Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सुत्तनिपात 96

पाली भाषेत :-

४८७    पुच्छामहं भो गोतम वदञ्ञुं (इति माघो माणवो) | कासायवासिं आगंह चरन्तं |
यो याचयोगो दानपात गेहट्ठा | पुञ्ञऽत्थिको यजति पुञ्ञऽपेक्खो ददं परेस इध अन्नपानं | कत्थ हुतं यजमानस्स सुज्झे ||१||

४८८     (यो) याचयोगो दानपति गहट्ठो (माघा ति भगवा) | पुञ्ञऽत्थिको यजति पुञ्ञऽपेक्खो |
ददं परेसं अन्नपानं | आराधये दक्खि१णेय्ये(१-१. रो. अ. – दक्खिणेय्येहि.) हि१ तादि ||२||

मराठीत अनुवाद :-

४८७. काषाय वस्त्र धारण करणा-या, गृहरहित फिरणा-या व याचकांच्या भाषणाचा अभिप्राय जाणणा१-या (१. अक्षरांतून अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करणा-या टीकाकाराच्या अर्थाप्रमाणे. पण ‘उदारधी’ हाच ‘वदञ्ञ (वदान्य) शब्दाचा सरळ अर्थ दिसतो.) भगवान् गोतमाला मी विचारतों की-असें माघ माणव म्हणाला- इहलोकीं इतरांना अन्नपान दान देणारा; जो याचकप्रिय दानपति गृ-हस्थ पुण्याच्या अपेक्षेनें पुण्याप्राप्तीसाठीं यज्ञ करतो, अशा यजमानाचें दान कोणत्या पात्रीं दिल्यानें शुद्ध होतें ? (१)

४८८.    इहलोकीं इतरांना अन्नपान दान देणारा- हे माघा असें भगवान् म्हणाला – जो याचकप्रिय दानपति गृ-हस्थ पुण्याच्या अपेक्षेनें पुण्यप्राप्तीसाठीं यज्ञ करतो, अशा माणसानें दक्षिणार्हांची२(२. टीकाकार ‘दक्खिणेय्येहि’ असा पाठ घेऊन, ‘असा माणूस दक्षिणार्हांच्या मदतीनें आपलें दान (यज्ञ) शुद्ध करतो’ असा अर्थ देतो) आराधना करावी. (२)  

पाली भाषेत :-

४८९ यो याचयोगो दानपति गहट्ठो (इति माणवो) | पुञ्ञऽत्थिको यजति पुञ्ञऽपेक्खो |
ददं परेसं इध अन्नपानं | अक्खाहि मे भगवा दक्खिणेय्ये ||३||

४९०    ये वे असत्ता विचारन्ति लोके | अकिंचना केवलिनो यतऽत्ता |
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे | यो ब्राम्हणो पुञ्ञऽपोक्खो यजेथ ||४||

४९१    ये सब्बसंयोजनबंधनच्छिदा | दन्ता विमुक्ता अनिघा निरासा |
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे | यो ब्राम्हणो पुञ्ञऽपेक्खो यजेथ ||५||

४९२     ये सब्बसंयोजनविप्पमुत्ता | दन्ता विमुक्ता आनिघा निरासा |
कालेन तेसु हव्यं पवेच्छे, यो ब्राम्हणो पुञ्ञपेक्खो यजेथ ||६||

मराठीत अनुवाद :-

४८९.    इहलोकीं इतरांना अन्नपान दान देणारा – असें माघ म्हणाला – जो याचकप्रिय, दानपति गृहस्थ पुण्याच्या अपेक्षेनें पुण्यप्राप्तीसाठीं यज्ञ करतो, त्याला दक्षिणार्ह असे लोक कोणते हें, हे भगवान, मला सांग. (३)

४९०.    जो ब्राम्हण पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जे या जगांत अनासक्त, अकिंचन, केवली व यतात्मा होऊन राहतात, त्यांस वेळोंवेळीं हव्य द्यावें. (४)

४९१. जो ब्राम्हण पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जे सर्व संयोजन-बन्धनें तोडणारे दान्त, विमुक्त, निर्दु:ख व निस्तृष्ण असतात, त्यांना योग्य वेळीं हव्य द्यांवे. (५)

४९२.    जो पुण्याच्या अपेक्षेनें यज्ञ करील त्यानें, जे सर्व संयोजनापासून माकळे, दान्त, विमुक्त, निर्दु:ख व निस्तृष्ण असतात, त्यांना योग्य वेळी हव्य द्यावें. (६)

सुत्तनिपात

धर्मानंद कोसंबी
Chapters
प्रास्ताविक चार शब्द 1
प्रास्ताविक चार शब्द 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 1
भाषातरकारांची प्रस्तावना 2
भाषातरकारांची प्रस्तावना 3
ग्रंथपरिचय 1
ग्रंथपरिचय 2
ग्रंथपरिचय 3
ग्रंथपरिचय 4
ग्रंथपरिचय 5
ग्रंथपरिचय 6
ग्रंथपरिचय 7
ग्रंथपरिचय 8
ग्रंथपरिचय 9
ग्रंथपरिचय 10
ग्रंथपरिचय 11
ग्रंथपरिचय 12
सुत्तनिपात 1
सुत्तनिपात 2
सुत्तनिपात 3
सुत्तनिपात 4
सुत्तनिपात 5
सुत्तनिपात 6
सुत्तनिपात 7
सुत्तनिपात 8
सुत्तनिपात 9
सुत्तनिपात 10
सुत्तनिपात 11
सुत्तनिपात 12
सुत्तनिपात 13
सुत्तनिपात 14
सुत्तनिपात 15
सुत्तनिपात 16
सुत्तनिपात 17
सुत्तनिपात 18
सुत्तनिपात 19
सुत्तनिपात 20
सुत्तनिपात 21
सुत्तनिपात 22
सुत्तनिपात 23
सुत्तनिपात 24
सुत्तनिपात 25
सुत्तनिपात 26
सुत्तनिपात 27
सुत्तनिपात 28
सुत्तनिपात 29
सुत्तनिपात 30
सुत्तनिपात 31
सुत्तनिपात 32
सुत्तनिपात 33
सुत्तनिपात 34
सुत्तनिपात 35
सुत्तनिपात 36
सुत्तनिपात 37
सुत्तनिपात 38
सुत्तनिपात 39
सुत्तनिपात 40
सुत्तनिपात 41
सुत्तनिपात 42
सुत्तनिपात 43
सुत्तनिपात 44
सुत्तनिपात 45
सुत्तनिपात 46
सुत्तनिपात 47
सुत्तनिपात 48
सुत्तनिपात 49
सुत्तनिपात 50
सुत्तनिपात 51
सुत्तनिपात 52
सुत्तनिपात 53
सुत्तनिपात 54
सुत्तनिपात 55
सुत्तनिपात 56
सुत्तनिपात 57
सुत्तनिपात 58
सुत्तनिपात 59
सुत्तनिपात 60
सुत्तनिपात 61
सुत्तनिपात 62
सुत्तनिपात 63
सुत्तनिपात 64
सुत्तनिपात 65
सुत्तनिपात 66
सुत्तनिपात 67
सुत्तनिपात 68
सुत्तनिपात 69
सुत्तनिपात 70
सुत्तनिपात 71
सुत्तनिपात 72
सुत्तनिपात 73
सुत्तनिपात 74
सुत्तनिपात 75
सुत्तनिपात 76
सुत्तनिपात 77
सुत्तनिपात 78
सुत्तनिपात 79
सुत्तनिपात 80
सुत्तनिपात 81
सुत्तनिपात 82
सुत्तनिपात 83
सुत्तनिपात 84
सुत्तनिपात 85
सुत्तनिपात 86
सुत्तनिपात 87
सुत्तनिपात 88
सुत्तनिपात 89
सुत्तनिपात 90
सुत्तनिपात 91
सुत्तनिपात 92
सुत्तनिपात 93
सुत्तनिपात 94
सुत्तनिपात 95
सुत्तनिपात 96
सुत्तनिपात 97
सुत्तनिपात 98
सुत्तनिपात 99
सुत्तनिपात 100
सुत्तनिपात 101
सुत्तनिपात 102
सुत्तनिपात 103
सुत्तनिपात 104
सुत्तनिपात 105
सुत्तनिपात 106
सुत्तनिपात 107
सुत्तनिपात 108
सुत्तनिपात 109
सुत्तनिपात 110
सुत्तनिपात 111
सुत्तनिपात 112
सुत्तनिपात 113
सुत्तनिपात 114
सुत्तनिपात 115
सुत्तनिपात 116
सुत्तनिपात 117
सुत्तनिपात 118
सुत्तनिपात 119
सुत्तनिपात 120
सुत्तनिपात 121
सुत्तनिपात 122
सुत्तनिपात 123
सुत्तनिपात 124
सुत्तनिपात 125
सुत्तनिपात 126
सुत्तनिपात 127
सुत्तनिपात 128
सुत्तनिपात 129
सुत्तनिपात 130
सुत्तनिपात 131
सुत्तनिपात 132
सुत्तनिपात 133
सुत्तनिपात 134
सुत्तनिपात 135
सुत्तनिपात 136
सुत्तनिपात 137
सुत्तनिपात 138
सुत्तनिपात 139
सुत्तनिपात 140
सुत्तनिपात 141
सुत्तनिपात 142
सुत्तनिपात 143
सुत्तनिपात 144
सुत्तनिपात 145
सुत्तनिपात 146
सुत्तनिपात 147
सुत्तनिपात 148
सुत्तनिपात 149
सुत्तनिपात 150
सुत्तनिपात 151
सुत्तनिपात 152
सुत्तनिपात 153
सुत्तनिपात 154
सुत्तनिपात 155
सुत्तनिपात 156
सुत्तनिपात 157
सुत्तनिपात 158
सुत्तनिपात 159
सुत्तनिपात 160
सुत्तनिपात 161
सुत्तनिपात 162
सुत्तनिपात 163
सुत्तनिपात 164
सुत्तनिपात 165
सुत्तनिपात 166
सुत्तनिपात 167
सुत्तनिपात 168
सुत्तनिपात 169
सुत्तनिपात 170
सुत्तनिपात 171
सुत्तनिपात 172
सुत्तनिपात 173
सुत्तनिपात 174
सुत्तनिपात 175
सुत्तनिपात 176
सुत्तनिपात 177
सुत्तनिपात 178
सुत्तनिपात 179
सुत्तनिपात 180
सुत्तनिपात 181
सुत्तनिपात 182
सुत्तनिपात 183
सुत्तनिपात 184
सुत्तनिपात 185
सुत्तनिपात 186
सुत्तनिपात 187
सुत्तनिपात 188
सुत्तनिपात 189
सुत्तनिपात 190
सुत्तनिपात 191
सुत्तनिपात 192
सुत्तनिपात 193
सुत्तनिपात 194
सुत्तनिपात 195
सुत्तनिपात 196
सुत्तनिपात 197
सुत्तनिपात 198
सुत्तनिपात 199
सुत्तनिपात 200
सुत्तनिपात 201
सुत्तनिपात 202
सुत्तनिपात 203
सुत्तनिपात 204
सुत्तनिपात 205
सुत्तनिपात 206
सुत्तनिपात 207
सुत्तनिपात 208
सुत्तनिपात 209
सुत्तनिपात 210
सुत्तनिपात 211
सुत्तनिपात 212
सुत्तनिपात 213
सुत्तनिपात 214
सुत्तनिपात 215
सुत्तनिपात 216
सुत्तनिपात 217
सुत्तनिपात 218
सुत्तनिपात 219
सुत्तनिपात 220
सुत्तनिपात 221
सुत्तनिपात 222
सुत्तनिपात 223
सुत्तनिपात 224
सुत्तनिपात 225
सुत्तनिपात 226
सुत्तनिपात 227
सुत्तनिपात 228
सुत्तनिपात 229