Get it on Google Play
Download on the App Store

शेतकरी जगाचा पोशिंदा

शाळेला सुटी झाली. शंभर मुलांची तयारी झाली. स्वामींनी सामान जमविले होते. घमेली, फावडी, कुदळी, टिकाव, पहारी सारे सामान मोजून गाड्यांतून कांही मुलांबरोबर पुढे गेले. ताडपत्र्या, धान्य वगैरे सारे आधीच पुढे गेले होते.

ते चार प्रचरक आले होते. चार शिक्षक आले होते. मुलांच्या हातांतून झेंडे होते. बिगूल बरोबर होते. शिस्तीने पावले टाकीत सेवादल जाणार होते! ते पहा पहाटे चारला बिगूल झाले. सारी मंडळी उठली. मैदानांत ठरल्याप्रमाणे जमली. सर्वांची गिण्णती झाली. चारचारांच्या रांगा करण्यांत आल्या. दोन प्रचारक पुढे होते, दोन मागे होते. स्वामी मुलांतच डावा उजवा करीत चालत होते!

निघाले. सेवादल निघाले. तो परम पवित्र दिवस होता. हिंदुस्थानांतील तो अपूर्व दिवस होता. खानदेशांतील ते दिव्य दृष्य होते. तरुण विद्यार्थी जगाचा पोशिंदा जो शेतकरी त्याची अल्प सेवा करावयास आनंदाने जात होते. तो अल्प आरंभ होता. ते शुभ चिन्ह होते. राष्ट्रपुरुष जीवंत होत आहे याची ती खूण होती.

‘आम्ही दोवाचे मजूर । आम्ही देवाचे मजूर’

हे गाणे म्हणत ते सेवक चालले. वाटेतील खेड्यांतील लोक पाहावयास येत. झेंडेच झेंडे पाहून मुले नाचू लागत. आयाबहिणी केडवर मुले घेऊन ही यात्रा पाहावयास येत. ‘गांधी बाप्पाचे लोक आहेत,’ असे त्या म्हणत.

वाटेत मारवडचे स्वयंसेवक मिळाले! सेवासागर उचंबळू लागला. मारवाडच्या लोकांनी जयजयकार केला. वंदेमातरम्, वंदेमातरम् गर्जना गगनाला गेली. महात्मा गांधी की जय, भारतमाता की जय असे जयजयकार दशदिशांत घुमले.

मारवडचे लोक म्हणाले, “आम्हीहि गाड्या देऊ,”
स्वामी म्हणाले, “शाबास! भारतमाता की जय.”

ते पहा देवपूरचे लोक सामोरे आले! भिका, जानकू, रघूनाथ, नामदेव- त्यांच्या बरोबर गावांतील तरुण मंडळी आहेत! ती पाहा आंधळी वेणू! मुलींचा हात धरून झेंडा घेऊन येत आहे. गाणी म्हणत, लेझिम खेळत; झेंडे मिरवीत देवपूरचे लोक आले.

गंगा युमनेला मिळाली! शहर खेड्याला मिळाली. डोके धडाला मिळाले. हृदय बुद्धीला मिळाले. जीव शिवाला भेटला. महादेवाला भेटला. जयजयकाराची एकच गर्जना झाली! सारी मंडळी देवपूरला आली. गांवांत अपूर्व उत्साह भरला. घरांतून सारी बाहेर आली. वाळवंटात सारा जमा जमला. स्वामींनी दोन शब्द सांगितले. सारी मुले मशिदीत जाऊन बसली.

धडपडणारी मुले

पांडुरंग सदाशिव साने
Chapters
धडपडणारी मुले 1 धडपडणारी मुले 2 धडपडणारी मुले 3 धडपडणारी मुले 4 धडपडणारी मुले 5 धडपडणारी मुले 6 धडपडणारी मुले 7 धडपडणारी मुले 8 धडपडणारी मुले 9 धडपडणारी मुले 10 धडपडणारी मुले 11 धडपडणारी मुले 12 धडपडणारी मुले 13 धडपडणारी मुले 14 धडपडणारी मुले 15 धडपडणारी मुले 16 धडपडणारी मुले 17 धडपडणारी मुले 18 धडपडणारी मुले 19 धडपडणारी मुले 20 धडपडणारी मुले 21 धडपडणारी मुले 22 धडपडणारी मुले 23 धडपडणारी मुले 24 धडपडणारी मुले 25 धडपडणारी मुले 27 धडपडणारी मुले 28 धडपडणारी मुले 29 धडपडणारी मुले 30 धडपडणारी मुले 31 धडपडणारी मुले 32 धडपडणारी मुले 33 धडपडणारी मुले 34 धडपडणारी मुले 35 धडपडणारी मुले 36 धडपडणारी मुले 37 धडपडणारी मुले 38 धडपडणारी मुले 39 धडपडणारी मुले 40 धडपडणारी मुले 41 धडपडणारी मुले 42 धडपडणारी मुले 43 धडपडणारी मुले 44 धडपडणारी मुले 45 धडपडणारी मुले 46 धडपडणारी मुले 47 धडपडणारी मुले 48 धडपडणारी मुले 49 धडपडणारी मुले 50 धडपडणारी मुले 51 धडपडणारी मुले 52 धडपडणारी मुले 53 धडपडणारी मुले 54 धडपडणारी मुले 55 धडपडणारी मुले 56 धडपडणारी मुले 57 धडपडणारी मुले 58 धडपडणारी मुले 59 धडपडणारी मुले 60 धडपडणारी मुले 61 धडपडणारी मुले 62 धडपडणारी मुले 63 धडपडणारी मुले 64 धडपडणारी मुले 65 धडपडणारी मुले 66 धडपडणारी मुले 67 धडपडणारी मुले 68 धडपडणारी मुले 69 धडपडणारी मुले 70 धडपडणारी मुले 71 धडपडणारी मुले 72 धडपडणारी मुले 73 धडपडणारी मुले 74 धडपडणारी मुले 75 धडपडणारी मुले 76 धडपडणारी मुले 77 धडपडणारी मुले 78 धडपडणारी मुले 79 धडपडणारी मुले 80 धडपडणारी मुले 81 धडपडणारी मुले 82 धडपडणारी मुले 83 धडपडणारी मुले 84 धडपडणारी मुले 85 धडपडणारी मुले 86 धडपडणारी मुले 87 धडपडणारी मुले 88 धडपडणारी मुले 89 धडपडणारी मुले 90 धडपडणारी मुले 91 धडपडणारी मुले 92 धडपडणारी मुले 93 धडपडणारी मुले 94 धडपडणारी मुले 95 धडपडणारी मुले 96 धडपडणारी मुले 97 धडपडणारी मुले 98 धडपडणारी मुले 99 धडपडणारी मुले 100 धडपडणारी मुले 101 धडपडणारी मुले 102 धडपडणारी मुले 103 धडपडणारी मुले 104 धडपडणारी मुले 105 धडपडणारी मुले 106 धडपडणारी मुले 107 धडपडणारी मुले 108 धडपडणारी मुले 109 धडपडणारी मुले 110 धडपडणारी मुले 111 धडपडणारी मुले 112 धडपडणारी मुले 113 धडपडणारी मुले 114 धडपडणारी मुले 115 धडपडणारी मुले 116 धडपडणारी मुले 117 धडपडणारी मुले 118 धडपडणारी मुले 119 धडपडणारी मुले 120 धडपडणारी मुले 121 धडपडणारी मुले 122 धडपडणारी मुले 123 धडपडणारी मुले 124 धडपडणारी मुले 125 धडपडणारी मुले 126 धडपडणारी मुले 127 धडपडणारी मुले 128 धडपडणारी मुले 129 धडपडणारी मुले 130 धडपडणारी मुले 131 धडपडणारी मुले 132 धडपडणारी मुले 133 धडपडणारी मुले 134 धडपडणारी मुले 135 धडपडणारी मुले 136 धडपडणारी मुले 137 धडपडणारी मुले 138 धडपडणारी मुले 139 धडपडणारी मुले 140 धडपडणारी मुले 141 धडपडणारी मुले 142 धडपडणारी मुले 143 धडपडणारी मुले 144 धडपडणारी मुले 145 धडपडणारी मुले 146 धडपडणारी मुले 147 धडपडणारी मुले 148 धडपडणारी मुले 149 धडपडणारी मुले 150 धडपडणारी मुले 151 धडपडणारी मुले 152 धडपडणारी मुले 153 धडपडणारी मुले 154 धडपडणारी मुले 155 धडपडणारी मुले 156 धडपडणारी मुले 157 धडपडणारी मुले 158 धडपडणारी मुले 159 धडपडणारी मुले 160 धडपडणारी मुले 161 धडपडणारी मुले 162 धडपडणारी मुले 163 धडपडणारी मुले 164 धडपडणारी मुले 165 धडपडणारी मुले 166 धडपडणारी मुले 167 धडपडणारी मुले 26 शेतकरी जगाचा पोशिंदा