Android app on Google Play

 

धडपडणारी मुले 33

 

एकदां शाळेंत परीक्षा होती. नामदेवानें एक मुलाला गणितांचे उत्तर विचारलें. नामदेवाचें उत्तर बरोबर होतें. परंतु घरी आल्यावर नामदेवाच्या मनाला ती गोष्ट झोंबली. आपण असत्य गोष्ट केली. काहींतरी शिक्षा स्वत:ला केली पाहिजे असें त्याला वाटलें. त्यानें तापलेल्या कंदिलावर आपले सुंदर मनगट ठेवलें. त्यानें मनगट भाजून घेतले. त्यावर पांढरी स्वच्छ पट्टी त्यानें बांधून ठेवली. दुस-या दिवशी नामदेव गणितशिक्षकाकडे गेला व त्यांना त्याने सर्व हकीकत सांगितली माझे मित्र गणित चूक द्या वाटेल तर मी स्वत:ला शिक्षाहि करून घेतली आहे,” असे सद्गदित होऊन ते म्हणाला.

“नामदेव, तू वेडा आहेस. असा होते की भाजून घ्यावा. विवेक करणें. संयम राखणें ही गोष्ट शीक बिचा-या शरिराला का कष्ट?” असे शिक्षक म्हणाले.

“नामदेव! हाताला रे काय लागले?” स्वामीनी विचारलें.

“कांही कांही,” तो म्हणाला.

“बागेंत का करताना का लागले? दगडबिगड नाही ना लागला? बधू दे मला,” असे म्हणून स्वामी त्याची जखम पाहूं लागले.
“काय रे हे? भाजला वाटतें  हात?” स्वामीनीं विचारलें.

“ती माझ्या हाताला मी शिक्षा केली आहे,” नामदेव खाली “मान घालून म्हणाला.

“फुले वाढवणा-या झाडांना पाणी घालणा-या, सुंदर चित्रे काढणा-या, बांसरी वाजवणा-या हाताला कां बरे शिक्षा?” स्वामीनीं विचारलें.

“मी असत्य गोष्ट केली म्हणून, वर्गांत दुस-या मुलास मी गणिताचे उत्तर विचारलें. मला मागून वाईट वाटलें. आठवण राहावी म्हणून ही शिक्षा मी केली आहे. पुन्हा खोटें करताना हा डाग मला दिसेल,” नामदेव म्हणाला.

स्वामींनी नामदेवाकडे करूणेने व प्रेमाने पाहिलें. दोघांनी एकमेकांकडे पाहिलें. दोघे दोन दिशांना निघून गेले.

रघुनाथ, नामदेव ज्याप्रमाणे जीवनाचा अर्थ समजू लागले, त्याचप्रमाणे यशवंतहि जीवनाची किमत समजू लागला.

यशवंताच्या पूर्वीच्या जीवनांत व आतांच्या जीवनांत जमीनअस्मानाचा फरत दिसून येत होता. यशवंत एका श्रीमंत जहागीरादाराचा भाऊ होता. लहानपणी यशवंत शाळेत जाई, त्या वेळेस एखाद्या राजपुत्राप्रमाणे सजून जाई. अंगांत रेशमी कपडे, डोक्याला भरजरी टोपी, पायांत बूट! एक गडी त्याला उचलून खांद्यावर घेई, एक गडी त्याचें पाटीदप्तर घेई! शाळेंत यशवंत कोणाशी मिसळत नसे. इतर लहान मुलांबरोबर खेळत नसे. कपडे मळतील अशी त्याला भीति वाटे.
जरीची टोपी मातीत पडेल. अशी त्याला भिति वाटे. त्याची श्रीमंती भूमातेच्या मांडीपासून त्याला दूर ठेवी. मुलाला रंगरूप देणारी धूळ-त्या धुळींत श्रीमतीमुळे यशवंत खेळू शकत नसे. भूमाता त्याला हाक मारी, परंतु तो ओ देत नसे.
यशवंताच्या घरी केवढें गाईचें खिल्लार होते. परंतु गाईच्या वासराबरोबर त्याला वागडता येत नसे. गाईच्या मृदु, मऊ अंगांना त्याला हात लावता येत नसे. तो घरी दिवाणखान्यांत बसे. पाटावरून ताटावर व ताटावरून पाटाव एवढेंच काय ते त्याला माहीत. जगांत असून तो जगापासून दूर होता. गाईगुरांत, फुलामुलांत, शेतमळ्यांत असूनहि त्यांपासून तो दूर होता. तो एकप्रकारे अस्पृश्य होता.

 

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1
धडपडणारी मुले 2
धडपडणारी मुले 3
धडपडणारी मुले 4
धडपडणारी मुले 5
धडपडणारी मुले 6
धडपडणारी मुले 7
धडपडणारी मुले 8
धडपडणारी मुले 9
धडपडणारी मुले 10
धडपडणारी मुले 11
धडपडणारी मुले 12
धडपडणारी मुले 13
धडपडणारी मुले 14
धडपडणारी मुले 15
धडपडणारी मुले 16
धडपडणारी मुले 17
धडपडणारी मुले 18
धडपडणारी मुले 19
धडपडणारी मुले 20
धडपडणारी मुले 21
धडपडणारी मुले 22
धडपडणारी मुले 23
धडपडणारी मुले 24
धडपडणारी मुले 25
धडपडणारी मुले 27
धडपडणारी मुले 28
धडपडणारी मुले 29
धडपडणारी मुले 30
धडपडणारी मुले 31
धडपडणारी मुले 32
धडपडणारी मुले 33
धडपडणारी मुले 34
धडपडणारी मुले 35
धडपडणारी मुले 36
धडपडणारी मुले 37
धडपडणारी मुले 38
धडपडणारी मुले 39
धडपडणारी मुले 40
धडपडणारी मुले 41
धडपडणारी मुले 42
धडपडणारी मुले 43
धडपडणारी मुले 44
धडपडणारी मुले 45
धडपडणारी मुले 46
धडपडणारी मुले 47
धडपडणारी मुले 48
धडपडणारी मुले 49
धडपडणारी मुले 50
धडपडणारी मुले 51
धडपडणारी मुले 52
धडपडणारी मुले 53
धडपडणारी मुले 54
धडपडणारी मुले 55
धडपडणारी मुले 56
धडपडणारी मुले 57
धडपडणारी मुले 58
धडपडणारी मुले 59
धडपडणारी मुले 60
धडपडणारी मुले 61
धडपडणारी मुले 62
धडपडणारी मुले 63
धडपडणारी मुले 64
धडपडणारी मुले 65
धडपडणारी मुले 66
धडपडणारी मुले 67
धडपडणारी मुले 68
धडपडणारी मुले 69
धडपडणारी मुले 70
धडपडणारी मुले 71
धडपडणारी मुले 72
धडपडणारी मुले 73
धडपडणारी मुले 74
धडपडणारी मुले 75
धडपडणारी मुले 76
धडपडणारी मुले 77
धडपडणारी मुले 78
धडपडणारी मुले 79
धडपडणारी मुले 80
धडपडणारी मुले 81
धडपडणारी मुले 82
धडपडणारी मुले 83
धडपडणारी मुले 84
धडपडणारी मुले 85
धडपडणारी मुले 86
धडपडणारी मुले 87
धडपडणारी मुले 88
धडपडणारी मुले 89
धडपडणारी मुले 90
धडपडणारी मुले 91
धडपडणारी मुले 92
धडपडणारी मुले 93
धडपडणारी मुले 94
धडपडणारी मुले 95
धडपडणारी मुले 96
धडपडणारी मुले 97
धडपडणारी मुले 98
धडपडणारी मुले 99
धडपडणारी मुले 100
धडपडणारी मुले 101
धडपडणारी मुले 102
धडपडणारी मुले 103
धडपडणारी मुले 104
धडपडणारी मुले 105
धडपडणारी मुले 106
धडपडणारी मुले 107
धडपडणारी मुले 108
धडपडणारी मुले 109
धडपडणारी मुले 110
धडपडणारी मुले 111
धडपडणारी मुले 112
धडपडणारी मुले 113
धडपडणारी मुले 114
धडपडणारी मुले 115
धडपडणारी मुले 116
धडपडणारी मुले 117
धडपडणारी मुले 118
धडपडणारी मुले 119
धडपडणारी मुले 120
धडपडणारी मुले 121
धडपडणारी मुले 122
धडपडणारी मुले 123
धडपडणारी मुले 124
धडपडणारी मुले 125
धडपडणारी मुले 126
धडपडणारी मुले 127
धडपडणारी मुले 128
धडपडणारी मुले 129
धडपडणारी मुले 130
धडपडणारी मुले 131
धडपडणारी मुले 132
धडपडणारी मुले 133
धडपडणारी मुले 134
धडपडणारी मुले 135
धडपडणारी मुले 136
धडपडणारी मुले 137
धडपडणारी मुले 138
धडपडणारी मुले 139
धडपडणारी मुले 140
धडपडणारी मुले 141
धडपडणारी मुले 142
धडपडणारी मुले 143
धडपडणारी मुले 144
धडपडणारी मुले 145
धडपडणारी मुले 146
धडपडणारी मुले 147
धडपडणारी मुले 148
धडपडणारी मुले 149
धडपडणारी मुले 150
धडपडणारी मुले 151
धडपडणारी मुले 152
धडपडणारी मुले 153
धडपडणारी मुले 154
धडपडणारी मुले 155
धडपडणारी मुले 156
धडपडणारी मुले 157
धडपडणारी मुले 158
धडपडणारी मुले 159
धडपडणारी मुले 160
धडपडणारी मुले 161
धडपडणारी मुले 162
धडपडणारी मुले 163
धडपडणारी मुले 164
धडपडणारी मुले 165
धडपडणारी मुले 166
धडपडणारी मुले 167
धडपडणारी मुले 26
शेतकरी जगाचा पोशिंदा