Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 172

पाली भाषेतः-

८५१ निरासत्ति१(१ सी., म.-सन्ति, Fsb.-त्ती.) अनागते अतीतं नानुसोचति।
विवेकदस्सी फस्सेसु दिट्ठिसु च न निय्यति।।४।।

८५२ पतिलीनो२(२ म.-पटि.) अकुहको अपिहालु३(३ म.-युत्तो.) अमच्छरी।
अप्पगब्भो अजेगुच्छो पेसुणेय्ये च नो युतो।।५।।

८५३ सातियेसु अनस्सावी अतिमाने च नो युतो।
सण्हो च पटिभानवा न सद्धो न विरज्जति।।६।।

८५४ लाभकम्या४(४ म.-लोभ, कप्पा.) न सिक्खति अलाभे न५ च५ कुप्पति।(५-५ म.-चन,)
अविरूद्धो च तण्हाय रसे६(६-६ म., अ.-रसेसु.) च नानुगिज्झति।।७।।

मराठी अनुवादः-


८५१ त्याला अनागत वस्तूंची आसक्ति नाहीं, तो अतीत वस्तूंविषयीं शोक करीत नाहीं, तो विषयस्पर्शापासून मुक्तता जाणतो आणि तो सांप्रदायिक मतांनीं खेचला जात नाहीं.(४)

८५२ तो बाह्य जगापासून दूर, अदांभिक, नि:स्पृह, अमत्सरी, अप्रगल्भ, अजुगुप्सी असतो व चाहाडी करीत नाहीं.(५)

८५३ तो कामसुखाचा स्वत:वर पगडा बसूं देत नाहीं व अतिमान धरीत नाहीं; तो कोमल व प्रतिभासंपन्न असतो, आणि त्याला (साक्षात्कार झाल्यामुळें) श्रद्धेची आणि वैराग्याची गरज राहत नाहीं.(६)

८५४. तो लाभासाठी धर्म शिकत नाहीं; लाभ मिळाला नसतां रागावत नाहीं; आणि सर्वांशी अविरुद्ध होऊन तृष्णेत आणि रसांत लुब्ध होत नाहीं.(७)

पाली भाषेतः-

८५५ उपेक्खको१(१ रो.-उपेखको.) सदा सतो न लोके मञ्ञते समं।
न विसेसी न नीचेय्यो तस्स न सन्ति उस्सदा।।८।।

८५६ यस्स निस्सयता२(२ म., अ.-निस्सयना.) नत्थि ञत्वा धम्मं अनिस्सितो।
भवाय विभवाय वा तण्हा यस्स न विज्जति।।९।।

८५७ तूं ब्रूमि उपसन्तो ति कामेसु अनपेक्खिन३।(३ म.-अनुपेक्खनं, अनुनपेक्खनं, अनुपेक्खिनं.)
गन्था तस्स न विज्जन्ति अतारि४(४ म.-अतरि, अतरी.) सो विसत्तिकं।।१०।।

८५८ न तस्स पुत्ता पसवो खेत्तं वत्थुं न५(५ म.-च, सी.-वत्थुं.) विज्जति।
अत्तं६(६ म.-अत्ता, अत्थं.) वाऽपि निरत्तं७(७ म.-निरत्थं.) वा न तस्मिं उपलब्भति८।।११।।(८ म.-उपलिंपति.)

मराठी अनुवादः-

८५५ तो उपेक्षक, सदोदित स्मृतिमान्, आपणाला इतरांसमान, इतरांहून श्रेष्ठ किंवा नीच समजत नाहीं, आणि त्याला लोभादिक उत्सद१(१ ५१५ व्या गाथेवरील टीप पहा.) नाहींत.(८)

८५६ ज्याला आश्रितता नाहीं, धर्म जाणून जो अनाश्रित होतो आणि भवासाठीं (म्हणजे शाश्वत होण्यासाठी) किंवा अभवासाठी (म्हणजे उच्छेद प्राप्त करून घेण्यासाठीं) ज्याला तृष्णा राहिली नाहीं, (९)

८५७ त्या कामोपभोगांत अपेक्षारहित असणार्‍याला मी ‘उपशांत’ म्हणतों. त्याला ग्रन्थी राहिल्या नाहींत व तो विषक्तिका२(२ गाथा ७६८ वी पहा.) ओलांडून गेला आहे.(१०)

८५८ त्याला पुत्र नाहींत, पशु नाहींत, शेती किंवा घरदार नाहीं, व त्यानें स्वीकारलेलें३(३ गाथा ७८७ व त्यावरील टीप पहा.) किंवा धिक्कारिलेलें असें कांही नाहीं.(११)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229