Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 209

पाली भाषेत :-

१०५४ तं चाहं अभिनन्दामि महेसी१(१ सी.-सिं.) धम्ममुत्तमं।
यं विदित्वा सतो चरं तरे लोके विसत्तिकं ।।६।।

१०५५ यं२(२ म.-न यं किञ्चि.) किञ्चि संपजानासि३(३ म.-संजानासि ।) (मेत्तगू ति भगवा)। उद्धं अधो तिरियं ४(४म.- वाऽपि.)चापि मज्झे। 

एतेसु ५(५ म. - निन्दं.)नन्दिं च निवेसनं च। पनुज्ज विञ्ञाणं भवे न तिट्ठे।।७।।

१०५६ एवं-विहारी सतो अप्पमत्तो। भिक्खु चरं हित्वा ममायितानि।
जातिजरं सोकपरिद्दवं च। इधेव विद्वा पजहेय्य दुक्खं।।८।।

१०५७ एताभिनन्दामि वचो महेसिनो। ६(६सी.-सुकित्तिकं ।)सुकित्तितं गोतमऽ ७ (७ Fsb.-गोतम नूपधीकं । )नूपधीकं।
अद्धा हि भगवा पहासि दुक्खं। तथा हि ते विदितो एस धम्मो।।९।।

मराठीत अनुवाद :-

१०५४ हे महर्षे, ज्याचें ज्ञान मिळवून, स्मृतिमान् होऊन वागणारा मनुष्य, या जगांत तृष्णेच्या पार जातो, त्या उत्तम धर्माचें मी अभिनंदन करतों.(६)

१०५५ जें कांहीं तूं — हे मेत्तगू, असें भगवान् म्हणाला — वर, खालीं, चौफेर आणि मध्यें जाणशील, त्या संबंधींची तृष्णा, दृष्टि आणि विज्ञान दूर सारून कोणत्याही भवावर अवलंबून राहूं नयें. (७)

१०५६ याप्रमाणें राहणारा, स्मृतिमान्, अप्रमत्त आणि विद्वान् भिक्षु, ममत्व सोडून, याच लोकीं जन्म, जरा, शोक, परिदेव व दुःख यांचा त्याग करील. (८)

१०५७ महर्षीच्या या भाषणाचें मी अभिनंदन करतों. हे गोतमा, उपाधिरहित (निर्वाण) कसें असतें तें तूं उत्तम रीतीनें सांगितलेंस. हे भगवन्, तूं खात्रीनें दुःखाचा त्याग केलेला आहेस. कारण, हा धर्म तुला चांगला माहीत आहे.

पाली भाषेत :-

१०५८ चे चापि नून पजहेय्यु१(१ सी., म.-पजहेय्य.) दुक्खं। ये त्वं मुनि२(२ Fsb.- मुनी.)(३नि., अ., सी., रो.-अट्ठितं.)अट्ठिकं ओवदेय्य। 
तं तं नमस्सामि४(४-५ म.-नमस्सामनुसमेच्च.) समेच्च५ नाग। अप्पेव मं भगवा अट्ठिकं ओवदेय्य।।१०।।

१०५९ यं ब्राह्मणं वेदगुं आभिजञ्ञा६(६ सी.-आभिजञ्ञं; म., अ., नि.-अभिजञ्ञा, )। अकिञ्चनं कामभवे असत्तं।।
अद्धा ही सो ओघमिमं अतारि७(७ सी.-अतरि.)। तिण्णो च८(८सी., म.-व. ) पारं अखिलो अकंखो।।११।। 

मराठीत अनुवाद :-

१०५८ हे मुने, ज्या आस्तिकांना१ [१ मूळ- ‘अट्ठितं’ असाही पाठ आहे. टीकाकार या शब्दाचा अर्थं ‘सक्कच्चं (आस्थापूर्वक)’ किंवा ‘सदा’ (नेहमीं) असा देतो. ब्रह्मी पोथ्यांतून ‘अट्ठिकं’ असा पाठ आहे. त्याला अनुसरून येथें अर्थ दिला आहे. तो जास्त सयुक्तिक दिसतो.] तूं उपदेश करशील, तेही खात्रीनें दुःखाचा त्याग करतील. म्हणून, हे नागा, तुजपाशीं येऊन तुला मी नमस्कार करतों. हे भगवन्, तूं मला आस्तिकाला१ उपदेश करावा, हाच माझा उद्देश. (१०)

१०५९ (भगवान्-) जो ब्राह्मण वेदपारग, अकिंचन आणि कामभवांत अनासक्त असा जाणला गेला असेल, तोच हा ओघ खात्रीनें तरून जाईल; तोच काठिन्यरहित व शंकारहित, उत्तीर्ण आणि पार गेलेला, असें जाणावें.(११)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229