Get it on Google Play
Download on the App Store

धडपडणारी मुले 160

इतक्यात स्वामींना पाहावयास नामदेव व रघुनाथ आले.

“चला. जेवायला चला, ” नामदेव म्हणाला.

“आम्ही म्हटले तुम्ही याल, ” रघुनाथ म्हणाला.

स्वामी उठत ना, बोलत ना.

“येताना? आज तुम्हाला काय होत आहे? बरें नाही वाटत? ” नामदेवाने विचारले.

“होय, ” स्वामी म्हणाले.

“काय होते? आम्हांला नाही सांगणार? ” रघुनाथ म्हणाला.

“माझे मन दुखते आहे. माझे मन जसे कोंडले गेले आहे. माझ्या आत्म्याला गुदमरल्यासारखे वाचत आहे. वाटते. उडून जावे. नको हे पसारे, नकोत हे व्याप. या उपदव्यापांनी काय होणार? नसता अहंकार मात्र जडावयाचा! तुला रामतीर्थींची माहिती आहे का? रामरतीर्थ हिमालयांतून खाली येत. कांही चळवळ किंवा वळवळ करावयास म्हणून खाली येत. परंतु दोन चार प्रवचने, व्याख्याने दिली की ते गुदमरत! हिमालयांतील स्वच्छ निरुपाषिक पवित्र हवा त्यांच्या आत्म्यास पाहिजे असे. सर्वत्र स्वच्छ धवल बर्फ पसरलेले आहे. दुसरे कांही नाही! एक आत्मतत्त्व, एक देवाचे राज्य सर्वत्र दिसत आहे! खालची संसारी हवा त्यांच्या आत्म्यास सहन होत नसे. ते पुन्हा हिमालयांत जात! या ओढाताणीमुळेच रामतीर्थ लवकर मेले असावेत! माझीहि अशीच ओढाताण होत असते. कांही तरी या हातातून घडावे असे एकीकडे वाटते, तर एखादे दिवशी ही सारी बंधने फेंकून  तस्ततची ललकारी मारीत स्वच्छंद विहरावे, विचरावे असे वाटते. कोठे तरी उडून जावे असे मला वाटत आहे. मी उगीच चिखलात बरबटट आहे असे मला वाटत आहे. माझे मन आज भारावले आहे, ” स्वामी म्हणाले.

“तुम्ही आतां कोठे जाणार? आमच्या जीवनांत मग अंधार पसरेल. तुमच्यामुळे थोडी त्यागवृर्त्ति, सेवावृत्ति उत्पन्न होत आहे. तुमच्यामुळे उदार विचारांची गोडी लागत आहे. तुम्ही गेलात तर पंखहीन पांखराप्रमाणे, सुकाणू नसलेल्या गलबताप्रमाणे, सूत्रहीन पतंगाप्रमाणे आमची स्थिती होईल. आम्हांला सोडून कोठे आहे देव? आजुबाजूच्या या संसारांत का देवाचे दर्शन नाही? ज्याला जगात देव मिळत नाही, त्याला अन्यत्र कोठे मिळणार, असे तुम्हीच मागे एकदा म्हणाले होतेत. भगवान बुद्ध म्हणत की, ‘ एकाहि माणसाचे दु:ख कमी व्हावे म्हणून मी पांचशे वेळा जन्म घेईन!’ तुम्ही का कंटाळता? तुम्ही कोठे जाऊ नका. आमच्या सर्वांच्या निराशा पाहा आणि जाऊ नका. संसारच कसा रसमय करावा, सारमय करावा, सुंदर करावा हे लोकांना शिकविण्याची जरूर आहे. तुम्ही ते चांगले करू शकाल, ” नामदेव म्हणाला.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा