन शारीरिक व वाचसिक सत्कर्मांनीं संपन्न आहे. विद्याचरणसंपन्न असलेल्याचें तूं धर्मास अनुसरूनच प्रशंसा करतोस. (११ आ)

१६४. त्या मुनीचें मन शारीरिक सत्कर्मांनीं संपन्न आहे चल, आपण त्या विद्याचरणसंपन्न गोतमाला भेटूं. (१२)

१६५. (हेमवत-) मृगाच्या मांड्यांप्रमाणें ज्याच्या मांड्या आहेत. जो कृश, धैर्यवान्, मिताहारी, अलोलुप, वनांत (एकान्तांत) ध्यान करणारा, असा मुनि गोतम-चल त्याला आपण भेटूं. (१३)

१६६. सिंहाप्रमाणें एकाकी राहणार्‍या व कामसुखांत निरपेक्ष असलेल्या त्या नागाजवळ१ .[१ नाग म्हणजे हत्ती किंवा ज्याला पाप नाहीं तो; (न+आगस् यस्य स:)] जाऊन मृत्युपाशापासून मोक्ष कोणता विचारू. (१४)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229