Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 160

 

इतक्यात स्वामींना पाहावयास नामदेव व रघुनाथ आले.

“चला. जेवायला चला, ” नामदेव म्हणाला.

“आम्ही म्हटले तुम्ही याल, ” रघुनाथ म्हणाला.

स्वामी उठत ना, बोलत ना.

“येताना? आज तुम्हाला काय होत आहे? बरें नाही वाटत? ” नामदेवाने विचारले.

“होय, ” स्वामी म्हणाले.

“काय होते? आम्हांला नाही सांगणार? ” रघुनाथ म्हणाला.

“माझे मन दुखते आहे. माझे मन जसे कोंडले गेले आहे. माझ्या आत्म्याला गुदमरल्यासारखे वाचत आहे. वाटते. उडून जावे. नको हे पसारे, नकोत हे व्याप. या उपदव्यापांनी काय होणार? नसता अहंकार मात्र जडावयाचा! तुला रामतीर्थींची माहिती आहे का? रामरतीर्थ हिमालयांतून खाली येत. कांही चळवळ किंवा वळवळ करावयास म्हणून खाली येत. परंतु दोन चार प्रवचने, व्याख्याने दिली की ते गुदमरत! हिमालयांतील स्वच्छ निरुपाषिक पवित्र हवा त्यांच्या आत्म्यास पाहिजे असे. सर्वत्र स्वच्छ धवल बर्फ पसरलेले आहे. दुसरे कांही नाही! एक आत्मतत्त्व, एक देवाचे राज्य सर्वत्र दिसत आहे! खालची संसारी हवा त्यांच्या आत्म्यास सहन होत नसे. ते पुन्हा हिमालयांत जात! या ओढाताणीमुळेच रामतीर्थ लवकर मेले असावेत! माझीहि अशीच ओढाताण होत असते. कांही तरी या हातातून घडावे असे एकीकडे वाटते, तर एखादे दिवशी ही सारी बंधने फेंकून  तस्ततची ललकारी मारीत स्वच्छंद विहरावे, विचरावे असे वाटते. कोठे तरी उडून जावे असे मला वाटत आहे. मी उगीच चिखलात बरबटट आहे असे मला वाटत आहे. माझे मन आज भारावले आहे, ” स्वामी म्हणाले.

“तुम्ही आतां कोठे जाणार? आमच्या जीवनांत मग अंधार पसरेल. तुमच्यामुळे थोडी त्यागवृर्त्ति, सेवावृत्ति उत्पन्न होत आहे. तुमच्यामुळे उदार विचारांची गोडी लागत आहे. तुम्ही गेलात तर पंखहीन पांखराप्रमाणे, सुकाणू नसलेल्या गलबताप्रमाणे, सूत्रहीन पतंगाप्रमाणे आमची स्थिती होईल. आम्हांला सोडून कोठे आहे देव? आजुबाजूच्या या संसारांत का देवाचे दर्शन नाही? ज्याला जगात देव मिळत नाही, त्याला अन्यत्र कोठे मिळणार, असे तुम्हीच मागे एकदा म्हणाले होतेत. भगवान बुद्ध म्हणत की, ‘ एकाहि माणसाचे दु:ख कमी व्हावे म्हणून मी पांचशे वेळा जन्म घेईन!’ तुम्ही का कंटाळता? तुम्ही कोठे जाऊ नका. आमच्या सर्वांच्या निराशा पाहा आणि जाऊ नका. संसारच कसा रसमय करावा, सारमय करावा, सुंदर करावा हे लोकांना शिकविण्याची जरूर आहे. तुम्ही ते चांगले करू शकाल, ” नामदेव म्हणाला.

 

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा