Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 167

पाली भाषेत :-

४६

[८. पसूरसुत्तं]

८२४ इधेव सुद्धि१(१ Fsb., सी.-सुद्धि.) इति वादियन्ति२(२ म.-वादयन्ति.)। नाञ्ञेसु३ धम्मेसु विसुद्धिमाहु।(३ म.-नञ्ञेसु.)
यं निस्सिता तत्थ सुभं४(४ नि.-सुभा.) वदाना। पञ्चेकसच्चेसु पुथू निविट्ठा।।१।।

८२५ ते वादकामा परिसं विगय्ह। बालं दहन्ति५(५ म.-हरन्ति.) भिथु अञ्ञमञ्ञं।
वदेन्ति६(६ म., नि.-वदन्ति.) ते अञ्ञसिता कथोज्जं। पसंसकामा कुसला वदाना।।२।।

८२६ युत्तो कथायं७(७ सी.-य.) परिसाय मज्झे। पसंसमिच्छं विनिघाति होति।
अपाहतस्मिं पन मंकु होति। निन्दाय सो कुप्पति रन्धमेसी।।३।।

मराठीत अनुवाद :-

४६
[८. पसूरसुत्त]


८२४ लोक आपापल्या पंथांतच शुद्धि आहे असें प्रतिपादन करतात, व इतर पंथांत शुद्धि नाहीं असें म्हणतात. ज्या पंथाचा आश्रय करतात, त्यांतच श्रेय आहे असें म्हणणारे ते निरनिराळ्या पंथांत बद्ध होतात.(१)

८२५ ते वाद करण्याच्या इच्छेनें सभेंत जाऊन परस्पर परस्परांना मूर्ख ठरवितात. ते अन्यतर पंथांत बद्ध झालेले व आपणांस वादांत कुशल म्हणविणारे प्रशंसेच्या इच्छेनें वादविवाद करतात.(२)

८२६ सभेमध्यें वादांत गुंतला असतां तो प्रशंसेच्या इच्छेनें दुसर्‍यावर (वाणीचे) घाव घालणारा होतो; पण वादांत पराजित झाला तर खजील होतो; आणि निंदा झाली तर रागावतो व दुसर्‍याचें वर्म शोधतो.(३)

पाली भाषेतः-


८२७ यमस्स वादं परिहीनमाहु। अपाहतं पञ्हवीमंसकासे१।(१ म., Fsb., सी.-पञ्हवि; सी. Fsb-सका ये.)
परिदेवति२(२ Fsb.-ती.) सोचति हीनवादो। उपच्चगा मं ति अनुत्थुणाति३।।४।।(३ सी., म., Fsb- नाति.)

८२८ एते विवादा समणेसु जाता। एतेसु उग्धाति४(४ म.-टि.) निघाति४ होति।
एतंऽपि५(५ सी.-एवं.) दिस्वा विरमे कथोज्जं। न हञ्ञदत्थत्थि पसंसलाभा।।५।।

८२९ पसंसितो वा पन तत्थ होति। अक्खाय वादं परिसाय मज्झे।
सो हस्सति६(६ Fsb-ती, म.-हंसति.) उण्ण७मतिच्च(७ भ.-ती च) तेन। पप्पुय्य तमत्थं८(८ Fsb.-तं अत्थं.म.-तमत्थ.) यथामनो अहु९।।६।।(९ रो.-हू.)

मराठी अनुवादः-

८२७. तेथें जे परीक्षक असतील, ते जर ‘याचा मुद्दा खोटा आहे व तो खोडून काढला गेला’ असें म्हणाले, तर हा वादांत हरलेला परिदेव आणि शोक करतो आणि प्रतिपक्ष्यानें आपणावर जय मिळविला म्हणून चडफडतो.(४)

८२८ अशा रीतीनें श्रमणांमध्यें विवाद उत्पन्न होतात, व त्यांत हा दुसर्‍यावर आघात करतो किंवा आपण आघात पावतो. म्हणून हा प्रकार पाहून विवादापासून निवृत्त व्हावें. कारण त्यांत प्रशंसेच्या लाभाशिवाय दुसरा कोणताच फायदा नाहीं.(५)

८२९ सभेमध्यें आपला मुद्दा मांडून कधीं कधीं तो तेथें प्रशंसा पावतो, व तेणेकरून हर्षित होतो व वर डोकें करून चालतो. तसा जय मिळवून तो परिपूर्ण-मनोरथ होतो.

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229